Regeling machtiging klachtbehandeling Rijksrecherche

[Regeling vervallen per 20-11-2009.]
Geldend van 30-09-2006 t/m 19-11-2009

Regeling van de Minister van Justitie van 22 september 2006, nr. 5443244/06, houdende machtiging van het College van procureurs-generaal tot het behandelen van klachten over de Rijksrecherche (Regeling machtiging klachtbehandeling Rijksrecherche)

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-11-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

College: het College van procureurs-generaal;

bijzondere ambtenaren van politie: de bijzondere ambtenaren van politie werkzaam bij de Rijksrecherche als bedoeld in artikel 43 van de Politiewet 1993, met inbegrip van de directeur Rijksrecherche, en met inbegrip van de ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van die bijzondere ambtenaren van politie.

Artikel 2

[Vervallen per 20-11-2009]

Aan het College wordt machtiging verleend om namens de Minister van Justitie klachten te behandelen over gedragingen van de bijzondere ambtenaren van politie.

Artikel 3

[Vervallen per 20-11-2009]

Het College wordt toegestaan de hem verleende machtiging door te geven aan de directeur Rijksrecherche, tenzij de klacht een gedraging van deze functionaris betreft.

Artikel 4

[Vervallen per 20-11-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 20-11-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling machtiging klachtbehandeling Rijksrecherche.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 september 2006

De

Minister

van Justitie a.i.,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina