Vrijstelling verbod deltamethrin ter bestrijding Culicoïdesmug

[Regeling vervallen per 21-12-2006.]
Geldend van 23-08-2006 t/m 20-12-2006

Vrijstelling ex artikel 16a, bestrijdingsmiddelenwet 1962 van verbod op deltamethrin ter bestrijding Culicoïdesmug

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2006]

In verband met de bestrijding van (de larven van) de Culicoïdesmug op schapen en geiten, wordt vrijstelling verleend van:

van bestrijdingsmiddel Sputop en Butox Pour On, op basis van de werkzame stof deltamethrin ten behoeve van de bestrijding van (larven van) de Culicoïdesmug op schapen en geiten.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2006]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 3

[Vervallen per 21-12-2006]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 21-12-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod deltamethrin ter bestrijding Culicoïdesmug.

Artikel 5

[Vervallen per 21-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 augustus 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 21-12-2006]

Bijlage bij het besluit van 21 augustus 2006, houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van de verboden van de artikelen 2, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen Sputop en Butox Pour On op basis van de werkzame stof deltamethrin.

Sputop

[Vervallen per 21-12-2006]

Voorschriften voor gebruik:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van (de larven) van de Culicoïdesmug op schapen en geiten. Het middel aanbrengen op buik van beest door beharing of wol opzij te schuiven.

Niet toepassen in de nabijheid van oppervlaktewater maar bijvoorbeeld binnen in stallen of midden op het land.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dosering: 5 ml

Gevaarsymbool:

N

aanduiding: milieugevaarlijk

R-zinnen

50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

24

Contact met de huid voorkomen.

 

37

Draag geschikte handschoenen.

 

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

 

V17-NL

Niet toepassen in aanwezigheid van kinderen.

Butox Pour on

[Vervallen per 21-12-2006]

Voorschriften voor gebruik:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het bestrijden van (de larven) van de Culicoïdesmug op schapen en geiten. Het middel aanbrengen op buik van beest door beharing of wol opzij te schuiven.

Niet toepassen in de nabijheid van oppervlaktewater maar bijvoorbeeld binnen in stallen of midden op het land.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dosering: 10 ml

Gevaarsymbool:

N

aanduiding: milieugevaarlijk

R-zinnen

50/53

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

24

Contact met de huid voorkomen.

 

37

Draag geschikte handschoenen.

 

60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 

61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

 

V17-NL

Niet toepassen in aanwezigheid van kinderen.

Terug naar begin van de pagina