Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Besluit van 21 september 2006, houdende aanwijzing van werkzaamheden als zorg in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg en uitzondering van vormen van zorg van die wet of een deel daarvan (Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei 2006, kenmerk MC/MO-2686388;

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg;

De Raad van State gehoord (advies van 29 juni 2006 nummer W13.06.0169/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 2006, kenmerk MC/MO-2714571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

 • 1 Als zorg in de zin van de wet worden aangewezen de werkzaamheden van:

  • a. de Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen, voor zover het betreft de toepassing van artikel 56a van de wet ten behoeve van de opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts en arts voor verstandelijk gehandicapten;

  • b. instellingen waarvan de werkzaamheden zijn gericht op donatie of transplantatie van weefsel of organen;

  • c. personen ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of door personen als bedoeld in artikel 34 van die wet, voor zover het betreft werkzaamheden in het kader van hun beroepsuitoefening met uitzondering van bedrijfsgeneeskundige zorg of verzekeringsgeneeskundige zorg, al dan niet onder eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd, en die niet zijn begrepen onder artikel 1, onder b, van de wet;

  • d. de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts, voor zover het betreft de toepassing van artikel 56a van de wet ten behoeve van de opleiding tot sportarts.

 • 2 Als zorg in de zin van de wet wordt tevens aangewezen werkzaamheden in het kader van de verlening van zorg die krachtens artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg in of krachtens een algemene maatregel van bestuur als forensische zorg is aangemerkt.

Artikel 3

Artikel 4

 • 1 De artikelen 50 tot en met 56 van de wet zijn niet van toepassing op zorg voorzover verleend onder eigen verantwoordelijkheid door:

  • a. radiodiagnostisch laboranten;

  • b. radiotherapeutisch laboranten.

Artikel 5

 • 1 De artikelen 50 tot en met 56 van de wet zijn niet van toepassing op zorg verleend onder eigen verantwoordelijkheid door verpleegkundigen en verzorgenden in de individuele gezondheidszorg.

Artikel 5a

De artikelen 40a en 40b van de wet zijn niet van toepassing op:

Artikel 6a

[Vervalt op nader te bepalen datum; bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 2 Dit artikel vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 september 2006

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtentwintigste september 2006

De Minister van Justitie ,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven