Regeling verhoging garantieplafond ex Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 voor het jaar 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 06-09-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 augustus 2006, nr. WJZ 6056848, tot verhoging van een garantieplafond op grond van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 voor het jaar 2006

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4 van het besluit borgstelling MKB-kredieten 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2006 verlenen van subsidies als gevolg van de borgstellingen krachtens het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 op in het jaar 2006 gemelde kredietovereenkomsten, wordt voor bedrijfsborgstellingskredieten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling BMKB 1997 verhoogd tot € 602.500.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina