Tijdelijke Warenwetregeling kinderveiligheid aanstekers (beschikking 2006/502/EG)

[Regeling vervallen per 11-05-2007.]
Geldend van 11-03-2007 t/m 10-05-2007

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 september 2006, nr. VGP/PSL 2713213, houdende tijdelijke regels inzake de kinderveiligheid van aanstekers (Tijdelijke Warenwetregeling kinderveiligheid aanstekers (beschikking 2006/502/EG)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op beschikking nr. 2006/502/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 mei 2006 waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van ‘novelty lighters’ wordt verboden (PbEU L 198), alsmede op artikel 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-05-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beschikking 2006/502/EG: beschikking nr. 2006/502/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 mei 2006 waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van ‘novelty lighters’ wordt verboden (PbEU L 198);

 • b. aansteker: aansteker, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • c. novelty lighter: aansteker, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • d. kinderveilige aansteker: aansteker, bedoeld in artikel 1, derde lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • e. model wegwerpaansteker: aansteker, bedoeld in artikel 1, vierde lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • f. kinderveiligheidstest: test, bedoeld in artikel 1, vijfde lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • g. producent: producent, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

 • h. distributeur: distributeur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

 • i. bevoegde autoriteit: de Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 11-05-2007]

Het is verboden aanstekers op de markt te brengen anders dan met inachtneming van deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 11-05-2007]

 • 1 Novelty lighters en andere aanstekers dan kinderveilige aanstekers worden niet op de markt gebracht.

 • 2 Producenten brengen slechts aanstekers op de markt indien zij de handelingen verrichten en de documenten bewaren, voorleggen of afgeven aan de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van beschikking 2006/502/EG.

 • 3 Distributeurs van aanstekers voldoen onverwijld aan een verzoek inzake het voorleggen van documentatie aan de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van beschikking 2006/502/EG.

 • 4 Aanstekers waarvoor de producent en de distributeur de documentatie, bedoeld in het tweede en derde lid, niet binnen de door de bevoegde autoriteit vastgestelde termijn hebben voorgelegd, worden niet op de markt gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 11-05-2007]

De rapporten van een kinderveiligheidstest:

 • a. voldoen aan artikel 4, eerste lid, van beschikking 2006/502/EG; en

 • b. zijn opgesteld door keuringsdiensten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van beschikking 2006/502/EG.

Artikel 5

[Vervallen per 11-05-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 maart 2007.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 11 mei 2007.

Artikel 6

[Vervallen per 11-05-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Warenwetregeling kinderveiligheid aanstekers (beschikking 2006/502/EG).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina