Subsidieregeling Food & Nutrition Delta Fase 2-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 25-12-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 14 september 2006, nr. WJZ 6070432, tot vaststelling van de Subsidieregeling Food & Nutrition Delta Fase 2-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. kaderregeling: de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

  • b. FND-innovatieproject: een innovatieproject, bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan, dat past binnen bijlage 1;

  • c. FND-haalbaarheidsproject: een samenstel van activiteiten, dat leidt tot een schriftelijk rapport met een inschatting van de technische en economische mogelijkheden van een FND-innovatieproject;

  • d. FND-samenwerkingsverband: een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, opgericht ten behoeve van de uitvoering van een FND-innovatieproject, dat bestaat uit ten minste twee niet in een groep verbonden partijen, waarbij ten minste één van de partijen een in Nederland gevestigde ondernemer is en een andere partij ofwel een ondernemer ofwel een onderzoeksorganisatie is;

  • e. FND-MKB-samenwerkingsverband: een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, bestaande uit twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemers, welk verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een FND-innovatieproject;

  • f. onderzoeksorganisatie: onderzoeksorganisatie in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01 (PbEU C 323);

  • g. publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie: een geheel of gedeeltelijk van overheidswege gefinancierde onderzoeksorganisatie;

  • h. experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01( PbEU C 323);

  • i. industrieel onderzoek: industrieel onderzoek in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01 (PbEU C 323);

  • j. FND-MKB-innovatieproject: een FND-innovatieproject, uitgevoerd door een FND-MKB-samenwerkingsverband.

§ 2. FND-haalbaarheidsprojecten

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een MKB-ondernemer die voor eigen rekening en risico een FND-haalbaarheidsproject uitvoert.

 • 2 De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten, maar niet meer dan € 50.000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies voor FND haalbaarheidsprojecten waarvoor de aanvragen zijn ontvangen in de periode, genoemd in artikel 5, bedraagt € 1.500.000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen voor een subsidie voor een FND-haalbaarheidsproject kunnen worden ingediend vanaf de dag na de datum van inwerkingtreding van deze regeling en moeten zijn ontvangen voor 10 oktober 2008, 18.00 uur.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In aanvulling op artikel 15 van de kaderregeling beslist de minister afwijzend op een aanvraag voor een FND-haalbaarheidsproject indien:

  • a. het FND-innovatieproject waarop het FND-haalbaarheidsproject betrekking heeft technisch onvoldoende risicovol is;

  • b. het FND-haalbaarheidsproject onvoldoende inzicht geeft in het economisch perspectief en de toepassingsmogelijkheden van de projectresultaten.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

In afwijking van artikel 16, derde lid, van de kaderregeling bedraagt het ambtshalve te verstrekken voorschot 50 procent van het bij de subsidieverlening voor de desbetreffende MKB-ondernemer vermelde maximale subsidiebedrag.

§ 3. FND-innovatieprojecten

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een FND-samenwerkingsverband dat voor gezamenlijke rekening en risico een FND-innovatieproject uitvoert.

Artikel 8a

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een FND-MKB-samenwerkingsverband dat voor gezamenlijke rekening en risico een FND-MKB-innovatieproject uitvoert.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien de subsidiabele kosten uitsluitend betrekking hebben op industrieel onderzoek, bedraagt, in afwijking van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de kaderregeling, de subsidie voor industrieel onderzoek 35 procent van de subsidiabele kosten voor zover deze kosten worden gemaakt door een ondernemer.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de kaderregeling is € 1 miljoen voor een FND-innovatieproject, uitgevoerd door een FND-samenwerkingsverband en € 400.000 voor een FND-innovatieproject, uitgevoerd door een FND-MKB-samenwerkingsverband.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als subsidiabele kosten worden uitsluitend in aanmerking genomen:

  • a. de volgende rechtstreeks aan de uitvoering van het onderzoek toe te rekenen, na de indiening van de aanvraag door de subsidie-ontvanger gemaakte en betaalde kosten:

   • 1°. loonkosten voor betrokken personeel, voor zover deze rechtstreeks voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk zijn. Het uurloon wordt berekend op basis van 1650 productieve uren per jaar;

   • 2°. de kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen;

   • 3°. kosten van het gebruik van bestaande machines en apparatuur van de deelnemers;

   • 4°. kosten van speciaal voor het onderzoek aan te schaffen machines en apparatuur;

   • 5°. aan derden verschuldigde kosten;

   • 6°. kosten van buitenlandstages;

   • 7°. kosten van octrooi-aanvraag van onderzoeksorganisaties en MKB-ondernemers;

   • 8°. kosten inzake kennisoverdracht en verankering;

  • b. een opslag voor overige algemene kosten van 50 procent van de onder a, onder 1°, bedoelde kosten.

 • 2 Voor de directe loonkosten als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgegaan van gemiddelde uurtarieven per categorie bij het onderzoek betrokken personeel.

 • 3 De kosten worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting, indien en voor zover de subsidie-ontvanger die de kosten heeft gemaakt, omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.

 • 4 Indien geen loonkosten als bedoeld in het eerste lid, worden gemaakt, maar niettemin arbeid ten behoeve van het project wordt verricht, wordt voor de berekening van de projectkosten uitgegaan van een uurtarief van € 35.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De periode, bedoeld in artikel 12 van de kaderregeling, is voor het in 2008 aanvragen van een subsidie voor een FND-innovatieproject: de dag na de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot 27 juni 2008, 18.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond, voor het verlenen van subsidies voor FND-innovatieprojecten, waarvoor de aanvragen zijn ontvangen in de periode, genoemd in het eerste lid, bedraagt € 7.300.000.

 • 3 Aanvragen voor een subsidie voor een FND-MKB-innovatieproject kunnen worden ingediend vanaf de dag na de datum van inwerkingtreding van deze regeling en moeten zijn ontvangen voor 10 oktober 2008, 18.00 uur.

 • 4 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies voor FND-MKB-innovatieprojecten waarvoor de aanvragen zijn ontvangen in de periode, genoemd in het derde lid, bedraagt € 3.750.000.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Er is een Adviescommissie innovatieprogramma Food & Nutrition Delta, die tot taak heeft om overeenkomstig artikel 6 van de kaderregeling de minister op zijn verzoek te adviseren over aanvragen om subsidie voor een FND-innovatieproject.

 • 2 De minister wint over aanvragen om een subsidie voor een FND-innovatieproject waarop niet op grond van artikel 15 van de kaderregeling afwijzend wordt beslist, het advies in van de adviescommissie.

 • 3 De minister rangschikt, daarbij geadviseerd door de adviescommissie, de aanvragen zodanig dat een FND-innovatieproject hoger gerangschikt wordt naar mate het meer bijdraagt aan:

  • a. de technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaande technologie;

  • b. het creëren van economische waarde voor de deelnemers van het samenwerkingsverband en de daarmee samenhangende positieve gevolgen voor de Nederlandse economie;

  • c. de kwaliteit van de technologische samenwerking, ten minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de mate van toereikendheid van de capaciteiten van de deelnemers en de mate van de kwaliteit van de projectorganisatie;

  • d. de verbetering van de ecologische of sociale prestaties van een deelnemer in een samenwerkingsverband, dan wel van de ecologische of sociale aspecten van de samenleving, waarbij onder verbetering van de sociale prestaties of van de sociale aspecten mede verstaan wordt: het realiseren van een bijdrage aan de volksgezondheid.

 • 4 Voor de rangschikking wegen de in het derde lid vermelde criteria even zwaar.

Artikel 12a

[Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op artikel 15 van de kaderregeling beslist de Minister afwijzend op een aanvraag voor een subsidie voor een FND-MKB-innovatieproject, indien het FND-MKB-innovatieproject niet voldoende bijdraagt aan:

 • a. de technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaande technologie;

 • b. het creëren van economische waarde voor de deelnemers van het samenwerkingsverband en de daarmee samenhangende positieve gevolgen voor de Nederlandse economie;

 • c. de kwaliteit van de technologische samenwerking, ten minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de mate van toereikendheid van de capaciteiten van de deelnemers en de mate van de kwaliteit van de projectorganisatie;

 • d. de verbetering van de ecologische of sociale prestaties van een deelnemer in een samenwerkingsverband, dan wel van de ecologische of sociale aspecten van de samenleving, waarbij onder verbetering van de sociale prestaties of van de sociale aspecten mede verstaan wordt: het realiseren van een bijdrage aan de volksgezondheid.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

De in artikel 15, onderdeel c, van de kaderregeling bedoelde termijn, is voor een FND-innovatieproject 4 jaar indien een project wordt uitgevoerd door een FND-samenwerkingsverband en 2 jaar indien een project wordt uitgevoerd door een FND-MKB-samenwerkingsverband.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op artikel 21 van de kaderregeling treedt voor het indienen van de aanvraag voor het samenwerkingsverband voor FND-innovatieprojecten een ondernemer op als penvoerder.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

In afwijking van artikel 29, eerste lid, onderdeel c van de kaderregeling voert de subsidie-ontvanger een administratie, gerelateerd aan de kostensoorten, genoemd in artikel 10, waaruit ten allen tijde op eenvoudige een duidelijke wijze de gemaakte en betaalde kosten zijn af te leiden.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In aanvulling op artikel 33 van de kaderregeling draagt de subsidieontvanger zorg voor de openbaarmaking van de algemene kennis die voorvloeit uit de resultaten van het FND-innovatieproject.

 • 2 De minister kan bij de subsidieverlening aan een MKB-ondernemer, een FND-samenwerkingsverband en een FND-MKB-samenwerkingsverband verplichtingen opleggen met betrekking tot het geven van bekendheid aan het project en de resultaten ervan.

 • 3 De minister kan voor een periode van vijf jaar na de vaststelling van de subsidie nadere verplichtingen ter uitvoering van het eerste en het tweede lid opleggen.

Artikel 16a

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie draagt binnen een FND-samenwerkingsverband of een FND-MKB-samenwerkingsverband, waaraan de onderzoeksorganisatie deelneemt, slechts kennis of andere resultaten uit een FND-innovatieproject of een FND-MKB-innovatieproject over aan een ondernemer die deelneemt aan het samenwerkingsverband, indien aan tenminste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. de deelnemende ondernemingen dragen de volledige kosten van het project;

  • b. de resultaten waaraan geen intellectuele eigendomsrechten kunnen worden ontleend, mogen ruim worden verspreid en eventuele intellectuele eigendomsrechten op de resultaten die uit de activiteiten van de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie voortvloeien, worden volledig aan de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie toegekend;

  • c. de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie ontvangt van de deelnemende ondernemingen een vergoeding die overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de door de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie in het kader van het project uitgevoerde activiteit en die worden overgedragen aan de deelnemende ondernemingen. Eventuele bijdragen van de deelnemende ondernemingen in de kosten van de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie worden op deze compensatie in mindering gebracht.

 • 2 Indien niet is voldaan aan het eerste lid, onderdelen a, b of c, kan de Minister op verzoek van de penvoerder ontheffing verlenen van het verbod tot het overdragen van kennis of andere resultaten uit een FND-innovatieproject of een FND-MKB-innovatieproject van een publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie die deel uitmaakt van een FND-samenwerkingsverband of een FND-MKB-samenwerkingsverband aan een ondernemer die deelneemt aan datzelfde samenwerkingsverband, indien geen sprake is van staatssteun aan die ondernemer. Aan die ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

§ 4. Formulieren

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

Het formulier voor het indienen van een aanvraag voor:

 • a. een subsidie is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2;

 • b. een voorschot is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3;

 • c. een subsidievaststelling is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Food & Nutrition Delta Fase 2-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 2, 3 en 4, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, te Den Haag.

Den Haag, 14 september 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Bijlage 1. , bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel b

[Vervallen per 01-01-2009]

Achtergrond

[Vervallen per 01-01-2009]

Diverse workshops en consultaties met de grootbedrijven, MKB bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen vonden plaats om het Innovatieprogramma FND inhoudelijk vorm en focus te geven. Dit is eerst voor fase 1 en daarna voor fase 2 gedaan. Ten behoeve van het opzetten van de onderzoeksprogramma’s van fase 1, het TTI WCFS+, is een zorgvuldig proces doorlopen van het identificeren van consumentenbehoeften, via functionele en wetenschappelijke doelen tot het ontwikkelen van innovatiethema’s en -projecten. De consumentenbehoeften die zijn geïdentificeerd als belangrijke marktgebieden voor de toekomst zijn:

 • Lichaamsvorm

  mensen willen in alle fasen van hun leven een gezond lichaam. Dit varieert bijvoorbeeld van goede bot- en spieropbouw tijdens de groeifase tot het er goed uitzien.

 • Resistentie tegen ziektes

  het verhogen van de resistentie tegen ziektes is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven en het gezond opgroeien van kinderen.

 • Gevoel van welbevinden

  deze behoefte varieert van het gezond en vitaal voelen tot het bestrijden van depressies.

 • Kwaliteit van leven van ouderen

  dit is met name gericht op het verlengen van de levensduur en het verhogen van de kwaliteit van leven in de laatste levensjaren. Specifieke voorbeelden zijn het behouden van mentale vermogens en het behouden van een goede spierfunctie bij ouderen.

 • Gezondheid van kinderen

  voor gezond opgroeien is het van belang dat kinderen een gevarieerd en gezond eetpatroon hebben. In westerse landen wordt overgewicht van kinderen een steeds groter probleem.

 • Voorkomen van chronische ziektes

  diverse ziektes zijn gerelateerd aan voeding. Voorbeelden zijn hart- en vaatziektes, diabetes en obesitas. Functionele voeding kan bijdragen aan het verminderen van deze voedingsgerelateerde ziektes.

 • Smaak en gemak

  dit zijn belangrijke aspecten bij voeding. Dit hangt onder andere samen met het feit dat de westerse mens steeds minder tijd besteed aan het bereiden van zijn eten. Ook ten aanzien van gezonde voeding zijn deze aspecten van essentieel belang.

 • Voedselveiligheid

  dit is een basisvoorwaarde bij voeding. Aspecten die hier aan de orde zijn, zijn integrale controle in de keten, gedeelde verantwoordelijkheid bij ketenpartijen en heldere communicatie.

 • Beschikbaarheid en betaalbaarheid van voeding.

Het WCFS+ onderzoek is precompetitief van aard en omvat vijf innovatiethema’s: Voeding en Gezondheid, Sensoriek en Structuur, Bio-ingrediënten en Functionaliteit, Consumentengedrag, en Veiligheid en Conservering.

Tijdens de interactie met het MKB over de vormgeving van fase 2 van het Innovatieprogramma FND bleek dat de wensen en behoeften van MKB bedrijven inhoudelijk grotendeels aansluiten bij de thema’s van de WCFS+-onderzoeksagenda. Echter er zijn ook een aantal aanvullende kennisbehoeftes geïdentificeerd die voor een belangrijk deel gericht zijn op aanpalende technologie die ondersteunend is voor procesinnovaties in Food & Nutrition. Deze betreffen: processing, ICT, logistiek.

Innovatiethema’s

[Vervallen per 01-01-2009]

Binnen fase 2 van het Innovatieprogramma FND worden de volgende innovatiethema’s onderscheiden:

 • Voeding en Gezondheid.

  Er ontstaat steeds meer bewustzijn omtrent de rol van voeding en gezondheid van mensen. Dit leidt allereerst tot behoefte aan nieuwe kennis omtrent de relatie tussen voedingsmiddelen en gezondheid en de identificatie van gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen en voedingscomponenten. Daarnaast leidt dit tot de vraag naar methoden en technologie om niet-invasief gezondheid, het ontstaan van ziekten in relatie tot voeding en het effect van gezondheidsbevorderende stoffen te monitoren. Verder zijn van belang methoden en technieken om de intrinsieke gezondheidswaarde van voedingsmiddelen te monitoren en behouden in de keten en deze gezondheidswaarde van producten actief te verhogen zonder dat dit ten koste gaat van andere gewenste eigenschappen.

  Innovatieprioriteiten die in dit kader relevant zijn, zijn onder andere:

  • onderbouwing van gezondheid van inhoudsstoffen bijv. gericht op het voorkomen van hart en vaatziekten, het bevorderen van darmgezondheid, het ondersteunen mentale prestaties en het voorkomen van obesitas en diabetes,

  • de selectie en identificatie van gezondheidsbevorderende stoffen en methoden en technieken voor de selectie en ontwikkeling van gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen en voedingscomponenten,

  • methoden, technieken en biomarkers om bijv. gezondheid, het ontstaan van ziekten in relatie tot voeding en het effect van gezondheidsbevorderende stoffen te monitoren. Dit is mede van belang om gepersonificeerd voedingsadvies mogelijk te maken,

  • (multi)analyse technieken ter identificatie/monitoring van inhoudstoffen in de keten,

  • beïnvloeden van niveaus van inhoudsstoffen middels innovatie en optimalisatie van uitgangsniveaus en behoud gedurende verdere schakels in de keten,

  • (multi)analyse/in-line technieken ten behoeve van tracking en tracing in de keten van componenten die gerelateerd zijn aan gezondheid.

 • Sensoriek en structuur

  Naast gezondheid zijn structuur en sensoriek van voedingsmiddelen belangrijke kwaliteitsaspecten die de keuze van de consument bepalen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de invloed van structuur van voedingsmiddelen op het mondgevoel en vrijkomen van geur- en smaakstoffen tijdens consumptie. Een goede controle over beide aspecten is een belangrijke vereiste om de beoogde producten met hoge toegevoegde waarde te kunnen realiseren.

  Innovatieprioriteiten die in dit kader relevant zijn, zijn onder andere:

  • onderbouwing van effect van inhoudsstoffen of processing op structuur en sensoriek,

  • beïnvloeding/optimalisatie/behoud van structuur/sensoriek door middel van innovatie en of optimalisatie van processing, bijvoorbeeld om op maat gezonde voedingsproducten te kunnen maken die zijn gericht op specifieke doelgroepen als kinderen of ouderen,

  • (multi) analyse technieken ter identificatie/monitoring van structuur en sensoriek gedurende processing in de keten.

 • Bio-ingrediënten en Functionaliteit

  Zowel de selectie, de winning en exploitatie van functionele bio-ingrediënten, als de selectie en exploitatie van enzymen en micro-organismen die betrokken zijn bij het verkrijgen van bioactieve moleculen, als het borgen van de gewenste bio-activiteit op het moment van gebruik zijn belangrijke uitdagingen in de ontwikkeling van gezonde en functionele voedingsmiddelen.

  Innovatieprioriteiten die in dit kader relevant zijn, zijn onder andere:

  • De selectie, winning en toepassing van functionele bio-ingrediënten,

  • Enzymatische en microbiële conversie van grondstoffen om te komen tot functionele bio-ingrediënten en een optimale kwaliteit van voedingsmiddelen,

  • De selectie en optimalisatie van micro-organismen die een specifiek gezondheidsbevorderend effect hebben,

  • Methodes voor een optimale productie van functionele bio-ingrediënten.

 • Veiligheid en Conservering

  Gegarandeerde beschikbaarheid van veilig voedsel is een van de eerste vereisten waaraan de sector moet kunnen voldoen. Om gezonde voedingsmiddelen te produceren met een optimale kwaliteit (smaak, geur en structuur) en veiligheid zijn verbeterde (minimal processing) conserveringstechnieken nodig. Veranderende consumentenbehoeften en de in het kader van deze behoeften ontwikkelde nieuwe producten en productieprocessen vereisen technologie om de veiligheid, kwaliteit en functionaliteit van voedingsmiddelen gedurende processing en in de keten te kunnen borgen.

  Innovatieprioriteiten die in dit kader relevant zijn, zijn onder andere:

  • (multi)analyse/in-line technieken ten behoeve van tracking en tracing in de keten van componenten die gerelateerd zijn aan veiligheid, kwaliteit en functionaliteit,

  • methoden en technieken voor het verbeteren van houdbaarheid en conservering van voedingsmiddelen,

  • intelligente verpakkingen voor o.a. versproducten.

 • Consumentengedrag

  De ontwikkeling van onderscheidende nieuwe processen en producten vergt dermate veel geld en de terugverdientijd is zodanig lang dat het van groot belang is om de behoefte en het gedrag van de consument van morgen goed te kunnen voorspellen.

  Onderzoeksprioriteiten die in dit kader relevant zijn, zijn onder andere:

  • technieken ter ondersteuning van het onderzoek naar consumentengedrag.

  • innovaties ter beïnvloeding van het consumentengedrag (bijv. Life style in het kader van gezondheid).

 • Aanpalende Technologie voor Food & Nutrition

  Vooral voor MKB bedrijven zijn niet food gerelateerde technologische innovaties van groot belang om op het gebied van Food & Nutrition te komen tot nieuwe producten, processen en diensten.

  Voorbeelden zijn technologie op het gebied van ICT, scheidingen, in line analyse voor processen, miniaturisering van productietechnologie, producttracering en intelligente verpakkingen.

Terug naar begin van de pagina