Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2006 en 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 23-11-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2006, nr. VO/F-2006/32887, houdende de aanpassing en vaststelling van de bedragen van de landelijke gemiddelde personeelslast, aanvullende bekostiging personeelskosten en opslagpercentages van vervanging en wachtgeld voor het kalenderjaar 2006 en 2007 (Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2006 en 2007)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 84b, tweede lid, 85, derde lid, en artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. directie: rectoren, directeuren, conrectoren en adjunct-directeuren als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder a van de WVO;

 • b. schoolsoortgroep 1:

  • 1°. scholen voor mavo, vbo en scholengemeenschappen mavo/vbo, inclusief de afdeling leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs;

  • 2°. scholen voor praktijkonderwijs waarop artikel 9 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging niet van toepassing is;

 • c. schoolsoortgroep 2: scholen voor vwo, havo en scholengemeenschappen vwo/havo;

 • d. schoolsoortgroep 3: scholengemeenschappen havo/mavo of scholengemeenschappen vwo/havo/mavo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs;

 • e. schoolsoortgroep 4: scholengemeenschappen havo/mavo/vbo of scholengemeenschappen vwo/havo/mavo/vbo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs; en

 • f. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs.

Paragraaf 3. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2006

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 3. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2006

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 augustus 2006 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 71.745,38 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 85.628,69 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 84.714,69 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 82.288,93 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2 Voor de leraren bedraagt per 1 augustus 2006 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 61.214,98 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 69.875,02 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 66.461,37 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 62.994,26 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 augustus 2006 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 37.619,40, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 4. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 augustus 2006

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, die ziet op de periode 1 augustus 2006 tot 1 september 2006, zijn op de vaststelling van die bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie van de school geldt de in artikel 3, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 3 Voor de lerarenformatie geldt de voor de school in artikel 3, tweede lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 3, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf 4. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 september 2006

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 september 2006

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 september 2006 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 72.330,26 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 86.326,76 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 85.405,31 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 82.959,77 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2 Voor de leraren bedraagt per 1 september 2006 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 61.714,02 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 70.444,65 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 67.003,18 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 63.507,81 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 september 2006 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 37.926,08, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 6. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 september 2006

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, die ziet op de periode 1 september 2006 tot 1 januari 2007, zijn op de vaststelling van die bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie van de school geldt de in artikel 5, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 3 Voor de lerarenformatie geldt de voor de school in artikel 5, tweede lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 5, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf 5. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2007

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2007

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2007 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 74.617,77 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 89.056,91 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 88.106,32 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 85.583,45 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2 Voor de leraren bedraagt per 1 januari 2007 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 64.109,22 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 72.709,06 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 69.156,96 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 65.815,19 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2007 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 39.125,52, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 8. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2007

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt vanaf 1 januari 2007, zijn op de vaststelling van die bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie van de school geldt de in artikel 7, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 3 Voor de lerarenformatie geldt de voor de school in artikel 7, tweede lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 7, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf 6. Percentage in verband met bekostiging kosten van vervanging van personeel, uitkeringen aan gewezen personeel en suppleties inzake arbeidsongeschiktheid

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9. Vervanging van personeel

[Vervallen per 01-01-2009]

Het percentage in verband met de kosten van vervanging, bedoeld in artikel 84b van de WVO, bedraagt per 1 augustus 2006 2,07%.

Artikel 10. Werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid

[Vervallen per 01-01-2009]

Het percentage in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 84b van de WVO, bedraagt per 1 augustus 2006 2,16%.

Paragraaf 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 december 2005.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2006 en 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina