Wijzigingsregeling Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling [...] innovatieprojecten (kostendefinitie berekening loonkosten)

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 02-09-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 augustus 2006, nr. WJZ 6057604, tot wijziging van de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten ten aanzien van de kostendefinitie bij de berekening van de loonkosten en de algemene kosten in een IOP-project

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft de regeling van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina