Besluit beperking van de openbaarheid van archieven bedrijfsverenigingen

Geldend van 08-09-2006 t/m heden

Besluit beperking van de openbaarheid van archieven bedrijfsverenigingen

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 15, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

Het UWV is zorgdrager van de archieven van: Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid (BV3) over de periode 1952–1997.

Artikel 2

  • 1 De in artikel 1 genoemde archieven worden door het UWV ter verdere bewaring naar het Nationaal Archief te Den Haag overgebracht.

  • 2 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen is de openbaarheid van een deel van de archiefbescheiden beperkt. De beperking vervalt 75 jaar na sluiting van de dossiers die vallen onder de volgende inventarisnummers: 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid.

Artikel 3

  • 1 Raadpleging van de archiefbescheiden, waarvan de inventarisnummers onder artikel 2, lid 2, sub a staan vermeld, is slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Deze toestemming kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

    • a. De verzoeker doet een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot inzage van de archiefbescheiden, waarin wordt aangegeven: de omschrijving van het onderzoeksdoel, de onderzoeksopzet en de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens zal worden gewaarborgd;

    • b. De verzoeker vult hiertoe het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’ in en ondertekent het formulier. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de in het formulier opgenomen bepalingen. In de bijlage bij dit besluit is een exemplaar van het formulier opgenomen.

  • 2 Voordat hij toestemming verleent, beoordeelt de directeur van het Nationaal Archief het verzoek.

Artikel 4

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 5

Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan publicatie zijn goedkeuring onthouden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 31 augustus 2006

De

Voorzitter Raad van bestuur

UWV,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina