Intrekkingbesluit Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Besluit van 28 september 2006, houdende intrekking van de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2006, nr. 2006-0000254981, directoraat-generaal Management Openbare Sector, directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk, afdeling Personeel Rijk;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 24 augustus 2006, nr. W04.06.0356/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 september 2006, nr. 2006-0000309614, directoraat-generaal Management Openbare Sector, directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk, afdeling Personeel Rijk;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

De Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk wordt ingetrokken met dien verstande dat:

  • a. ten aanzien van de betrokkene van wie het ontslag is ingegaan vóór 1 januari 2006, de bepalingen van deze regeling en de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften van toepassing blijven zoals deze luidden op 29 december 2005;

  • b. ten aanzien van de betrokkene van wie het ontslag is ingegaan in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006, de bepalingen van deze regeling en de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften van toepassing blijven zoals deze luidden op 31 december 2006.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 met dien verstande dat artikel I, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 januari 2006 en de onderdelen B en C tot en met 29 december 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 september 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

J. W. Remkes

Uitgegeven de twaalfde oktober 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina