Vrijstelling verbod Bacillus thuringiensis israeliensis II

[Regeling vervallen per 13-01-2007.]
Geldend van 15-09-2006 t/m 12-01-2007

Vrijstelling ex artikel 16a van verbod op Bacillus Thuringiensis Israeliensis II

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-01-2007]

In verband met de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug, wordt vrijstelling verleend van:

van bestrijdingsmiddel Vectobac AS 12, op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis ten behoeve van de bestrijding van larven van de Aziatische tijgermug.

Artikel 2

[Vervallen per 13-01-2007]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 3

[Vervallen per 13-01-2007]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 13-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod Bacillus thuringiensis israeliensis II.

Artikel 5

[Vervallen per 13-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 13-01-2007]

Bijlage bij het besluit van 13-09-2006, houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van de verboden van de artikelen 2, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ten aanzien van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis

Bestrijdingsmiddelen

[Vervallen per 13-01-2007]

Ten behoeve van de bestrijding van de larven van de Aedes Albopictus (tijgermug): gebruik van het bestrijdingsmiddel VectoBac 12 AS met de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis.

Voorschriften voor gebruik:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) in Dracaena op water (Lucky Bamboo).

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dracaena op water (Lucky Bamboo) ter bestrijding van de larven van de Aedes albopitus (tijgermug). Het middel dient toegevoegd te worden aan het water waarin de Dracaena stammen staan of komen te staan.

De eerste toepassing dient plaats te vinden als het plantmateriaal op het bedrijf komt. De tweede toepassing dient binnen 48 uur na de eerste toepassing plaats te vinden.

Als het plantmateriaal langer dan 1 week op het bedrijf staat, dient kort voor afleveren een derde behandeling plaats te vinden.

Dosering: 1 ml middel per 1, 5 liter (proces)water.

Gevaarssymbool:

Xn Schadelijk

Gevaarszinnen:

R36/38 Irriterend voor de ogen en huid.

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Veiligheidsaanbevelingen:

S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Samenstelling middel Vectobac AS 12:

Gehalte werkzame stof: 1200 ITU per mg bacillus thuringiensis var. Israelensis (1,20% w/w (12 g/l)).

Terug naar begin van de pagina