Besluit vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2005

Geldend van 22-09-2006 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2005

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2005 worden de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie

,

P.P.L. van Kalmthout

Bijlage 1. De bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2005

Nr.

Verdeelmaatstaf

Bedragen per eenheid

1

Motorrijtuigenbelasting

–55,52 1

2a

Inwoners

20,72

2b

Inwoners boven 640.000

10,02

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

12,49

3b

Inwoners in landelijke gebieden

17,50

4

Land

42,11

5

Water

31,83

6

Groen

17,13

7

Gewogen weglengte

20.722,23

8

Warmtekrachtkoppeling

0,61

9

Vast bedrag

5.300.750,79

  1. niet in euro’s; het bedrag betreft het rekentarief voor de inkomstenmaatstaf (per € 45,38 hoofdsom).

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina