Regeling terminale en palliatieve zorg 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 10-09-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van 4 september 2006 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, DLZ-KZ-2711142, tot subsidiëring van de coördinatie van terminale en palliatieve zorg in 2007

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies en artikel 10 van de Welzijnswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. instelling: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld;

 • c. instellingssubsidie: een per boekjaar verstrekte subsidie in de kosten van structurele activiteiten van een instelling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

De minister kan ten behoeve van het jaar 2007 een instellingssubsidie verstrekken voor de ondersteuning van de coördinatie van:

 • a. organisaties met een coördinatiefunctie op het gebied van de vrijwillige terminale zorg, met inbegrip van de zelfstandige hospices, de bijna-thuis-huizen en de intensieve thuiszorg;

 • b. netwerken palliatieve zorg.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De gesubsidieerde activiteiten bestaan uit de ondersteuning van de coördinatie van:

 • a. hulp die personen op vrijwillige basis zonder overeengekomen beloning bieden aan een terminale zorgbehoevende in de vorm van hoofdzakelijk vervangende mantelzorg in de thuissituatie van de hulpbehoevende, in zelfstandige hospices of in de bijna-thuis-huizen;

 • b. vorming en instandhouding van netwerken palliatieve zorg ten behoeve van de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de bij de palliatieve zorg betrokken organisaties en personen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 De aanvraag van de instellingssubsidie gaat vergezeld van een afschrift van de beschikking tot de verlening, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De instellingssubsidie voor de ondersteuning van de coördinatie van de netwerken palliatieve zorg wordt slechts verleend indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. aan de netwerken palliatieve zorg nemen instellingen en organisaties van professionele zorgverleners deel;

  • b. met organisaties van patiënten, vrijwilligers en zorgverzekeraars wordt regelmatig overleg gepleegd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

De instellingssubsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat wordt berekend met de formule (12 / A) × B, waarbij de letter:

 • A staat voor het aantal maanden waarvoor de instelling op grond van de Regeling subsidies AWBZ subsidie is verleend voor de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten in het jaar 2006;

 • B staat voor het subsidiebedrag dat de instelling op grond van de Regeling subsidies AWBZ ten hoogste is verleend voor de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten in het jaar 2006.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In afwijking van artikel 32, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies worden slechts de volgende lasten bij het verlenen van de instellingssubsidie in aanmerking genomen:

  • a. salariskosten van de coördinatiefunctie;

  • b. premies voor verzekering van wettelijke aansprakelijkheid van vrijwilligers binnen de uitoefening van hun werkzaamheden, voorzover noodzakelijk;

  • c. reiskosten van vrijwilligers tot maximaal de forfaitaire vrijstelling voor dergelijke vergoedingen ingevolge de belastingwetgeving;

  • d. kosten voor de werving en training van vrijwilligers;

  • e. kosten van algemene kantoorkosten ten behoeve van de coördinatie- en ondersteuningsfunctie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

De minister kan indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verleend of vastgesteld.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling terminale en palliatieve zorg 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina