Besluit mandaat afgifte, opschorting en intrekking vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten 2006

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 27-03-2009 t/m 30-06-2009

Besluit houdende mandaatverlening voor de afgifte, opschorting en intrekking van vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten (Besluit mandaat afgifte, opschorting en intrekking vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk wordt mandaat verleend ten aanzien van:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

De voorzitter van Stichting Vamex te Den Haag wordt mandaat verleend ten aanzien van de afgifte van het klein vaarbewijs.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

De directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken kan de gemandateerde ten aanzien van de in artikel 1, onder b en c, genoemde bevoegdheden per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden wordt toegestaan van de hun verleende mandaten ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hun ressorterende functionarissen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden voeren bij de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie en verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hun toegekende bevoegdheid.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden brengen in elk op grond van dit besluit genomen besluit tot uitdrukking, dat het is genomen namens de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2009]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde gemandateerden nemen geen beslissing op bezwaar- en beroepschriften, ingediend tegen een krachtens hun mandaat genomen besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat afgifte, opschorting en intrekking vaarbewijzen, Rijnpatenten en radarpatenten 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina