Besluit Voorschrift opslag en behandeling gevaarlijke stoffen Defensie en Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie

[Regeling vervallen per 30-11-2011.]
Geldend van 01-10-2009 t/m 29-11-2011

Besluit Voorschrift opslag en behandeling gevaarlijke stoffen Defensie en Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-11-2011]

Vastgesteld worden de in bijlage gevoegde voorschriften:

  • Voorschrift opslag en behandeling gevaarlijke stoffen Defensie.

Artikel 2

[Vervallen per 30-11-2011]

  • 1 De Minister kan schriftelijk vrijstelling of ontheffing verlenen van de in de voorschriften gestelde regels. De Minister kan hieraan voorwaarden verbinden.

  • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan aan de commandant van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke marechaussee.

  • 3 Aan de commandant der strijdkrachten wordt mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen als bedoeld in het eerste lid in geval van militair optreden tijdens een operatie. Bij vrijstellingen van de regels uit het Voorschrift opslag en behandeling gevaarlijke stoffen wordt vooraf het hoofd van de sectie MCGS geconsulteerd.

  • 5 Bij afwezigheid of verhindering van de functionaris, bedoeld in het derde en vierde lid, treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 3

[Vervallen per 30-11-2011]

De commandant en controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke marechaussee zijn belast met de controle op de naleving van het gestelde in de voorschriften.

Artikel 4

[Vervallen per 30-11-2011]

De in bijlage gevoegde voorschriften worden opgenomen in de MP 40-21 (van de serie ministeriële publicaties van het ministerie van Defensie) en vervangen de in de huidige MP 40-21 opgenomen voorschriften.

Artikel 5

[Vervallen per 30-11-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage ligt in de bibliotheek van het ministerie van Defensie, Bagijnestraat 36, 2511 CK ’s-Gravenhage en tevens zal worden geplaatst in de op het intranet van het ministerie van Defensie opgenomen serie ministeriële publicaties MP40-21.

Den Haag, 18 augustus 2006

De

Minister

van Defensie,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina