Uitvoeringsregeling EOS: Nieuw Energieonderzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 17-09-2006 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 september 2006, nr. WJZ 6068482, tot vaststelling van regels inzake subsidie voor nieuw energieonderzoek (Uitvoeringsregeling EOS: Nieuw Energieonderzoek)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het besluit, die niet tot een project worden gerekend, worden aangewezen: activiteiten met betrekking tot kernfusie en met betrekking tot nucleair onderzoek.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Als onderzoeksprogramma’s als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, worden aangewezen het in de bij deze regeling behorende bijlage 1 opgenomen onderzoeksprogramma EOS: Nieuw Energieonderzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 3 Het in artikel 3, derde lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt voor een neo-project inzake een combinatie van fundamenteel onderzoek en industrieel onderzoek vastgesteld op € 100.000.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De perioden in 2006, bedoeld in artikel 6 van het besluit, na afloop waarvan de aanvragen worden behandeld op grond van artikel 7 van het besluit, die in die periode zijn ontvangen, worden als volgt vastgesteld:

  • a. aanvragen voor een haalbaarheidsstudie moeten worden ontvangen in de periode die loopt van de tweede dag na publicatie van deze regeling in de Staatscourant tot en met 23 november 2006, uiterlijk 17.00 uur;

  • b. aanvragen voor neo-projecten, met uitzondering van haalbaarheidsstudies, moeten worden ontvangen in de periode die loopt van de tweede dag na publicatie van deze regeling in de Staatscourant tot en met 23 november 2006, uiterlijk 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 6 van het besluit, wordt vastgesteld op:

  • a. voor projecten bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, € 500.000;

  • b. voor projecten bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, € 1.300.000.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvraag om subsidie kan elektronisch worden ingediend met gebruikmaking van de elektronische weg die daartoe is geopend en voor zover dat geschiedt met toepassing van de pincode en het certificaat die aan de aanvrager zijn toegekend.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de documenten die zijn vermeld in het aanvraagformulier.

 • 3 Als tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen, geldt het tijdstip waarop de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van de minister heeft bereikt.

 • 4 De minister bevestigt de ontvangst van de aanvraag.

 • 5 De minister kan weigeren de aanvraag te aanvaarden indien de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid daarvan onvoldoende zijn gewaarborgd, gelet op de aard en inhoud van de aanvraag. De minister deelt een weigering zo spoedig mogelijk aan de afzender mee.

 • 6 De ontvangstbevestiging, bedoeld in het vierde lid, en de weigering, bedoeld in het vijfde lid, worden elektronisch verzonden. Als tijdstip waarop het bericht is verzonden, geldt het tijdstip waarop het bericht een systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt waarover de minister geen controle heeft.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

Het formulier, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit voor een aanvraag om subsidie, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2010]

Als criteria als bedoeld in artikel 11, vierde lid, van het besluit worden voor duurzame energiehuishouding vastgesteld:

 • de mate waarin het betreffende onderzoek niet-conventioneel en nieuw is;

 • de mate waarin het betreffende onderzoek van belang is voor de verduurzaming van de energiehuishouding;

 • de mate waarin het project uiteindelijk kan leiden tot een nieuw energieonderzoeksgebied of een nieuwe richting binnen een bestaand energieonderzoeksgebied;

 • de kwaliteit van het project.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2010]

De wegingsfactor, bedoeld in artikel 11, vijfde lid, van het besluit wordt als volgt vastgesteld:

 • de mate waarin het project niet-conventioneel en nieuw is op 2;

 • de mate waarin het onderzoek van belang is voor de verduurzaming van de energiehuishouding op 1;

 • de mate waarin het project uiteindelijk kan leiden tot een nieuw energieonderzoeksgebied of een nieuwe richting binnen een bestaand energieonderzoeksgebied op 1;

 • de kwaliteit van het project op 1.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2010]

Het formulier, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het besluit voor een aanvraag om een voorschot, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2010]

Het formulier, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het besluit voor een aanvraag om subsidievaststelling, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling EOS: Nieuw Energieonderzoek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, te weten de vestiging aan de Juliana van Stolberglaan 3, 2509 AC Den Haag en die aan de Catharijnesingel 59, 3503 RE Utrecht (e-mailadres: info@senternovem.nl).

Den Haag, 7 september 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag en Utrecht.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag en Utrecht.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag en Utrecht.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag en Utrecht.]

Terug naar begin van de pagina