Stimuleringsregeling Ruimte voor Contact

[Regeling vervallen per 05-10-2019.]
Geraadpleegd op 28-11-2022.
Geldend van 24-07-2009 t/m 04-10-2019

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 22 september 2006, nr. DDS 5442253, inzake de stimulering van interetnische ontmoeting (Stimuleringsregeling Ruimte voor contact)

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 48s van de Wet Justitie-subsidies en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 05-10-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

 • b. etnische groepen: niet-westerse allochtonen, alsmede allochtonen afkomstig uit voormalig Joegoslavië en de voormalige Sovjet-Unie.

Artikel 6. Uitvoering en verantwoording

[Regeling vervallen per 05-10-2019]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert het project uit overeenkomstig het ingediende activiteitenplan en de ingediende begroting, binnen de termijn die in het besluit tot verlening van het subsidie is vermeld.

 • 2 De subsidie-ontvanger werkt mee aan door of namens de Minister ingesteld onderzoek in verband met het betreffende project.

 • 3 Na afronding van een project dient de subsidie-ontvanger, binnen de termijn die staat vermeld in het besluit tot verlening van de subsidie, bij de Minister een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. Deze aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenverslag en een financieel verslag.

 • 4 Het activiteitenverslag bestaat ten minste uit:

  • a. een verslag van de verrichte activiteiten;

  • b. een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen en een toelichting op de verschillen.

 • 5 Het financiële verslag bestaat ten minste uit:

  • a. een overzicht van de gedane uitgaven;

  • b. een accountantsverklaring.

 • 6 De Minister stelt het subsidievast binnen dertien weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag.

 • 7 Het vastgestelde subsidiebedrag wordt onder verrekening van betaalde voorschotten binnen vier weken na de vaststelling ervan betaald.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 05-10-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Naar boven