Besluit programma MobiliteitsManagement 2006

[Regeling vervallen per 15-07-2009.]
Geldend van 18-04-2007 t/m 14-07-2009

Besluit programma MobiliteitsManagement 2006

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van de Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. regeling: Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat;

 • b. mobiliteitsmanagement: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het beïnvloeden van gedrag ten aanzien van verplaatsingsbehoeften en vervoerwijzekeuze, en gericht op efficiëntie van verplaatsingen;

 • c. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • d. commissie: Adviescommissie MobiliteitsManagement.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2009]

 • 2 De adviezen van de commissie zijn deugdelijk gemotiveerd.

 • 3 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste zes andere leden.

 • 4 De voorzitter en de leden worden door de minister voor een termijn van ten hoogste twee jaar benoemd.

 • 5 De minister stelt de werkwijze van de commissie vast.

 • 6 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de subsidieverlening.

 • 7 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 8 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 9 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeslagen in het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 4

[Vervallen per 15-07-2009]

De minister stuurt de aanvragen die naar zijn oordeel voldoen aan artikel 3 van de regeling in samenhang met het Programma MobiliteitsManagement 2006 om advies aan de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 15-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 15-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit programma MobiliteitsManagement 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage , als bedoeld in artikel 2

[Vervallen per 15-07-2009]

Programma MobiliteitsManagement 2006

[Vervallen per 15-07-2009]

A. Inleiding

[Vervallen per 15-07-2009]

De groei van de automobiliteit in Nederland leidt ertoe dat er in toenemende mate sprake is van problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. In de nota Mobiliteitsmanagement van de Minister van Verkeer en Waterstaat (december 2002) wordt aangegeven wat het beleidsvoornemen van Verkeer en Waterstaat op dit gebied is. Mobiliteitsmanagement richt zich primair op het aanbieden van keuzemogelijkheden, in het bijzonder op die plaatsen en tijdstippen waar er mobiliteitsproblemen zijn. De strategie daarbij is niet het ontmoedigen van het gebruik van de auto, maar het aantrekkelijker maken van alternatieven voor reizigers om hen te verleiden hun wens tot verplaatsing anders in te vullen. Wanneer reizigers efficiënt gebruik maken van de beschikbare infrastructuur en van alternatieven (andere verplaatsingsbehoeften en vervoerwijzekeuze) kunnen huidige negatieve effecten op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid worden verminderd.

Om reizigers nieuwe en betere (collectieve en individuele) keuzemogelijkheden in personenvervoer aan te kunnen bieden, zouden voor hen aantrekkelijke keuzemogelijkheden moeten worden ontwikkeld en toegepast die de bereikbaarheid vergroten en een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving met zich meebrengen. Dit programma stimuleert het tot stand komen van deze keuzemogelijkheden.

B. Doelstelling van het programma en afbakening

[Vervallen per 15-07-2009]

De regeling biedt in artikel 2 de mogelijkheid om programma’s op te stellen die onder meer gericht zijn op de ontwikkeling van dienstverlening in personenvervoer waardoor de bereikbaarheid wordt vergroot, het milieu minder wordt belast en het gebruiksgemak wordt verbeterd. Dit programma geeft uitvoering aan artikel 2 van de regeling.

Het programma MobiliteitsManagement 2006 heeft als doel het stimuleren van het gebruik van vormen van personenvervoer waarmee de bereikbaarheid wordt vergroot en een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving wordt bereikt, door middel van het vergroten van het aanbod van innovatieve diensten voor reizigers in het personenvervoer waarmee voornoemde tot stand kan worden gebracht.

Dit wordt bereikt door het ondersteunen van de ontwikkeling en praktijktoepassing van projecten, binnen het kader van artikel 2, eerste lid, van de regeling. De projectcategorieën, bedoeld in artikel 1 van de regeling, die in dit programma voor subsidie in aanmerking kunnen komen, zijn:

 • praktijkexperimenten

 • haalbaarheidsprojecten,

 • -onderzoek- of ontwikkelingsprojecten.

C. Beoordelingsprocedure

[Vervallen per 15-07-2009]

1. De commissie geeft advies aan de minister over de aanvragen die door de minister aan haar zijn doorgestuurd.

2. De commissie geeft een negatief advies indien:

 • a. het project niet past binnen de doelstelling van het programma, of,

 • b. er onvoldoende vertrouwen bestaat in de slaagkans van het project, in de kans op vervolg bij een positief resultaat van het project, dan wel in de toepassingsmogelijkheden van het project, of,

 • c. het aannemelijk is dat het project ook zonder subsidie zal worden uitgevoerd, of

 • d. de in het project opgedane kennis over werkwijze en resultaten niet beschikbaar wordt gesteld aan andere belanghebbende partijen.

3. De commissie geeft inzake de aanvraag waarover zij geen negatief advies heeft gegeven voor aanvragen die praktijkexperimenten betreffen een advies over de rangschikking aan de hand van de criteria die zijn genoemd in onderdeel D van dit programma. Voor aanvragen die haalbaarheidsprojecten en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten betreffen waarover de commissie geen negatief advies heeft gegeven, geeft zij een advies over de rangschikking aan de hand van de criteria die genoemd worden in onderdeel E van dit programma.

4. Nadat de projecten door de commissie onderling vergeleken en gerangschikt zijn, wordt het subsidieplafond verdeeld in volgorde van geschiktheid van voor subsidie in aanmerking komende projecten. Dit is het tendersysteem, waarop artikel 10 van de regeling doelt.

5. De minister beschikt vervolgens op de aanvragen, het advies van de commissie in overweging nemende.

6. De minister kan bij de beslissing op een aanvraag gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie, indien het advies niet deugdelijk gemotiveerd is, niet zorgvuldig is voorbereid of in strijd is met de regeling.

Toelichting

[Vervallen per 15-07-2009]

Voor dit programma is gekozen voor de toepassing van artikel 10, eerste lid, van de regeling hetgeen betekent dat op basis van een vergelijking van hun geschiktheid een beslissing wordt genomen. De commissie stelt een advies op en de minister kan ingevolge artikel 4: 49 en 4: 50 van de Algemene wet bestuursrecht volstaan met een verwijzing naar het advies, indien het advies zelf de motivering bevat en van het advies kennis is of wordt gegeven, of gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie.

D. Criteria voor rangschikking door de commissie van praktijkexperimenten

[Vervallen per 15-07-2009]

De rangschikking vindt plaats op grond van de volgende criteria:

 • 1. de bijdrage van het project aan doelstelling van het programma, zoals opgenomen in onderdeel B van het programma, aan bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving; en

 • 2. de slaagkans van het project.

Toelichting

[Vervallen per 15-07-2009]

Bij de beoordeling van de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstelling van het programma kan worden gelet op:

 • de mate van innovativiteit van het alternatief (product- en/of procesinnovatie);

 • de mate van snelle en brede acceptatie door reizigers;

 • de mate van marktpotentieel (slaagkans en continuïteit) voor de komende twee jaar;

 • de mate waarin actieve kennisoverdracht plaatsvindt;

 • de mate waarin het project bijdraagt en inzicht verschaft in de effecten van de toepassing van vormen van dienstverlening voor de reiziger;

 • de toepassingsmogelijkheden van het projectresultaat in de markt. Het gaat hier om de exploitatiemogelijkheden na het experiment;

 • de kosten van het project in relatie tot de bijdrage aan de doelstellingen van het programma; projecten die zoveel mogelijk reizigers per euro subsidie bedienen met hun alternatief hebben de voorkeur.

Bij de beoordeling van de bijdrage aan bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving kan worden gelet op:

 • de mate van verbetering bereikbaarheid ten opzichte van de referentiesituatie;

 • de mate waarin de verkeers- en sociale veiligheid door het project verbeterd wordt;

 • de milieuverdienste.

Bij de beoordeling van de slaagkans kan worden gelet op:

 • de slaagkans van het project (de technische, organisatorische of economische haalbaarheid);

 • de betrokkenheid van de aanvrager;

 • het aanbieden van keuzemogelijkheden, in het bijzonder op die plaatsen en tijdstippen waar mobiliteitsproblemen zijn;

 • de mate waarin het project aansluit bij een aanwezig innovatietraject van de aanvrager of anderen;

 • de mate van betrokkenheid van de aanbieders of organisaties vanuit de vraagkant.

E. Criteria voor rangschikking door de commissie van haalbaarheidsprojecten en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

[Vervallen per 15-07-2009]

De rangschikking vindt plaats op grond van de volgende criteria:

 • 1. de bijdrage van het project aan doelstelling van het programma;

 • 2. de potentiële bijdrage van het project aan bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving; en

 • 3. de kans op vervolg bij een positief resultaat van het project.

Toelichting

[Vervallen per 15-07-2009]

Bij de beoordeling van de bijdrage aan de doelstelling van het programma kan worden gelet op:

 • de mate van innovativiteit van het alternatief (product- en/of procesinnovatie);

 • de mate van marktpotentieel voor de komende vijf jaar;

 • de mate waarin actieve kennisoverdracht plaatsvindt;

 • de toepassingmogelijkheden van het projectresultaat in de markt. Het gaat hier om de exploitatiemogelijkheden na ontwikkeling van het alternatief;

 • de kosten van het project in relatie tot de bijdrage aan de doelstellingen van het programma; projecten die zoveel mogelijk reizigers per euro subsidie kunnen bedienen met hun alternatief hebben de voorkeur.

Bij de beoordeling van de potentiële bijdrage aan bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving kan worden gelet op:

 • de mate van toekomstige verbetering bereikbaarheid ten opzichte van de referentiesituatie;

 • de mate waarin de verkeers- en sociale veiligheid door het project verbeterd kan worden;

 • de toekomstige milieuverdienste.

Bij de beoordeling van de kans op vervolg bij een positief resultaat van het project kan worden gelet op:

 • de aansluiting bij de aard van het bedrijf van de aanvrager;

 • de betrokkenheid van de aanvrager;

 • het aanbieden van keuzemogelijkheden, in het bijzonder daar waar mobiliteitsproblemen zijn;

 • de mate waarin het project aansluit bij een aanwezig innovatietraject van de aanvrager of anderen;

 • de mate van betrokkenheid van de aanbieders of organisaties vanuit de vraagkant.

F. Subsidiepercentages en maximumbedragen

[Vervallen per 15-07-2009]

In artikel 4, tweede lid, van de regeling zijn de maximumsubsidiepercentages vermeld voor de verschillende projecten.

In aanvulling hierop geldt het volgende:

 • de subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt in ieder geval niet meer dan € 40.000,– per project;

 • de subsidie voor een onderzoek- en ontwikkelingsproject bedraagt in ieder geval niet meer dan € 120.000,– per project;

 • de subsidie voor een praktijkexperiment bedraagt in ieder geval niet meer dan € 350.000,– per project.

Toelichting

[Vervallen per 15-07-2009]

Ingevolge artikel 4, tweede lid, van de regeling en het bovenstaande geldt voor haalbaarheidsprojecten 75% van de projectkosten, met een maximum van € 40.000,–. Voor onderzoek- en ontwikkelingsproject project 50% van de projectkosten met een maximum van € 120.000,–. Voor een praktijkexperiment 25 % van de projectkosten met een maximum van € 350.000,–.

G. Verdeling van de gelden en subsidieplafond

[Vervallen per 15-07-2009]

De beschikbare gelden worden verdeeld naar rangschikking van de subsidieaanvragen. De haalbaarheidsprojecten en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden gezamenlijk gerangschikt. De rangschikking van praktijkexperimenten geschiedt separaat.

Het subsidieplafond voor het praktijkexperimenten bedraagt € 1.300.000,–. Het subsidieplafond voor het haalbaarheidsprojecten en onderzoek- en ontwikkelingsprojecten bedraagt € 700.000,–.

H. Aanvang project

[Vervallen per 15-07-2009]

Op basis van artikel 11, tweede lid, van de regeling zal bij de subsidieverlening telkens aan de subsidieontvanger de verplichting worden opgelegd binnen drie maanden na de subsidieverlening met de uitvoering van het project aan te vangen.

I. Programmabeheerder

[Vervallen per 15-07-2009]

SenterNovem is aangewezen als programmabeheerder als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de regeling. Voor de uitvoering van dit programma is mandaat en machtiging verleend aan SenterNovem.

Nadere informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij:

SenterNovem

Catharijnesingel 59

Postbus 8242

3503 RE Utrecht

e-mail: mobiliteitsmanagement@senternovem.nl

Telefoon: 030-2393 556

Telefax: 030-2316491

http://www.senternovem.nl/mobiliteitsmanagement

J. Indiening aanvragen

[Vervallen per 15-07-2009]

De aanvragen moeten zijn ontvangen uiterlijk op 30 november 2006 op een volledig ingevuld aanvraagformulier, waarvan het model is vastgesteld door de Minister en als bijlage is opgenomen bij de regeling.

De aanvraag moet worden gezonden aan:

SenterNovem

Postbus 8242

3503 RE UTRECHT

Aanvragen kunnen ook elektronisch worden ingediend overeenkomstig de daarvoor gelden manier zoals opgenomen op www.senternovem.nl.

Terug naar begin van de pagina