Omzetbelasting, intrekking diverse besluiten

[Regeling vervallen per 31-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 09-08-2007.]
Geldend van 09-09-2006 t/m 08-08-2007

Omzetbelasting, intrekking diverse besluiten

De directeur-generaal van de Belastingdienst heeft namens de minister van Financiën het volgende besloten:

In dit besluit wordt een aantal besluiten over de omzetbelasting ingetrokken, omdat ze zijn achterhaald of omdat ze beschrijvend of casuïstisch van aard zijn.

1. Inleiding

[Vervallen per 31-08-2007]

Het is wenselijk om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van de omzetbelasting te vergroten en het aantal beleidsbesluiten te verminderen. Om dit te bereiken trek ik een aantal beleidsbesluiten in die verouderd zijn. Het gaat hierbij om besluiten waarbij de in die besluiten ingenomen standpunten in de jurisprudentie zijn afgewezen en om besluiten die niet meer relevant zijn door gewijzigde wetgeving. Te denken valt aan overgangsregelingen in verband met bijvoorbeeld doorgevoerde tariefwijzigingen die voor de voldoening van omzetbelasting voor huidige of toekomstige aangiftetijdvakken niet meer van toepassing zijn. Ook trek ik besluiten in die slechts beschrijvend of casuïstisch van aard zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij besluiten waarbij het in die besluiten ingenomen standpunt rechtstreeks volgt uit bestaande regelgeving of jurisprudentie van de Hoge Raad of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Voor zover in de ingetrokken besluiten aanwijzingen zijn opgenomen die praktische waarde hebben voor ondernemers zal ik deze op de site van de Belastingdienst publiceren (www.belastingdienst.nl).

De onderstaande besluiten zijn met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.

2. Intrekkingen

[Vervallen per 31-08-2007]

Nummer

Datum

Verkorte inhoud

Toelichting

B69/22295

15-01-1970

Toeslagen uitgekeerd door de Stichting Verletbestrijding Bouwnijverheid en de Stichting Risicofonds Schildersbedrijf

Gedeeltelijk verouderd; gedeeltelijk beschrijvend/casuïstisch

B71/1668

10-05-1971

Ondernemerschap tussenpersonen bij het sluiten van overeenkomsten tot het leveren van textielgoederen enz. aan particulieren

Verouderd

B73/21444

03-12-1973

Overdracht van een onderneming door exploitanten van binnenschepen

Beschrijvend/casuïstisch

B73/27203

13-03-1974

Omzetting NV’s in BV’s

Beschrijvend/casuïstisch

279-21569

03-06-1980

Toepassing artikel 8 Wet ten aanzien door de overheid uitgekeerde sloopsubsidies

Verouderd

281-20433

24-11-1982

Toepassing Wet ten aanzien van uitkeringen bij bedrijfsbeëindiging midden- en kleinbedrijf

beschrijvend/casuïstisch

283-9084

07-07-1983

Optreden advocaat als arbiter

Verouderd

283-14549

01-12-1983

Reclamediensten

beschrijvend/casuïstisch

283-15192

01-11-1983

Omzetbelastingheffing ten aanzien van remboursprovisie

beschrijvend/casuïstisch

284-14247

11-01-1985

Bingospel

beschrijvend/casuïstisch

285-3791

29-03-1985

Toepassing artikel 4, letter c UB bij toeristenbelasting

beschrijvend/casuïstisch

286-10846

25-07-1986

Begrip eigenbouwer

Verouderd

286-5379

28-08-1986

Golden-Ten, kansspel

beschrijvend/casuïstisch

286-13838

25-09-1986

Verhoging BTW-tarieven

Verouderd

VB91/908

08-05-1991

Ondernemerschap prostitutie, sexclubs etc.

Verouderd

PHS4/28

08-03-1994

Verleggingsregeling schoonmaakwerkzaamheden

beschrijvend/casuïstisch

PHS4/86

14-07-1994

Realiseren puzzelactie door uitgever dag- en/of weekblad

Deels verouderd; deels beschrijvend/casuïstisch

VB95/1945

25-10-1995

Overdracht onderneming bij juridische fusie

beschrijvend/casuïstisch

VB96/1017

01-07-1996

Verleggingsregeling voor onderaanneming en uitlening van personeel

Deels verouderd,

deels beschrijvend/casuïstisch

VB96/3035

30-10-1996

Overdracht patiëntenbestand door vrijgestelde (para)medicus

beschrijvend/casuïstisch

VB97/470

18-03-1997

Toepassing artikel 8 Wet bij lease-overeenkomst waarbij lessee renteloze lening verstrekt

Verouderd

VB97/2933

16-12-1997

Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland

Verouderd

CPP2000/1895M

11-09-2000

Verhoging BTW-tarief. Koop-aannemingsovereenkomsten

Verouderd

RTB2000/2560M

15-11-2000

Verhoging BTW-tarief etc. rookwaren

Verouderd

CPP2000/2738M

24-11-2000

Verhoging BTW-tarief; overgangsregeling

Verouderd

CPP2000/2734M

22-12-2000

Verhoging BTW-tarief; levering aardgas en warmte

Verouderd

RTB2001/740M

26-02-2001

Verhoging BTW-tarief verbouwingen

Verouderd

RTB2001/1835M

07-05-2001

Maatregelen in verband met mond- en klauwzeer

Verouderd

CPP2001/3084M

10-12-2001

Toepassing artikel 31 Wet op de omzetbelasting 1986

beschrijvend/casuïstisch

CPP2002/287M

30-01-2002

Werkzaamheden woningbouwvereniging voor Vereniging van eigenaren

beschrijvend/casuïstisch

CPP2002/289M

30-01-2002

Ondernemerschap architect lid-deskundige welstandscommissie

beschrijvend/casuïstisch

CPP2002/964M

28-03-2002

Toepassing verleggingsregeling op schoonmaakwerkzaamheden

beschrijvend/casuïstisch

DGB2002/4619M

28-08-2002

Vervallen besluiten; overgangsregeling in verband met wijziging Uitvoeringsbesluit

Verouderd

DGB2003/1268M

12-03-2003

Maatregelen in verband met de vogelpest

Verouderd

CPP2003/1788M

21-07-2003

Tijdelijke regeling inzake elektronische diensten

Verouderd; beschrijvend/casuïstisch

CPP2004/1357M

12-08-2004

Ondernemerschap kookvereniging

beschrijvend/casuïstisch

CPP2005/1451M

01-11-2005

Fiscale eenheid, beschikkingsvereiste

Verouderd

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-08-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

Den Haag, 29 augustus 2006

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina