Regeling C2000 en GMS

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 15-09-2006 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 september 2006, nr. 2006-0000249708, DGV/POL/BJZ

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 48, eerste lid, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De politie en de Koninklijke marechaussee maken gebruik van de informatie- en communicatievoorzieningen C2000 en het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS).

  • 2 Politie Nederland draagt zorg voor het tactische en operationele beheer van de in het eerste lid bedoelde voorzieningen.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Naar boven