Wijzigingsregeling Regeling bestrijding maïswortelkever 2003

[Regeling vervallen per 07-12-2008.]
Geldend van 20-08-2006 t/m 06-12-2008

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 augustus 2006, nr. TRCJZ/2006/2539, houdende wijziging van de Regeling bestrijding maïswortelkever 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op beschikking nr. 2003/766/EG van de Commissie van 24 oktober 2003 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding in de Gemeenschap van Diabrotica virgifera Le Conte te voorkomen (PbEU L275) en op artikel 17 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 07-12-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling bestrijding maïswortelkever 2003.]

Artikel II

[Vervallen per 07-12-2008]

Kerngebieden en veiligheidszones die zijn aangewezen op basis van artikel 2 van de Regeling bestrijding maïswortelkever 2003, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, blijven gehandhaafd, onverkort het bepaalde in die regeling.

Artikel III

[Vervallen per 07-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina