Regeling vaststelling collegegeld voltijdse opleidingen studiejaar 2007–2008

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 09-09-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 augustus 2006, nr. HO/BS/2006/33226, houdende de vaststelling van het collegegeld voor voltijdse opleidingen voor het studiejaar 2007–2008 (Regeling vaststelling collegegeld voltijdse opleidingen studiejaar 2007–2008)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1. Consumentenprijsindex

[Vervallen per 20-06-2008]

Onder consumentenprijsindex, als bedoeld in artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt verstaan de consumentenprijsindex ‘reeks alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Vaststelling

[Vervallen per 20-06-2008]

De bedragen, genoemd in artikel 7.43, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, worden voor het studiejaar 2007–2008 aan de hand van de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 1, vastgesteld op € 1.538, –.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-06-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 20-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling collegegeld voltijdse opleidingen studiejaar 2007–2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

B. Bruins

Terug naar begin van de pagina