Wet samenvoeging gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

[Regeling materieel uitgewerkt per 22-09-2008.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 22-09-2006 t/m heden

Wet van 14 september 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen opgeheven.

Artikel 2

  • 1 Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Roerdalen ingesteld.

  • 2 De nieuwe gemeente Roerdalen bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Roerdalen wordt de op te heffen gemeente Ambt Montfort aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen wordt de nieuwe gemeente Roerdalen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 5

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Roerdalen wordt de op te heffen gemeente Ambt Montfort belast.

  • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.

  • 4 De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraad na de datum van herindeling.

Artikel 8

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 14 september 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

Uitgegeven de eenentwintigste september 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven