Vaststellingsregeling aanvraagperioden voor preadvies en subsidieplafonds krachtens Subsidieregeling IOP-TTI-module

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 03-06-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 augustus 2006, nr. WJZ 6065883, houdende vaststelling van enkele aanvraagperioden, aanvraagperioden voor preadvies en subsidieplafonds krachtens de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Verzoeken om een preadvies als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel c, van de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten kunnen in de periode van 23 oktober 2006 tot en met 24 november 2006, 17.00 uur, worden ingediend voor het IOP Genomics.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 augustus 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina