Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

[Regeling vervallen per 23-12-2023.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-10-2006 t/m 22-12-2023

Besluit van 28 augustus 2006, inzake vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen alsmede houdende wijziging van het Besluit van 16 september 1965, houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling (Stb. 414) (Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 3 juli 2006, nr. 5429308/06/6, Directie Wetgeving;

Gelet op de artikelen 14, 17, derde lid, 34 en 38 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

De Raad van State gehoord ( advies van 27 juli 2006, nr. W03.06.0249/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 22 augustus 2006, Directie Wetgeving, nr. 5437344/06/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2023]

De bezitter van een fiets met trapondersteuning, als bedoeld in artikel 1, onderdeel ea, van de Wegenverkeerswet 1994 is vrijgesteld van de verplichting tot het sluiten van een verzekering als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2023]

[Red: Wijzigt de Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling.]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2023]

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2006.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2023]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 augustus 2006

Beatrix

De Minister van Justitie

,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevende september 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Naar boven