Besluit mandaat Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rechterlijke Macht)

Geldend van 07-09-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van 29 augustus 2006, nr. 5433969/06, tot het verlenen van mandaat aan Loyalis Maatwerkadministraties B.V. ter zake van de uitvoering van de ontslaguitkeringsregelingen van de sector Rechterlijke Macht

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

LMA: Loyalis Maatwerkadministraties B.V. te Heerlen;

Minister: Minister van Justitie;

Regelingen: Rijkswachtgeldbesluit 1959 alsmede Uitkeringsregeling 1966.

Artikel 2

De Minister verleent aan LMA het volgende mandaat.

  • 1. LMA is bevoegd om namens de Minister al die besluiten te nemen die de opdrachtgever bij of krachtens de regelingen bevoegd is te nemen ten behoeve van de sector Rechterlijke Macht.

  • 2. LMA is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen ten behoeve van de sector Rechterlijke Macht namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

  • 3. LMA is bevoegd om inzake de uitvoering van de regelingen ten behoeve van de sector Rechterlijke Macht namens de Minister in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken ter zake hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang oefent LMA deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Minister en in voorkomend geval de ex-werkgever van de wederpartij in de desbetreffende zaak. LMA is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.

Artikel 3

LMA is niet bevoegd om zelfstandig verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van Bestuur, de Wet nationale ombudsman, dan wel verzoeken van gelijksoortig karakter, voor zover die verband houden met de uitvoering van de regelingen ten behoeve van de sector Rechterlijke Macht, namens de Minister af te handelen. Dergelijke zaken worden door LMA inhoudelijk voorbereid en formeel door de Minister afgehandeld.

Artikel 4

LMA is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan bij LMA in dienst zijnde functionarissen. LMA doet daarvan mededeling aan de Minister.

Artikel 5

  • 1 LMA rapporteert ieder kwartaal aan de Minister over de uitvoering van zijn bevoegdheden als omschreven in artikel 2.

  • 2 In geval er op grond van artikel 2, tweede lid, wordt beslist op een bezwaarschrift waarbij kennelijk een aanmerkelijk belang financieel of rechtspositioneel belang in het geding is, vindt in afwijking van het eerste lid rapportage onverwijld plaats.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 april 2006.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina