Besluit beperking openbaarheid archieven consulaat-generaal Portugal, gezantschap Portugal, consulaat Madeira en consulaat Mozambique

Geldend van 16-09-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 september 2006, nr. DDI/ST/reg 002/2006, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van het consulaat-generaal te Lissabon (Portugal) 1646–1946 (1951), het gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888–1954 (1957), het consulaat te Funchal (Madeira) 1820–1935 en het consulaat te Lourenço Marques (Mozambique) 1904–1947

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het consulaat-generaal te Lissabon (Portugal) 1646–1946 (1951), het gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888–1954 (1957), het archief van het consulaat te Funchal (Madeira) 1820–1935 en van het consulaat te Lourenço Marques (Mozambique) 1904–1947, de in de eerste tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede tabel genoemde jaartal:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

consulaat-generaal Lissabon 1646–1946 (1951)

 

123

2020

124

2019

gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888–1954 (1957)

 

142

2008

143

2019

185

2020

186

2020

194

2020

195

2021

246

2019

247

2019

248

2019

249 t/m 265

2022

267

2019

270

2018

271

2018

272

2019

273

2020

274

2022

275

2020

276

2020

277

2020

293

2021

300

2028

consulaat te Funchal (Madeira) 1820–1935 en het consulaat te Lourenço Marques (Mozambique) 1904–1947

 

8

2013

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van het consulaat-generaal te Lissabon (Portugal) 1646–1946 (1951), het gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888–1954 (1957), het consulaat te Funchal (Madeira) 1820–1935 en het consulaat te Lourenço Marques (Mozambique) 1904–1947’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Bijlage

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Naam en voorletters:

Bezoekersnummer:

Adres:

Postcode en woonplaats:

bezig met een onderzoek naar:

vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van het archief:

Nummer Toegang:

De gegevens uit dit archief zullen eventueel worden vastgelegd in een scriptie / dissertatie / artikel in een (wetenschappelijk) periodiek / boek.

Het onderzoek vindt plaats aan (instelling):

onder leiding van:

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij

  • 1. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt of bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;

  • 2. met het oog op deze bescherming van nog levende personen niet tot publicatie van gegevens uit dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te publiceren passages vooraf dienen te worden voorgelegd;

  • 3. de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarover geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen.

Indien de directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde afwijzend beschikt op een verzoek tot raadpleging of een verzoek tot publicatie van gegevens uit dit archief, zullen de motieven die tot deze afwijzing hebben geleid, aangegeven worden.

De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt twaalf maanden. Indien het beoogde doel na afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend.

Handtekening aanvrager,

Datum:

Plaats:

Gezien en akkoord:

de directeur Nationaal Archief,

voor deze,

Datum:

Plaats:

Terug naar begin van de pagina