Wet op het financieel toezicht

Geraadpleegd op 08-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2021.
Geldend van 01-05-2021 t/m 27-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:1

Informatie geldend op 01-05-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikelen: 2.12, 2a.16, 2.24, 3.27
 2. Aanpassingsregeling Tijdelijke regeling invoering Wet op het financieel toezicht
  Artikel: II
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 32
 4. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
  Tekst: tekst
 5. Assurantiebelasting
  Tekst: tekst
 6. Beleidslijn verklaring van geen bezwaar gekwalificeerde deelneming in een marktexploitant ex artikel 5:32d Wft
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel
  Artikel: 1.1
 9. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 10. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 1, 32, 86c, 113, 147ii, 152, 168a
 11. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.6
 12. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 3a, 31i, 42.0a
 13. Besluit SUWI
  Artikel: 5.18a
 14. Besluit aangewezen staten Wft
  Artikel: 1
 15. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 46
 16. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
  Artikel: 1
 17. Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES
  Bijlage: III
 18. Besluit basisregistratie personen
  Bijlagen: 4, 5
 19. Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikelen: 1, 2, 11
 20. Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 3
 21. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 1
 22. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikel: 8
 23. Besluit definitiebepalingen Wft
  Artikelen: 2, 3
 24. Besluit elektronische deponering handelsregister
  Artikel: 1
 25. Besluit inhoud bestuursverslag
  Artikel: 1
 26. Besluit melding transacties financiering terrorisme
  Artikel: 1
 27. Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft
  Artikel: 8d
 28. Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
  Artikel: 9
 29. Besluit modellen jaarrekening
  Artikel: 16b
 30. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikelen: 3, 48, 106b
 31. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Artikelen: 15, behorend bij artikel 30
 32. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 13
 33. Besluit uitvoering EG-richtlijn wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
  Artikel: 3
 34. Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijnen kapitaalvereisten en prudentieel toezicht beleggingsondernemingen
  Artikel: 1
 35. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 345
 36. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 63j, 80a, 86c, 86d, 93a, 94a, 94b, 98, 98c, 110, 113, 114, 114b, 115, 117, 117a, 118a, 119, 120, 129, 132, 135, 135a, 135b, 145, 164, 167, 169, 187, 204b, 274, 325, 334x, 346, 359a, 360, 371, 383b, 401, 415, 416, 441, 447, 450
 37. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel: 126
 38. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikelen: 230g, 230z
 39. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 51, 52, 57, 514
 40. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 1
 41. Faillissementswet
  Artikelen: 212a, 212g, 212oo, 213, 213ff, 249a, 281g, 281h
 42. Gaswet
  Artikel: 1
 43. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 19
 44. Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten
  Artikel: V
 45. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Tekst: tekst
 46. Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1
 47. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikel: 3.6.7
 48. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 7b, 19
 49. Mededingingswet
  Artikelen: 28, 31
 50. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 6:15, 6:16, 6:17, 7:15, 7:16, 7:17
 51. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  Teksten: tekst, tekst
 52. Noodwet financieel verkeer
  Artikel: 1
 53. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
  Tekst: tekst
 54. Pensioenwet
  Artikelen: 1, 2
 55. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 4.1.1
 56. Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer
  Artikelen: 1, 2
 57. Regeling bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikelen: 2, 3
 58. Regeling bekostiging financieel toezicht 2020
  Artikelen: 2, 3
 59. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
  Bijlage: I
 60. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikelen: 1, 2, 6, 13
 61. Regeling investeringsverzekeringen
  Artikel: 1
 62. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 3.14.1, 3.14.1
 63. Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR
  Artikel: 1:2
 64. Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011
  Bijlagen: 6, 15
 65. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlagen: 4, 6
 66. Regeling toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 7
 67. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
  Artikel: 4
 68. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 1
 69. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikelen: 1, 32
 70. Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003
  Artikel: 1
 71. Telecommunicatiewet
  Artikel: 14a.1
 72. Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014
  Artikel: 3
 73. Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV
  Artikel: 2.1
 74. Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998
  Artikel: 1
 75. Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956
  Artikel: 10d
 76. Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 11
 77. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 78. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 1ca
 79. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 21a, 30
 80. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 81. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 82. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 83. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikelen: 10, 11, 41
 84. Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  Artikel: 13
 85. Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen
  Artikel: Va
 86. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 28
 87. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 27
 88. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 51
 89. Wet bankenbelasting
  Artikelen: 2, 3
 90. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 2
 91. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 2
 92. Wet giraal effectenverkeer
  Artikelen: 1, 8a, 27, 49a, 49b, 49f, 50b
 93. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 1.1
 94. Wet implementatie prospectusverordening
  Artikel: Ia
 95. Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten
  Artikel: III
 96. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1.6a, 3.126, 3.126a, 5.14, 5.18b, 9.2, 10bis.4
 97. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen: 2, 25
 98. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikelen: 3, 4, 4c, 4d
 99. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 19a
 100. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 6a, 15bd, 15bf, 25, 28
 101. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 1:19, 1:77d, 2:104a, 2:104c, 2:121c, 2:121d, 2:126a, 2:3.0i, 2:97, 2:98, 2:99, 3:259, 3:284, 3:29c, 3:62a, 3:62c, 4:100, 4:100a, 4:100b, 4:100c, 4:18b, 4:24, 4:26, 4:2c, 4:37c, 4:37q, 4:37w, 4:89b, 4:91c, 5:25a, 5:32e, 5:32g, 5:33, 5:46, 5:87a
 102. Wet rechtsherstel box 3
  Artikel: 1
 103. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikelen: 1, 1a, 38
 104. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikelen: 1, 12b, 12c
 105. Wet toezicht financiële verslaggeving
  Artikelen: 1, 2
 106. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 74
 107. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 1, 2
 108. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 5
 109. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikelen: 475, 475a
 110. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikelen: 475, 475a
 111. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 6:4:6
 112. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn nr. 2007/64/EG)
  Artikel: VII
 113. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (introductie geschiktheidseis en versterking samenwerking tussen toezichthouders (geschiktheidstoets en betrouwbaarheidstoets))
  Artikelen: IV, V
 114. Wijzigingswet financiële markten 2014
  Artikelen: XIX, XVIII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 1

 1. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel 96
 2. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering)
  Artikel XVIII
 3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel 10

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36314
05-04-2023 Wijziging 22-02-2023 Stb. 2023, 93 36174 24-03-2023 Stb. 2023, 108
Wijziging 07-12-2022 Stb. 2023, 57 36131 24-03-2023 Stb. 2023, 107
01-01-2023 Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 197 35950 23-06-2022 Stb. 2022, 280
04-11-2022 Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 428 36105 13-10-2022 Stb. 2022, 428
03-09-2022 Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 340 36073 22-08-2022 Stb. 2022, 340
08-07-2022 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2022, 22 35907 24-05-2022 Stb. 2022, 221 Alg. 1
07-07-2022 Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 197 35950 23-06-2022 Stb. 2022, 280
21-12-2021 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 632 35908 15-12-2021 Stb. 2021, 633
06-11-2021 Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 518 35858 29-10-2021 Stb. 2021, 529
19-10-2021 Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 463 35783 12-10-2021 Stb. 2021, 478 Alg. 2
29-12-2020 Wijziging 02-12-2020 Stb. 2020, 509 35559 04-12-2020 Stb. 2020, 510
15-10-2020 Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 380 35440 07-10-2020 Stb. 2020, 380
10-09-2020 Wijziging 22-04-2020 Stb. 2020, 151 35238 01-09-2020 Stb. 2020, 320
31-01-2020 Wijziging 04-12-2019 Stb. 2020, 4 34789 20-01-2020 Stb. 2020, 19
01-12-2019 Wijziging 06-11-2019 Stb. 2019, 423 35058 25-11-2019 Stb. 2019, 436
21-07-2019 Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 190 35108 26-06-2019 Stb. 2019, 244 Alg. 3
19-07-2019 Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 265 35117 03-07-2019 Stb. 2019, 265
19-02-2019 Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 503 34813 08-02-2019 Stb. 2019, 60 Alg. 4
13-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 515 34934 19-12-2018 Stb. 2018, 517
01-01-2019 Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
01-10-2018 Wijziging 09-03-2018 Stb. 2018, 89 34770 01-06-2018 Stb. 2018, 176
03-01-2018 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 512 34583 20-12-2017 Stb. 2017, 514
01-01-2018 Wijziging 07-06-2017 Stb. 2017, 266 34639 17-11-2017 Stb. 2017, 448
27-06-2017 Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 235 34634 15-06-2017 Stb. 2017, 276
11-11-2016 Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 386 34480 27-10-2016 Stb. 2016, 423
11-08-2016 Wijziging 15-07-2016 Stb. 2016, 297 34455 15-07-2016 Stb. 2016, 297
14-07-2016 Wijziging 23-03-2016 Stb. 2016, 265 34292 23-03-2016 Stb. 2016, 265
01-04-2016 Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
18-03-2016 Wijziging 10-02-2016 Stb. 2016, 91 34322 10-02-2016 Stb. 2016, 91
29-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2016, 31 34232 20-01-2016 Stb. 2016, 41
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 549 34117 23-12-2015 Stb. 2015, 551
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 432 34204 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 11-12-2015 Stb. 2015, 513
Wijziging 03-07-2015 Stb. 2015, 304 33949 11-12-2015 Stb. 2015, 513 Alg. 5
Wijziging 13-12-2012
samen met
24-06-2015
Stb. 2012, 679
samen met
Stb. 2015, 278
33273
samen met
34100
10-07-2015 Stb. 2015, 309
26-11-2015 Wijziging 11-11-2015 Stb. 2015, 431 34208 16-11-2015 Stb. 2015, 435
12-06-2015 Wijziging 04-05-2015 Stb. 2015, 184 34049 21-05-2015 Stb. 2015, 205
07-02-2015 Wijziging 28-01-2015 Stb. 2015, 45 33964 28-01-2015 Stb. 2015, 46
01-01-2015 Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 472 33918 11-12-2014 Stb. 2014, 534
01-08-2014 Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 253 33849 15-07-2014 Stb. 2014, 304 Alg. 6
13-06-2014 Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 140 33520 12-03-2014 Stb. 2014, 140
01-01-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 408 33575 11-12-2013 Stb. 2013, 552
26-07-2013 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 310 33510 10-07-2013 Stb. 2013, 310
22-07-2013 Wijziging 12-06-2013 Stb. 2013, 228 33235 12-06-2013 Stb. 2013, 228
01-07-2013 Wijziging 09-02-2012 Stb. 2012, 78 32291 19-06-2013 Stb. 2013, 239
01-10-2012 Wijziging 18-06-2012 Stb. 2012, 300 32426 29-06-2012 Stb. 2012, 301
01-07-2012 Wijziging 15-05-2012 Stb. 2012, 247 33021 05-06-2012 Stb. 2012, 263
Wijziging 10-05-2012 Stb. 2012, 219 33023 05-06-2012 Stb. 2012, 263
01-01-2012 t/m 30-04-2011 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 610 32781 22-12-2011 Stb. 2011, 671
22-07-2011 Wijziging 08-07-2011 Stb. 2011, 357 32622 08-07-2011 Stb. 2011, 357
01-07-2011 Wijziging 12-05-2011 Stb. 2011, 248 32036 15-06-2011 Stb. 2011, 306
25-05-2011 Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 246 32339 19-05-2011 Stb. 2011, 246 Alg. 7
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 887 31891 23-12-2010 Stb. 2010, 889
01-11-2009 Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 436 31892 15-10-2009 Stb. 2009, 436
01-01-2009 Wijziging 20-11-2008 Stb. 2008, 545 31468 18-12-2008 Stb. 2008, 582
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 476 31093 16-12-2008 Stb. 2008, 579
01-09-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 333 31131 07-08-2008 Stb. 2008, 335
01-11-2007 Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408 Alg. 8
28-10-2007 Wijziging 24-05-2007 Stb. 2007, 202 30419 16-10-2007 Stb. 2007, 390
01-01-2007 Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 613 30672 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Nieuwe-regeling 28-09-2006 Stb. 2006, 475 29708 11-12-2006 Stb. 2006, 664

Opmerkingen

 1. Artikel III van Stb. 2022/22 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Abusievelijk is voor het onderdeel "niet-Europese beleggingsonderneming" een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
 3. Artikel Ia van Stb. 2019/190 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. Artikel V van Stb. 2018/503 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. Abusievelijk voegt het Staatsblad in de definitie van «financiële onderneming» een tweede onderdeel r toe.5)
 6. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.6)
 7. Artikel VI van Stb. 2011/246 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.7)
 8. Abusievelijk is voor de definitie van effect en voor de definitie van grondstofderivaat een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.8)
Naar boven