Regeling instelling Nationaal rapporteur mensenhandel

[Regeling vervallen per 12-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.]
Geldend van 10-09-2006 t/m 30-09-2009

Regeling van 6 september 2006, nr. 5440552/06/AvdJ, houdende instelling van de Nationaal rapporteur mensenhandel (Regeling instelling Nationaal rapporteur mensenhandel)

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1. Instelling Nationaal rapporteur mensenhandel

[Vervallen per 12-12-2009]

Er is een Nationaal rapporteur mensenhandel.

Artikel 2. Bureau Nationaal rapporteur mensenhandel

[Vervallen per 12-12-2009]

De Nationaal rapporteur mensenhandel wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een bureau.

Artikel 3. Werkwijze Nationaal rapporteur mensenhandel

[Vervallen per 12-12-2009]

De Nationaal rapporteur mensenhandel regelt zijn werkwijze en die van het bureau.

Artikel 4. Taken Nationaal rapporteur mensenhandel

[Vervallen per 12-12-2009]

 • 1 De Nationaal rapporteur mensenhandel onderzoekt de (ontwikkelingen in de) omvang en kenmerken van mensenhandel, alsmede de effecten van genomen beleidsmaatregelen in de aanpak van mensenhandel.

 • 2 De Nationaal rapporteur mensenhandel adviseert de regering over de voorkoming en bestrijding van mensenhandel.

 • 3 De Nationaal rapporteur mensenhandel rapporteert jaarlijks aan de regering door toezending van zijn rapport aan onze Minister van Justitie.

Artikel 5. Rapport

[Vervallen per 12-12-2009]

 • 1 Het rapport, genoemd in artikel 2, derde lid, bevat in ieder geval:

  • a. een verantwoording van de wijze van onderzoek;

  • b. de resultaten van het verrichte onderzoek en de daarop gebaseerde conclusies;

  • c. aanbevelingen ter verbetering van de voorkoming en bestrijding van mensenhandel.

 • 2 De aanbevelingen, genoemd in het eerste lid, onder c, kunnen zich richten tot de centrale overheid, lokale overheid en andere bestuursorganen, tot (de Nederlandse inbreng in) internationale organisaties en tot non-gouvernementele organisaties.

 • 3 De Minister van Justitie zendt het rapport ter kennisneming aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 6. Benoeming Nationaal rapporteur mensenhandel

[Vervallen per 12-12-2009]

 • 1 De Nationaal rapporteur mensenhandel wordt benoemd door de Minister van Justitie.

 • 2 De benoeming vindt telkens plaats voor een periode van vier jaar.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 12-12-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 12-12-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Nationaal rapporteur mensenhandel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 september 2006

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina