Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM

Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Regeling van 25 augustus 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1260, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende eisen voor het theorie-examen voor de rijbewijscategorie AM (Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 111, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten van de hierna genoemde voorschriften, alsmede kennis en inzicht van die voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers:

Artikel 2

De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten van de hierna genoemde factoren en risico’s die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer:

 • a. het belang van oplettendheid en van de houding ten opzichte van medeweggebruikers, mede als gevolg van de eigen beperkte zichtbaarheid;

 • b. de verandering in het waarnemingsvermogen, beoordelingsvermogen, reactievermogen en gedragsverandering bij een bestuurder ten gevolge van gemoedsgesteldheid, vermoeidheid, en van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen;

 • c. de belangrijkste richtlijnen voor het bewaren van afstand, remweg en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weg- en weersomstandigheden;

 • d. verkeersrisico’s in verband met de wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;

 • e. de kenmerken van de verschillende soorten wegen en de daarop betrekking hebbende voorschriften;

 • f. de specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van medeweggebruikers en de deelneming aan het verkeer door de meest kwetsbare categorieën, zoals kinderen, voetgangers, fietsers, ruiters, bestuurders van brommobielen, voertuigen met beperkte snelheid en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;

 • g. de specifieke risico’s in verband met de deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillend gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen;

 • h. milieuaspecten met betrekking tot het gebruik van het voertuig;

 • i. het veilig rijden in tunnels.

Artikel 3

De aanvrager van het theorie-examen moet blijk geven kennis te bezitten van de hierna genoemde veiligheidsaspecten die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer:

 • a. de door een bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (plaatsen van een gevarendriehoek, gebruik van waarschuwingslichten) en te treffen maatregelen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers;

 • b. de mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn: in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken die zich met name kunnen voordoen aan stuurinrichting, ophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, spiegels en uitlaat;

 • c. veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagiers, alsmede beschermende uitrusting;

 • d. de elementaire begindelen van voertuigbediening en voertuigbeheersing.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven