Memorandum van overeenstemming tussen het Directoraat-Generaal Belastingdienst van [...] voor de uitvoering van gelijktijdige boekenonderzoeken

Geldend van 14-09-2006 t/m heden

Memorandum van overeenstemming tussen het Directoraat-Generaal Belastingdienst van Nederland en de afdeling diensten van de bevoegde authoriteit van de belastingdienst van Canada voor de uitvoering van gelijktijdige boekenonderzoeken

De Directeur-Generaal Belastingdienst geeft namens de Minister van Financiën kennis van het volgende:

Op 20 september 2005 hebben de bevoegde autoriteiten van Nederland en Canada in het kader van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen van 27 maart 1986, zoals gewijzigd bij het Protocol van 4 maart 1993 en bij het Protocol van 25 augustus 1997, een Memorandum van Overeenstemming getekend ten behoeve van de uitvoering van gelijktijdige boekenonderzoeken.

Teneinde de uitwisseling van inlichtingen tussen Nederland en Canada doelmatiger te maken en gevallen van belastingontduiking of -ontwijking doeltreffender aan te pakken, hebben de competente autoriteiten van beide Staten besloten een procedure in te stellen voor het uitvoeren van gelijktijdige boekenonderzoeken met betrekking tot geselecteerde belastingplichtigen of groepen belastingplichtigen die in zowel Nederland als Canada activiteiten verrichten.

Inwerkingtreding

Deze kennisgeving treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 september 2005.

Deze kennisgeving zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 september 2006

De

Minister

van Financiën
namens deze:

de Directeur-Generaal Belastingdienst

J. Thunnissen

Memorandum van overeenstemming tussen het Directoraat-Generaal Belastingdienst van Nederland en de afdeling diensten van de bevoegde authoriteit van de belastingdienst van Canada voor de uitvoering van gelijktijdige boekenonderzoeken van 20 september 2005, nr. DGB2006/2895M.

Het Directoraat-Generaal Belastingdienst van Nederland en de Afdeling Diensten van de Bevoegde Autoriteit van de Belastingdienst van Canada (de Ondertekenaars),

Uit hoofde van artikel 26 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol, ondertekend te ’s-Gravenhage op 27 maart 1986, zoals gewijzigd bij het Protocol van 4 maart 1993 en bij het Protocol van 25 augustus 1997 (hierna te noemen ‘de Overeenkomst’),

En gelet op

het Memorandum van Overeenstemming inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene staat op het grondgebied van de andere staat, ondertekend op 17 november 1997 (hierna te noemen ‘het Memorandum van Overeenstemming inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren’),

Teneinde een model te verstrekken voor de uitvoering van gelijktijdige boekenonderzoeken,

Zijn het volgende overeengekomen:

Begripsbepaling en wettelijke grondslag

Voor de toepassing van dit Memorandum wordt onder de uitdrukking ‘gelijktijdig boekenonderzoek’ verstaan een regeling tussen de Ondertekenaars om gelijktijdig en zelfstandig, ieder op het eigen grondgebied, de belastingzaken van een belastingplichtige of een groep belastingplichtigen te onderzoeken waarin zij een gezamenlijk of verbonden belang hebben, met het doel de daarmee verkregen van belang zijnde inlichtingen uit te wisselen.

Voor de toepassing van dit Memorandum van Overeenstemming zijn de bevoegde autoriteiten voor de uitwisseling van inlichtingen (hierna te noemen ‘de bevoegde autoriteiten’):

 • In Nederland: de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst/Economische Controledienst, Postbus 1603, 2003 BR Haarlem, Nederland.

 • In Canada: de Competent Authority Services Division, Canada Customs and Revenue Agency, 344 Slater Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0L5.

De gelijktijdige boekenonderzoeken worden uitgevoerd ingevolge artikel 26 van de Overeenkomst tussen Nederland en Canada met betrekking tot belastingen naar het inkomen. De openbaarmaking van inlichtingen die worden uitgewisseld op basis van dit Memorandum van Overeenstemming inzake gelijktijdig boekenonderzoeken is onderworpen aan de bepalingen van de Overeenkomst waarnaar in het voorgaande wordt verwezen en dient uitsluitend ten behoeve van de belastingheffing. De uitwisseling van inlichtingen die op verzoek dan wel spontaan voortvloeit uit dergelijke onderzoeken, geschiedt via de bevoegde autoriteiten.

Doelstellingen

De voornaamste doelstelling van het gelijktijdige boekenonderzoek is het correct vaststellen van de schuld van de belastingplichtige en het faciliteren van de uitwisseling van inlichtingen, onder andere in gevallen waarin:

 • duidelijke technieken of patronen voor het vermijden of ontgaan van belastingen met inbegrip van schijntransacties, gecontroleerde financieringsregelingen, prijsmanipulaties, kostenverdelingen of constructies voor het ontgaan van belastingen worden geïdentificeerd;

 • niet opgegeven inkomsten, witwassen, smeergelden, omkoopsommen, onrechtmatige betalingen en dergelijke worden vermoed;

 • transacties met belastingparadijzen en constructies voor het vermijden of ontgaan van belastingen waarbij belastingparadijzen zijn betrokken, worden geïdentificeerd;

 • kosten worden toegedeeld of doorbelast en winsten worden verdeeld tussen belastingplichtigen in verschillende rechtsgebieden of meer in het algemeen vraagstukken betreffende verrekenprijzen aan de orde zijn;

 • multinationale bedrijfspraktijken, complexe transacties, fiscale controlevraagstukken en trends in het niet voldoen aan fiscale verplichtingen worden geïdentificeerd die specifiek kunnen zijn voor een bedrijfstak of bedrijfstakken;

 • winstverdelingsmethoden worden gebruikt op bijzondere terreinen zoals wereldwijde handel en nieuwe financiële instrumenten.

Gelijktijdige boekenonderzoeken zijn niet bedoeld ter vervanging van de regeling voor onderling overleg als voorzien in artikel 25 van de Overeenkomst.

Selectie van zaken en onderzoeksprocedure

De selectieprocedure verloopt als volgt:

1. Elke bevoegde autoriteit wijst zelfstandig de belastingplichtigen aan voor een gelijktijdig boekenonderzoek.

2. Elke bevoegde autoriteit stelt de andere bevoegde autoriteit in kennis van de door haar gekozen zaken, die mogelijk voor gelijktijdige boekenonderzoeken in aanmerking komen, aan de hand van de in het volgende omschreven selectiecriteria. Voorzover mogelijk geeft de bevoegde autoriteit de reden voor de keuze en verstrekt de inlichtingen die tot het voorstel hebben geleid, tezamen met overige relevante inlichtingen alsmede de beperkende voorwaarden die van toepassing zijn op de zaken waarvoor gelijktijdige boekenonderzoeken worden voorgesteld.

3. Elke bevoegde autoriteit bepaalt of zij wenst deel te nemen aan een bepaald gelijktijdig boekenonderzoek.

4. De bevoegde autoriteit die is verzocht aan een gelijktijdig boekenonderzoek deel te nemen, beraadt zich over de ontvangen inlichtingen in samenhang met informatie uit eigen bronnen. De bevoegde autoriteit bericht de andere bevoegde autoriteit schriftelijk over de instemming dan wel weigering aan een bepaald gelijktijdig boekenonderzoek deel te nemen, zo spoedig mogelijk onder vermelding van de desbetreffende belastingplichtige(n), belastingen en belastingjaren. Alvorens dit schriftelijk te bevestigen, tracht de bevoegde autoriteit alle inlichtingen te verkrijgen teneinde een besluit te kunnen nemen.

De bevoegde autoriteit geeft aan welke vertegenwoordiger uit hoofde van zijn functie verantwoordelijk is voor de aansturing en coördinatie van het onderzoek. De bevoegde autoriteit die het voorstel doet, geeft tevens schriftelijk aan welke vertegenwoordiger het onderzoek leidt.

Daarna kunnen de bevoegde autoriteiten een verzoek tot uitwisseling van inlichtingen bij elkaar indienen of spontaan inlichtingen aan elkaar verstrekken ingevolge en in overeenstemming met de Overeenkomst.

5. De functionele vertegenwoordigers dragen zorg voor de praktische kanten van het gelijktijdige boekenonderzoek (tijdschema, de te onderzoeken tijdvakken, de bevoegde autoriteit die de functionele verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van het onderzoek). Indien nodig mogen belastingambtenaren van de ene Staat in de andere Staat aanwezig zijn, overeenkomstig het Memorandum van Overeenstemming inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren.

6. Een eerste vereiste en derhalve essentiële voorwaarde voor de selectie is dat de belastingjaren moeten openstaan voor boekenonderzoek in beide Staten die belang hebben bij een gelijktijdig boekenonderzoek ten aanzien van een bepaalde belastingplichtige of bepaalde belastingplichtigen.

7. Elke bevoegde autoriteit kan door middel van een verklaring gericht aan de andere bevoegde autoriteit aangeven dat zij, alvorens de betreffende inlichtingen in overeenstemming met artikel 26 van de Overeenkomst te verstrekken, haar ingezetenen of onderdanen hiervan in kennis stelt.

Criteria voor de selectie van zaken

Elke zaak die geselecteerd wordt voor een gelijktijdig boekenonderzoek betreft in het algemeen een belastingplichtige of belastingplichtigen met gemeenschappelijke belangen in beide Staten. De factoren die in aanmerking worden genomen bij de selectie van een zaak voor gelijktijdig boekenonderzoek omvatten onder andere:

 • aanwijzingen voor belastingvermijding en -ontwijking;

 • aanwijzingen voor substantiële niet-naleving van de belastingwetgeving in de deelnemende Staten;

 • aanwijzingen voor manipulatie met betrekking tot verrekenprijzen die mogelijk nadelig zijn voor de deelnemende Staten;

 • aanwijzingen voor andere vormen van internationale belastingontwijking die, indien hiertegen succesvol wordt opgetreden, extra belastingopbrengsten voor de deelnemende Staten kunnen opleveren;

 • aanwijzingen dat de economische positie van een belastingplichtige of daarmee verbonden belastingplichtigen gedurende een bepaalde periode aanmerkelijk slechter is dan verwacht zou mogen worden, bijvoorbeeld:

  • de economische prestatie wordt niet op een juiste wijze weerspiegeld in de opbrengsten indien afgezet tegen de omzet, het balanstotaal, etc.;

  • gevallen waarin de belastingplichtige voortdurend verlies lijdt, met name op de lange termijn;

  • gevallen waarin de belastingplichtige, ongeacht de rentabiliteit, over de betreffende periode weinig of geen belasting heeft betaald;

 • de aanwezigheid van transacties waarbij belastingparadijzen zijn betrokken;

 • situaties waarin de bevoegde autoriteiten het in het belang van beide belastingdiensten achten de naleving van de belastingplicht op internationaal niveau te stimuleren.

Personeel

De onderzoeken zullen binnen het kader van de nationale wetgeving en praktijk afzonderlijk worden uitgevoerd door functionarissen van de belastingautoriteiten van elke Staat onder gebruikmaking van de beschikbare voorzieningen inzake de uitwisseling van gegevens. De verantwoordelijkheden worden duidelijk afgebakend. Er vindt geen uitwisseling van personeel plaats, maar de aanwezigheid van belastingambtenaren van de andere Staat kan met het oog op de doeltreffendheid van het onderzoek gerechtvaardigd zijn, overeenkomstig het Memorandum van Overeenstemming inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren.

Planning van het gelijktijdige boekenonderzoek

Alvorens met het gelijktijdige boekenonderzoek te beginnen, bestuderen de belastingambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de zaak tezamen met hun collega's van de andere Staat de gemeenschappelijke onderzoeksplannen, mogelijke kwesties die dienen te worden uitgewerkt en streefdata. Het kan dienstig zijn coördinerende bijeenkomsten te houden ten behoeve van de planning en het nauwgezet volgen van het verloop van het gelijktijdige boekenonderzoek.

Uitvoering van het gelijktijdige boekenonderzoek

Een gelijktijdig boekenonderzoek vereist samenwerking tussen belastingdienstmedewerkers gevestigd in verschillende Staten die gelijktijdig maar zelfstandig de belastingplichtige⁠(n) binnen hun rechtsgebied onderzoeken. Zij stemmen hun werkschema’s zo goed mogelijk op elkaar af.

Staken van het gelijktijdige boekenonderzoek

Indien een van de bevoegde autoriteiten vaststelt dat het niet langer nuttig is een gelijktijdig boekenonderzoek voort te zetten, kan zij zich terugtrekken door de andere bevoegde autoriteit daarvan in kennis te stellen.

Afronding van het gelijktijdige boekenonderzoek

Het gelijktijdige boekenonderzoek wordt afgerond na afstemming en overleg tussen de bevoegde autoriteiten. Op kwesties op het gebied van dubbele belasting die rijzen naar aanleiding van het onderzoek, is uitsluitend de regeling voor onderling overleg van artikel 25 van de Overeenkomst van toepassing.

Dit Memorandum van Overeenstemming is getekend in tweevoud in de Engelse en de Nederlandse taal. Dit Memorandum kan te allen tijde worden gewijzigd in overleg tussen Ondertekenaars.

Over dit Memorandum is overeenstemming bereikt op 20 september 2005.

Dhr. H. van der Vlist

Voor het Directoraat-Generaal Belastingdienst van Nederland.

Dhr. J. Gauvreau

Voor de Canada Customs and Revenue Agency.

Terug naar begin van de pagina