Warenwetregeling invoer bepaalde levensmiddelen uit Brazilië, China, Egypte, Iran en Turkije (beschikking 2006/504/EG)

[Regeling vervallen per 17-11-2006.]
Geldend van 01-10-2006 t/m 16-11-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2006, nr. VGP/VV 2709446, houdende bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit derde landen wegens de risico’s van verontreiniging van deze producten met aflatoxinen, en intrekking van de Warenwetregeling vrijstelling evenementroken vis (Warenwetregeling invoer bepaalde levensmiddelen uit Brazilië, China, Egypte, Iran en Turkije (beschikking 2006/504/EG)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op beschikking nr. 2006/504/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 juli 2006 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit derde landen wegens de risico’s van verontreiniging van deze producten met aflatoxinen (PbEU L 199), op artikel 16, vierde lid, van de Warenwet, alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-11-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder beschikking 2006/504/EG: beschikking nr. 2006/504/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 juli 2006 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit derde landen wegens de risico’s van verontreiniging van deze producten met aflatoxinen (PbEU L 199).

Artikel 2

[Vervallen per 17-11-2006]

Het binnen Nederlands grondgebied brengen van eet- en drinkwaren, van herkomst of van oorsprong uit Brazilië, China, Egypte, Iran en Turkije, geschiedt ten aanzien van de in beschikking 2006/504/EG bedoelde levensmiddelen met inachtneming van die beschikking.

Artikel 4

[Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2006.

Artikel 5

[Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling invoer bepaalde levensmiddelen uit Brazilië, China, Egypte, Iran en Turkije (beschikking 2006/504/EG).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina