Regeling herbeoordelingsoperatie WAO sector Politie

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling herbeoordelingsoperatie WAO sector Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 48 van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Het bevoegd gezag biedt de betrokkene waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid lager is vastgesteld een zodanige uitbreiding van het dienstverband aan dat de verhoogde verdiencapaciteit, behorend bij die lagere mate van arbeidsongeschiktheid, volledig wordt benut, tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich tegen die uitbreiding verzet.

Artikel 3

Indien het volledig benutten van de verhoogde verdiencapaciteit, als bedoeld in artikel 2, niet bereikt kan worden door een uitbreiding van het dienstverband biedt het bevoegd gezag de ambtenaar binnen twaalf maanden nadat de mate van arbeidsongeschiktheid lager is vastgesteld tweemaal een passende functie aan binnen diens gezagsbereik of bij een andere werkgever waarmee de betrokkene zijn verhoogde verdiencapaciteit volledig kan benutten, tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich tegen het aanbieden van een passende functie verzet.

Artikel 4

Van een zwaarwegend dienstbelang, als bedoeld in de artikelen 2 en 3, is sprake indien het aanbieden van een uitbreiding van het dienstverband of een passende functie leidt tot ernstige problemen:

  • a. van financiële of organisatorische aard;

  • b. wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk, of

  • c. omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting van de regionale eenheid, de landelijke eenheid of de ondersteunende dienst daartoe ontoereikend is.

Artikel 5

  • 1 De betrokkene die de verhoogde verdiencapaciteit niet volledig kan benutten heeft aanspraak op een volledige compensatie van het inkomensverlies voor de duur van vijf jaar in de vorm van een toelage.

  • 2 Het inkomensverlies is het verschil tussen de bezoldiging, de WAO-uitkering en de herplaatsingstoelage van de ambtenaar in de maand voorafgaande aan vaststelling van een lagere mate van arbeidsongeschiktheid en de bezoldiging, de WAO-uitkering en de herplaatsingstoelage per maand na deze vaststelling.

  • 3 Deze aanspraak gaat in op de kalenderdag dat de mate van arbeidsongeschiktheid van betrokkene lager is vastgesteld.

  • 4 Bij samenloop van de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, met een uitkering krachtens de WW, het Bbwp, het Bsgasp of de TRI of een invaliditeitspensioen, wordt de aanspraak verminderd met de verhoging dan wel toekenning van de uitkering krachtens de WW, Bbwp, Bsgap of TRI of het invaliditeitspensioen als gevolg van de vaststelling van een verminderde mate van arbeidsongeschiktheid.

Artikel 6

  • 1 Het bevoegd gezag heeft een inspanningsverplichting om de gewezen betrokkene, waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid lager is vastgesteld en die zich heeft gemeld bij het bevoegd gezag, binnen 30 maanden zijn verdiencapaciteit te laten benutten.

  • 2 De periode van 30 maanden gaat in met ingang van de eerste dag van de maand volgend op het moment dat de mate van arbeidsongeschiktheid van de gewezen betrokkene is vastgesteld.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina