Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 14-10-2006 t/m 30-09-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 september 2006, nr. DJZ2006308676, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 21.6, zesde lid, en 21.8 van de Wet milieubeheer en artikel 12 van richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Pb EG 1997, L 10), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2003 (Pb EU L 345);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 2 Bij de beoordeling van de afstand, bedoeld in het eerste lid, betrekt het bevoegd gezag de maatregelen die worden getroffen om een zwaar ongeval in de inrichting te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 september 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina