Instellingsbesluit draaginsigne Dutchbat III

Geldend van 30-11-2006 t/m heden

Instellingsbesluit draaginsigne Dutchbat III

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Ingesteld wordt het draaginsigne Dutchbat III.

  • 2 Het draaginsigne heeft de vorm van een gestileerde weergave van Dutchbat III en Srebrenica (d b s III), overeenkomstig de bij dit artikel behorende afbeelding. Het insigne is vervaardigd van mat bronskleurig metaal, breed 21 mm en lang 15 mm.

Artikel 2

Het draaginsigne Dutchbat III wordt verstrekt aan de militair van de Nederlandse krijgsmacht die in de periode 6 januari 1995 tot en met 14 juli 1995 aan de VN-operatie in en nabij Srebrenica deel heeft genomen en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag heeft betoond.

Artikel 3

Het draaginsigne Dutchbat III kan worden gedragen op:

  • 1°. het uniform overeenkomstig het desbetreffende uniformvoorschrift;

  • 2°. de burgerkleding op de linker revers of dienovereenkomstige plaats.

Artikel 4

Bij de uitreiking van het draaginsigne Dutchbat III ontvangt de gedecoreerde tevens een op naam gestelde oorkonde.

Artikel 6

  • 1 De toekenning van het draaginsigne Dutchbat III geschiedt door de Minister van Defensie.

  • 2 De Minister van Defensie kan de toekenning intrekken op grond van feiten of omstandigheden waarvan hij bij de toekenning redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de toekenning niet zou hebben plaatsgehad.

  • 3 Na intrekking als bedoeld in het eerste lid is de betrokkene niet langer gerechtigd het aan de toekenning verbonden insigne te dragen en wordt dit samen met de oorkonde onverwijld aan de Minister van Defensie teruggegeven.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 september 2006

De

Minister

van Defensie,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina