Besluit instelling TOPA 2006

[Regeling vervallen per 12-07-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.]
Geldend van 20-10-2006 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 6 september 2006, nr. DDS 5439866, tot instelling van het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA)

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-07-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

 • b. TOPA: het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten;

 • c. Antillianengemeenten: de gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam,Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle;

 • d. Bestuurlijke Arrangementen: de door de Minister op 8 juli 2005 met de Antillianengemeenten afgesloten bestuurlijke arrangementen terzake van de terugdringing van de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren op gebied van voortijdig schoolverlaten, criminaliteit en werkloosheid.

Artikel 2

[Vervallen per 12-07-2009]

 • 1 Ingesteld wordt het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA).

 • 2 TOPA wordt ingesteld voor de looptijd van de Bestuurlijke Arrangementen.

Artikel 3

[Vervallen per 12-07-2009]

De taken van TOPA zijn:

 • a. het vervullen van een brugfunctie in faciliterende, stimulerende en interveniërende zin tussen de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap;

 • b. het stimuleren van de participatie van de Antilliaanse gemeenschap bij de uitvoering van de Bestuurlijke Arrangementen in de 21 Antillianengemeenten;

 • c. het gevraagd en ongevraagd adviseren van Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap;

 • d. het desgevraagd bemiddelen tussen Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap;

 • e. het geven van een impuls aan de contacten tussen de Antilliaanse gemeenschap, de Antillianengemeenten en de in het kader van de Bestuurlijke Arrangementen relevante uitvoeringsorganisaties;

 • f. het signaleren van ontwikkelingen met betrekking tot participatie van de Antilliaanse gemeenschap bij de uitvoering van de Bestuurlijke Arrangementen in de Antillianengemeenten.

Artikel 4

[Vervallen per 12-07-2009]

 • 1 TOPA bestaat uit een voorzitter en daarnaast uit ten minste acht en ten hoogste twaalf leden.

 • 2 Met ingang van 6 september 2006 zijn benoemd:

  • Jacques Veeris (voorzitter);

  • Artwell Cain;

  • Carla Lepelaars;

  • Celio Bryson;

  • Hubert Fermina;

  • Inneke Stolk;

  • Joyce Overdijk-Francis;

  • Maarten van Harte;

  • Magda Rafael;

  • Maurice Fontilus;

  • Nadya van Putten;

  • Nynoshca Fecunda;

  • Willem Gijsen.

 • 3 In het geval een lid niet langer zitting wenst te nemen in TOPA, wordt de Minister hiervan op de hoogte gesteld. De Minister benoemt eventueel, na overleg met TOPA, een nieuw lid.

Artikel 5

[Vervallen per 12-07-2009]

 • 1 Het secretariaat van TOPA berust bij FORUM.

 • 2 TOPA wordt in haar werkzaamheden indien gewenst ook inhoudelijk bijgestaan door FORUM.

 • 3 TOPA kan zich zonodig doen bijstaan door derden.

Artikel 6

[Vervallen per 12-07-2009]

 • 1 TOPA is onafhankelijk en verricht haar werkzaamheden zonder last of ruggespraak. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in TOPA.

 • 2 TOPA stelt, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar eigen werkwijze vast.

 • 3 Indien sprake is van een (dreigende) belangenverstrengeling met betrekking tot een bepaald onderwerp, onthoudt het desbetreffende lid van TOPA zich met betrekking tot dat onderwerp van verdere deelname of besluitvorming.

Artikel 7

[Vervallen per 12-07-2009]

TOPA brengt telkens voor 1 februari met betrekking tot het voorafgaande kalenderjaar aan de Minister inhoudelijk verslag uit over haar werkzaamheden.

Artikel 8

[Vervallen per 12-07-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 12-07-2009]

De archiefbescheiden van TOPA worden na het staken van de activiteiten, of indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven zoveel eerder, ter beschikking gesteld aan de Minister.

Artikel 10

[Vervallen per 12-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 6 september 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina