Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieprogramma retrofit vrachtauto’s en toerbussen

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 september 2006, nr. KVI2006307766, houdende verlening van mandaat en machtiging voor de uitvoering van het Subsidieprogramma retrofit vrachtauto’s en toerbussen (Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma retrofit vrachtauto’s en toerbussen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien artikel 15.15 van de Wet milieubeheer;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 22 september 2006, kenmerk: ZJZ0670029;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van het Subsidieprogramma retrofit vrachtauto’s en toerbussen, welk programma onderdeel is van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemachtigd tot:

  • a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten;

  • b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2 ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 3 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

namens deze: Agentschap NL,

gevolgd door de handtekening, de naam en de functieaanduiding van de betrokken functionaris van Agentschap NL.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Subsidieprogramma retrofit vrachtauto’s en toerbussen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina