Aanwijzingsbesluit Wopt

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2012

Besluit van 21 augustus 2006 tot aanwijzing van instellingen waarop de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens van toepassing is (Aanwijzingsbesluit Wopt)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2006, nr. 2006-0000222175 CS/CZW/WVOB, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 5 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens;

De Raad van State gehoord (advies van 19 juli 2006, nr. W04.06.0250/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 augustus 2006, nr. 2006-0000263418, CS/CZW/WVOB;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 augustus 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

Uitgegeven de vijfde september 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina