Vaststellingsbesluit Kaderbesluit rechtspositie PO

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Besluit van 18 september 2006, houdende vaststelling van het Kaderbesluit rechtspositie PO en wijziging van onder meer het Overlegbesluit onderwijspersoneel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 18 april 2006, nr. WJZ/2006/15609 (2917), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 33, tweede en vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs en 33, tweede en vierde lid, van de Wet op de expertisecentra;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juni 2006, nr. W05.06.0131/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 12 september 2006, nr. WJZ/2006/27661(2917), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II. Wijziging van het Kaderbesluit rechtspositie PO met ingang van 1 januari 2007

[Red: Wijzigt het Kaderbesluit Rechtspositie PO.]

Artikel III. Wijziging van het Kaderbesluit rechtspositie PO met ingang van 1 januari 2008

[Red: Wijzigt het Kaderbesluit Rechtspositie PO.]

Artikel IV. Wijziging in andere besluiten dan het Rechtspositiebesluit WPO/WEC

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs, het Besluit trekkende bevolking WPO, het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en het Overlegbesluit onderwijspersoneel.]

Artikel VI. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt gepubliceerd, met dien verstande dat

  • a. de artikelen I, IV en V terugwerken tot en met 1 augustus 2006;

  • b. artikel II in werking treedt met ingang van 1 januari 2007; en

  • c. artikel III in werking treedt met ingang van 1 januari 2008.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 september 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de derde oktober 2006

De Minister van Justitie ,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina