Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie 2007 artikel 2.16b, tweede lid, Besluit Wfsv

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-09-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2006, nr. SV/WV/2006/71269, tot vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie, bedoeld in artikel 2.16b, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2007

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.16b, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 21 augustus 2006 tot wijziging van het Besluit Wfsv met betrekking tot het stellen van regels voor het jaar 2007 voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas en enige andere wijzigingen (Stb. 378) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 augustus 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina