Regeling loon- en prijsbijstelling 2006 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 06-12-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 september 2006, nr. VO/F-2006/34917, houdende de loon- en prijsbijstelling 2006 en vaststelling van de bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2007 (Regeling loon- en prijsbijstelling 2006 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2007)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 86, derde en vijfde lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. wet: Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c. vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;

 • d. havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs;

 • e. mavo: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs;

 • f. vbo: voorbereidend beroepsonderwijs;

 • g. praktijkonderwijs: praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de wet;

 • h. lwoo: leerwegondersteunend onderwijs;

 • i. onderwijsinhoudcode: code die de schoolsoort, afdeling of leerjaren aangeeft;

 • j. school: school voor vwo, havo, mavo, vbo of praktijkonderwijs;

 • k. afdeling: afdeling voor vbo, lwoo of praktijkonderwijs;

 • l. isp: intrasectoraal of intersectoraal programma binnen de leerwegen.

Paragraaf 2. Kalenderjaar 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2. Loon- en prijsbijstelling 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 Voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging op 31 juli 2006 zullen de verhoogde bedragen, bedoeld in het eerste lid, van toepassing zijn voor de periode van 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2006.

Paragraaf 3. Kalenderjaar 2007

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

[Vervallen per 01-01-2008]

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school wordt vastgesteld op € 14.470,55 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 5, eerste lid.

Artikel 5. Bedragen per leerling

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 4, is het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, afdeling of leerjaren, zoals aangegeven in kolom II van de tabel, opgenomen in het zesde lid.

 • 2 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel c, van de wet, is de som van de bedragen van de desbetreffende schoolsoort, afdeling of leerjaren, zoals aangegeven in de kolommen I en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid.

 • 3 De bedragen in de kolommen I, II en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid, betreffen de bekostiging in verband met respectievelijk schoonmaken, onderhoud van het gebouw en terrein, en overige exploitatiekosten.

 • 4 De som van de bedragen per leerling, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verhoogd volgens de toeslagen lwoo in de tabel, opgenomen in het zesde lid, ingeval een leerling per 1 oktober 2006 is ingeschreven bij een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs.

 • 5 Bijlage 1 bij deze regeling geeft aan welke onderwijsinhoudcodes vallen onder de schoolsoorten, leerjaren en afdelingen opgenomen in het zesde lid.

 • 6 Tabel met de bekostigingsbedragen per leerling in euro’s:

  Groep

  Schoolsoort

  Leerjaren en afdeling

  I

  II

  III

  I+II+III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  167,42

  126,52

  371,14

  665,08

  2

  vwo, havo of mavo 1

  3 t/m 6

  138,35

  102,29

  309,06

  549,70

  3

  mavo/vbo:

  gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

  172,84

  126,52

  524,23

  823,59

  4

  vbo 2

  3 en 4 van de afdeling:

  143,78

  126,52

  715,99

  986,29

     

  a. landbouw en natuurlijke omgeving

         
     

  b. isp landbouw breed

         

  5

  vbo 3

  3 en 4 van de afdeling:

  248,66

  234,89

  1052,54

  1536,09

     

  a. bouwtechniek

         
     

  b. metaaltechniek

         
     

  c. elektrotechniek

         
     

  d. voertuigentechniek

         
     

  e. installatietechniek

         
     

  f. transport en logistiek

         
     

  g. isp bouw breed

         
     

  h. isp metalektro

         
     

  i. isp instalektro

         
     

  j. verzorging

         
     

  k. uiterlijke verzorging

         
     

  l. isp zorg en welzijn breed

         
     

  m. mode en commercie

         
     

  n. consumptief

         
     

  o. isp consumptief breed

         
     

  p. handel en verkoop

         
     

  q. administratie

         
     

  r. isp handel en administratie

         

  6

  vbo 4

  3 en 4 van de afdeling:

  204,34

  267,21

  1570,36

  2041,91

     

  a. grafische techniek

         
     

  alle leerjaren van de afdeling:

         
     

  b. nautisch onderwijs

         

  7

  praktijkonderwijs

  kent geen leerjaren maar inschrijvingsjaren

  185,15

  126,52

  750,82

  1062,49

  8

  toeslag lwoo

  1 en 2

  3,94

  11,44

  78,00

  93,38

  9

  toeslag lwoo

  3 en 4

  4,44

  21,53

  227,27

  253,24

Artikel 6. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

[Vervallen per 01-01-2008]

In afwijking van artikel 5 worden de bekostigingsbedragen per leerling voor de school voor vbo met uitsluitend de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en het intrasectoraal programma landbouw breed, alsmede voor de overeenkomstige afdeling voor lwoo als volgt vastgesteld:

Schoolsoort

Leerjaren en afdeling

I

II

III

I+II+III

Vbo

alle leerjaren van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en van het isp landbouw breed

143,78

102,29

486,43

732,49

toeslag lwoo

alle leerjaren

4,44

21,53

227,27

253,24

Artikel 7. Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien de minister op grond van artikel 85a van de wet aan het bevoegd gezag van een nevenvestiging in verband met spreidingsnoodzaak een aanvullende bekostiging voor personeelskosten toekent, wordt aanvullende bekostiging voor exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 14.470,55 per nevenvestiging.

Artikel 8. Aanvullende bekostiging scholen onder de opheffingsnorm

[Vervallen per 01-01-2008]

In geval de minister ten aanzien van een school artikel 108, vierde lid, van de wet toepast, wordt aan het bevoegd gezag aanvullende bekostiging voor exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 9.745,43 per school.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip, kan terugwerken tot en met een in die regeling te bepalen tijdstip en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling loon- en prijsbijstelling 2006 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. Onderwijsinhoudcodes

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze bijlage hoort bij de Regeling loon- en prijsbijstelling 2006 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2007.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen, inclusief de leerwerktrajecten, de onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

Schoolsoort

Leerjaren en afdeling

Onderwijsinhoudcode

Onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0600, 0700, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060

2210, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 4050

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0200, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0300, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0400, 0600, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0700, 0800,

4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4035, 4040, 4045, 4060, 4065

2210, 4050,4055

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2731, 2732, 2741, 2751, 2752, 2753, 2754, 2761, 2762, 2771, 2781

2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2331, 2332, 2341, 2351, 2352, 2353, 2354, 2361, 2362, 2371, 2381

4.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving

2871, 2971, 3071, 3271

2471, 2571, 2671, 3171

4.b

Vbo

3 en 4 van het isp landbouw breed

2881, 2981, 3081, 3281

2481, 2581, 2681, 3181

5.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling bouwtechniek

2811, 2911, 3011, 3211

2411, 2511, 2611, 3111

5.b

Vbo

3 en 4 van de afdeling metaaltechniek

2812, 2912, 3012, 3212, 3220

2412, 2512, 2612, 3112, 3120

5.c

Vbo

3 en 4 van de afdeling elektrotechniek

2813, 2913, 3013, 3213

2413, 2513, 2613, 3113

5.d

Vbo

3 en 4 van de afdeling voertuigentechniek

2814, 2914, 3014, 3214

2414, 2514, 2614, 3114

5.e

Vbo

3 en 4 van de afdeling installatietechniek

2815, 2915, 3015, 3215

2415, 2515, 2615, 3115

5.f

Vbo

3 en 4 van de afdeling transport en logistiek

2817, 2917, 3017, 3217

2417, 2517, 2617, 3117

5.g

Vbo

3 en 4 van het isp bouw breed

2823, 2923, 3023, 3223

2423, 2523, 2623, 3123

5.h

Vbo

3 en 4 van het isp metalektro

2821, 2921, 3021, 3221

2421, 2521, 2621, 3121

5.i

Vbo

3 en 4 van het isp instalektro

2822, 2922, 3022, 3222

2422, 2522, 2622, 3122

5.j

Vbo

3 en 4 van de afdeling verzorging

2831, 2931, 3031, 3231

2431, 2531, 2631, 3131

5.k

Vbo

3 en 4 van de afdeling uiterlijke verzorging

2832, 2932, 3032, 3232

2432, 2532, 2632, 3132

5.l

Vbo

3 en 4 van het isp zorg en welzijn breed

2841, 2941, 3041, 3241

2441, 2541, 2641, 3141

5.m

Vbo

3 en 4 van de afdeling mode en commercie

2820, 2853, 2920, 2953, 3020, 3053, 3253

2420, 2453, 2520, 2553, 2620, 2653, 3153

5.n

Vbo

3 en 4 van de afdeling consumptief

2854, 2954, 3054, 3254

2454, 2554, 2654, 3154

5.o

Vbo

3 en 4 van het isp consumptief breed

2861, 2961, 3061, 3261

2461, 2561, 2661, 3161

5.p

Vbo

3 en 4 van de afdeling handel en verkoop

2852, 2952, 3052, 3252

2452, 2552, 2652, 3152

5.q

Vbo

3 en 4 van de afdeling administratie

2851, 2951, 3051, 3251

2451, 2551, 2651, 3151

5.r

Vbo

3 en 4 van het isp handel en administratie

2862, 2962, 3062, 3262

2462, 2562, 2662, 3162

6.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling grafische techniek

2816, 2916, 3016, 3216

2416, 2516, 2616, 3116

6.b

Vbo

alle leerjaren van de afdeling nautisch onderwijs

1908, 1915, 2818, 2819, 2918, 2919, 3018, 3019, 3218, 3219

1393, 1397, 2418, 2419, 2518, 2519, 2618, 2619, 3118, 3119

7

Praktijk-onderwijs

kent geen leerjaren

0090

 

Bijlage 2. Verhoogde bekostigingsbedragen voor het kalenderjaar 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze bijlage hoort bij de Regeling loon- en prijsbijstelling 2006 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2007.

Onderstaand zijn de verhoogde bekostigingsbedragen voor de materiële exploitatie voor het kalenderjaar 2006 opgenomen; de verhoging met 1,72% is het gevolg van het toedelen van de loon- en prijsbijstelling over 2006.

De bedragen uit de Regeling loon- en prijsbijstelling 2005 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2006, die is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 september 2005, nummer 190, zijn als volgt gewijzigd.

Het bedrag in artikel 3 (bedrag per school) wordt € 15.407,94.

Het bedrag in artikel 4 (bedrag per school afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte) wordt € 14.470,55.

Het bedrag in artikel 7 (aanvullende bekostiging voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak) wordt € 14.470,55.

Het bedrag in artikel 8 (aanvullende bekostiging voor een school onder de opheffingsnorm) wordt € 9.745,43.

De bedragen in de artikelen 5 en 6 (bedragen per leerling) worden als volgt:

Groep

Schoolsoort

Leerjaren en afdeling

I

II

III

I+II+III

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

167,42

126,52

369,85

663,79

2

vwo, havo of mavo 5

3 t/m 6

138,35

102,29

307,98

548,62

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

172,84

126,52

522,40

821,76

4

vbo 6

3 en 4 van de afdeling:

216,64

145,38

649,74

1011,76

   

a. handel en verkoop

       
   

b. administratie

       
   

c. isp handel en administratie

       

5

vbo 7

3 en 4 van de afdeling:

204,34

267,21

1564,88

2036,43

   

a. grafische techniek

       
   

alle leerjaren van de afdeling:

       
   

b. nautisch onderwijs

       

6

vbo 8

3 en 4 van de afdeling:

143,78

126,52

713,49

983,79

   

a. landbouw en natuurlijke omgeving

       
   

b. isp landbouw breed

       

7

vbo 9

3 en 4 van de afdeling:

248,66

234,89

1048,87

1532,42

   

a. bouwtechniek

       
   

b. metaaltechniek

       
   

c. elektrotechniek

       
   

d. voertuigentechniek

       
   

e. installatietechniek

       
   

f. transport en logistiek

       
   

g. isp bouw breed

       
   

h. isp metalektro

       
   

i. isp instalektro

       
   

j. verzorging

       
   

k. uiterlijke verzorging

       
   

l. isp zorg en welzijn breed

       
   

m. mode en commercie

       
   

n. consumptief

       
   

o. isp consumptief breed

       

8

praktijkonderwijs

Kent geen leerjaren maar inschrijvingsjaren

185,15

126,52

750,82

1062,49

9

toeslag lwoo

1 en 2

3,94

11,44

77,73

93,11

10

toeslag lwoo

3 en 4

4,44

21,53

226,48

252,45

11

vbo aan een categoriale vbo-school voor landbouw

alle leerjaren van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en van het isp landbouw breed

143,78

102,29

484,73

730,80

12

toeslag lwoo aan een categoriale vbo-school voor landbouw

alle leerjaren

4,44

21,53

226,48

252,45

 1. de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [1]
 2. de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [2]
 3. de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [3]
 4. de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [4]
 5. de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [5]
 6. de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [6]
 7. de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [7]
 8. de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [8]
 9. de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

  ^ [9]
Terug naar begin van de pagina