Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen

Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling houdende regels betreffende de bestelling, het transport en de beveiliging van rijbewijzen en wijziging van enkele regelingen op het gebied van de rijbewijsreglementering (Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen)

Artikel 1. De bevoegdheid tot het bestellen en in ontvangst nemen van rijbewijzen

 • 1 De Dienst Wegverkeer is bevoegd tot het bestellen van blanco rijbewijzen van een leverancier, alsmede tot het in ontvangst nemen van die blanco rijbewijzen.

 • 2 Bevoegd tot het aanvragen van rijbewijzen zijn:

  • a. de burgemeesters van de gemeenten in Nederland;

  • b. de directie van de Dienst Wegverkeer.

 • 3 De personen of het orgaan, bedoeld in het tweede lid, machtigen ieder:

  • a. ten minste twee personen om namens hen aanvragen te doen en

  • b. ten minste twee personen om leveringen van die aanvragen in ontvangst te nemen.

Artikel 2. De aanmelding en registratie van de tot het bestellen en in ontvangst nemen bevoegde personen

 • 1 De aanmelding en registratie van de tot het bestellen van rijbewijzen bevoegde personen vindt plaats bij de Dienst Wegverkeer. De aanmelding geschiedt schriftelijk met gebruikmaking van een daartoe bij de Dienst Wegverkeer verkrijgbaar formulier.

 • 2 De aanmelding en registratie van de tot het in ontvangst nemen van rijbewijzen bevoegde personen vindt plaats bij de transporteur. De aanmelding geschiedt schriftelijk met gebruikmaking van een daartoe bij de transporteur verkrijgbaar formulier.

Artikel 3. De bestelling

 • 1 Bestelling van rijbewijzen vindt uitsluitend plaats door het elektronisch versturen van een aanvraag voorzien van de gegevens van de aanvrager en de gegevens van het rijbewijs door de tot afgifte van rijbewijzen bevoegde autoriteit naar de Dienst Wegverkeer die de aanvraag in het rijbewijzenregister registreert en voorziet van een rijbewijsnummer, een aanvraagnummer en de adresgegevens van de afgiftelocatie.

 • 2 Indien de aanvraag door een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats of door een buitenlandse student wonende in Nederland wordt ingediend, wordt het aanvraagformulier, voorzien van de gegevens van de aanvrager en de gegevens van het rijbewijs, door de tot afgifte van rijbewijzen bevoegde autoriteit in afwijking van het eerste lid per post naar de Dienst Wegverkeer gezonden. De Dienst Wegverkeer controleert de gegevens, registreert de aanvraag in het rijbewijzenregister en stuurt de aanvraag, en voorziet van een rijbewijsnummer, een aanvraagnummer en de adresgegevens van de afgiftelocatie.

 • 3 Indien de bestelling een spoedaanvraag betreft, wordt dat bij de aanvraag vermeld.

 • 4 Zodra de Dienst Wegverkeer de aanvraag heeft ontvangen, registreert hij deze ontvangst in het rijbewijzenregister en vermeldt hij tevens of de bestelling een reguliere aanvraag of een spoedaanvraag betreft.

 • 5 Nadat de Dienst Wegverkeer het aangevraagde rijbewijs heeft geproduceerd, registreert hij deze status in het rijbewijzenregister.

Artikel 4. Het transport en de aflevering van de aangevraagde rijbewijzen

 • 1 De aangevraagde rijbewijzen worden maximaal vier werkdagen na ontvangst van de in artikel 3 bedoelde aanvraag vóór 9.00 uur bij de in de aanvraag genoemde afgiftelocatie afgeleverd. Indien de aanvraag een spoedaanvraag betreft, die op een werkdag vóór 15.00 uur door de Dienst Wegverkeer is ontvangen, wordt het aangevraagde rijbewijs de volgende werkdag vóór 9.00 uur bij de in de aanvraag genoemde afgiftelocatie afgeleverd.

 • 2 De transporteur zorgt voor de aflevering van de aangevraagde rijbewijzen door middel van een beveiligd transport.

 • 6 Indien aflevering op de in het vijfde lid bedoelde wijze niet mogelijk of niet doelmatig is, vindt aflevering plaats in een voor het publiek afgesloten ruimte, zo dicht mogelijk bij de in dat lid bedoelde voorziening.

 • 7 De tot het in ontvangst nemen bevoegde persoon controleert in het bijzijn van de transporteur de zending, alsmede de verzegeling daarvan.

 • 8 Indien de tot het in ontvangst nemen bevoegde persoon beschadigingen van de zending constateert, wordt hiervan een aantekening gemaakt op het bewijs van ontvangst en wordt dat met proces-verbaal aan de Dienst Wegverkeer medegedeeld. Een afschrift van het proces-verbaal blijft bij de afgiftelocatie.

 • 9 Van de aflevering wordt een bewijs van ontvangst in tweevoud opgesteld die bij aflevering worden ondertekend door de tot het in ontvangst nemen bevoegde persoon.

 • 10 Een exemplaar van het bewijs van ontvangst wordt na invulling en ondertekening aan de transporteur overhandigd.

 • 11 Indien de persoon die de bestelde rijbewijzen in ontvangst neemt, zich niet of niet voldoende kan legitimeren, dan wel indien onvoldoende zekerheid bestaat met betrekking tot zijn bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van die aangevraagde rijbewijzen, dan wel indien om enige andere reden, naar het oordeel van de transporteur een veilige aflevering niet mogelijk is, draagt de transporteur de aangevraagde rijbewijzen niet over.

 • 12 Indien, als gevolg van een van de in het elfde lid bedoelde omstandigheden, geen levering van de aangevraagde rijbewijzen plaats heeft, worden de desbetreffende aangevraagde rijbewijzen op een ander tijdstip opnieuw aangeboden.

Artikel 5. Het inklaren van de ontvangen rijbewijzen

 • 1 Na de aflevering van de rijbewijzen controleert de tot het in ontvangst nemen bevoegde persoon of de levering overeenstemt met de in artikel 3, vijfde lid, bedoelde gereedmelding en of de geleverde rijbewijzen juist en onbeschadigd zijn.

 • 2 De afgeleverde rijbewijzen worden op de dag van aflevering in het rijbewijzenregister geregistreerd.

 • 3 Afwijkingen tussen de geleverde rijbewijzen en de gereedmelding worden terstond geregistreerd in het rijbewijzenregister.

Artikel 6. Terugzenden van onjuist vervaardigde dan wel onjuist afgeleverde rijbewijzen

Rijbewijzen met productiefouten of beschadigingen, rijbewijzen bestemd voor een andere afgiftelocatie en rijbewijzen die te laat geleverd zijn en waarvoor een nieuwe aanvraag naar de Dienst Wegverkeer is verzonden, worden terstond na constatering dat het onjuist vervaardigde dan wel onjuist afgeleverde rijbewijzen zijn, aangetekend met proces-verbaal naar de Dienst Wegverkeer gezonden. Een afschrift van het proces-verbaal blijft bij de afgiftelocatie.

Artikel 7. Niet ontvangen rijbewijzen

Indien bij de afgiftelocatie rijbewijzen niet zijn ontvangen die blijkens de gereedmelding zijn verzonden, wordt dat met proces-verbaal aan de Dienst Wegverkeer medegedeeld. Een afschrift van het proces-verbaal blijft bij de afgiftelocatie.

Artikel 8. Terugzenden van niet uitgereikte rijbewijzen

Rijbewijzen die niet binnen drie maanden na de datum waarop het besluit tot afgifte is genomen, zijn uitgereikt, worden aangetekend met proces-verbaal naar de Dienst Wegverkeer gezonden. Een afschrift van het proces-verbaal blijft bij de afgiftelocatie.

Artikel 9. Procesbeschrijvingen

De tot afgifte van rijbewijzen bevoegde autoriteiten nemen bij de aanvraag en afgifte de procesbeschrijving rijbewijzen in acht die als bijlage bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 10. Aanvraagformulieren

De tot afgifte van rijbewijzen bevoegde autoriteiten maken voor de aanvraag van rijbewijzen gebruik van aanvraagformulieren die op de door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11. Vernietiging van rijbewijzen

 • 1 Een rijbewijs wordt definitief aan het verkeer onttrokken door het zodanig te vernietigen dat reconstructie van het rijbewijs niet meer mogelijk is.

 • 2 De vernietiging wordt door middel van een proces-verbaal aan de Dienst Wegverkeer medegedeeld. Een afschrift van het proces-verbaal blijft bij de afgiftelocatie.

Artikel 13. Wijziging van de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen.]

Artikel 14. Wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

[Red: Wijzigt de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid.]

Artikel 15. Wijziging van de Regeling omwisseling niet-Nederlandse rijbewijzen

[Red: Wijzigt de Regeling omwisseling niet-Nederlandse rijbewijzen.]

Artikel 16. Wijziging van de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen

[Red: Wijzigt de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen.]

Artikel 17. Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie A

[Red: Wijzigt de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie A.]

Artikel 18. Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie B en E bij B

[Red: Wijzigt de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie B en E bij B.]

Artikel 19. Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie C en E bij C

[Red: Wijzigt de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie C en E bij C.]

Artikel 20. Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie D en E bij D

[Red: Wijzigt de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie D en E bij D.]

Artikel 21. Wijziging van de Regeling eisen pasfoto’s

[Red: Wijzigt de Regeling eisen pasfoto’s.]

Artikel 22. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen.

Artikel 23. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A, B, C, D tot en met F, G, H tot en met K, L, M, N, O, P en Pa, van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen (Stb. 321) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 1 tot en met 6 die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Koningskade 4, te Den Haag.]

Naar boven