Vrijstelling verbod deltamethrin en permethrin ter bestrijding Culicoïdes II

[Regeling vervallen per 19-12-2006.]
Geldend van 04-09-2006 t/m 18-12-2006

Vrijstelling ex artikel 16a, bestrijdingsmiddelenwet 1962 van verbod op deltamethrin en permethrin ter bestrijding Culicoïdes II

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-12-2006]

In verband met de bestrijding van de Culicoïdes (knut) op runderen, wordt vrijstelling verleend van:

van bestrijdingsmiddellen Sputop en Butox pour on, op basis van de werkzame stof deltamethrin, en Tectonik pour-on op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van de bestrijding van de Culicoïdes op runderen.

Artikel 2

[Vervallen per 19-12-2006]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 3

[Vervallen per 19-12-2006]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 106 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 19-12-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod deltamethrin en permethrin ter bestrijding Culicoïdes II.

Artikel 5

[Vervallen per 19-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 augustus 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 19-12-2006]

Bijlage bij het besluit van 31augustus 2006, houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van de verboden van de artikelen 2, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen Sputop en Butox Pour On op basis van de werkzame stof deltamethrin, en het middel Tectonik op basis van permethrin.

Sputop

[Vervallen per 19-12-2006]

Voorschriften voor gebruik:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van de Culicoïdes op runderen. Niet toepassen in de nabijheid van oppervlaktewater maar bijvoorbeeld binnen in stallen of midden op het land.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dosering: 10 ml

Gevaarsymbool:

N

aanduiding: milieugevaarlijk

R-zinnen

50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

24

37

Contact met de huid voorkomen.

Draag geschikte handschoenen.

 

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

 

V17-NL

Niet toepassen in aanwezigheid van kinderen.

Butox pour on

[Vervallen per 19-12-2006]

Voorschriften voor gebruik:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van de Culicoïdes op runderen. Niet toepassen in de nabijheid van oppervlaktewater maar bijvoorbeeld binnen in stallen of midden op het land.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dosering:

onder 100 kg: 10 ml

100 – 300 kg: 20 ml

boven 300 kg: 30 ml

Gevaarsymbool:

N

aanduiding: milieugevaarlijk

R-zinnen

50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

24

37

Contact met de huid voorkomen.

Draag geschikte handschoenen.

 

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

 

V17-NL

Niet toepassen in aanwezigheid van kinderen.

Tectonik pour-on

[Vervallen per 19-12-2006]

Voorschriften voor gebruik:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van de Culicoïdes op runderen. Niet toepassen in de nabijheid van oppervlaktewater maar bijvoorbeeld binnen in stallen of midden op het land.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dosering: 10 ml voor 100 kg lichaamsgewicht, met een maximum van 25 ml per rund.

Gevaarsymbool:

Xi

aanduiding: Irriterend milieugevaarlijk

R-zinnen

43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

 

50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

24

Aanraking met de huid vermijden

 

37

Draag geschikte handschoenen.

 

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

Terug naar begin van de pagina