Vrijstellingsregeling Besluit gebruik meststoffen kleigrond en veengrond 2006

[Regeling vervallen per 06-10-2006.]
Geldend van 05-10-2006 t/m 05-10-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 september 2006, nr. TRCJZ/2006/2912, houdende vrijstelling van artikel 4, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu;

Gelet op artikel 64, derde lid, van de Wet bodembescherming en artikel 4 van het Besluit gebruik meststoffen;

Gelezen het advies van de Technische commissie bodembescherming d.d. 19 september 2006, nr. TCB S56 (2006);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-10-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder meststoffen, kleigrond en veengrond hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, in samenhang met artikel 1, vierde lid, van de Meststoffenwet en artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, en wordt verstaan onder grasland hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen.

Artikel 2

[Vervallen per 06-10-2006]

Het verbod, gesteld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen is in de periode van 16 tot en met 20 september niet van toepassing op grasland, gelegen op kleigrond of veengrond, indien de dierlijke meststoffen op een verantwoorde wijze over het tot het bedrijf behorende grasland worden verdeeld.

Artikel 3

[Vervallen per 06-10-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 september 2006.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 21 september 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 06-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling Besluit gebruik meststoffen kleigrond en veengrond 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 september 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina