Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC, enz. (uitwerking CAO 2000–2002 en verbruik formatierekeneenheden)

Geldend van 20-09-2006 t/m heden

Besluit van 16 augustus 2006 houdende wijziging van onder meer het Rechtspositiebesluit WPO/WEC, onder meer in verband met de uitwerking van de CAO 2000–2002 en het verbruik van formatierekeneenheden vanwege bevordering van arbeidsparticipatie van ouderen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 12 april 2006, nr. WJZ/2006/15593 (2580), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 33, tweede lid, 120, eerste lid, 123, tweede lid, en 185 van de Wet op het primair onderwijs; de artikelen 33, tweede lid, 117, eerste lid, en 120, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra; de artikelen 38a, tweede en derde lid, 77, derde lid, en 84, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, en de artikelen 4.1.2, tweede lid, en 4.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juni 2006, nr. W05.06.0109/III);

Gezien het nader rapport van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 7 augustus 2006, nr. WJZ/2006/30086 (2580), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel XII. Overgangsrecht in verband met uitwerking CAO 2000–2002

In verband met de wijzigingen die voortvloeien uit de artikelen I tot en met XI van dit besluit gelden de volgende bepalingen

 • A. Salarisaanspraak onderwijsondersteunend personeel met ingang van 1 januari 2001

 • B. Salarisaanspraak leraren per 1 maart 2001

  • 1. De betrokkene die op 28 februari 2001 was benoemd in een functie als bedoeld in titel 13 van hoofdstuk 1 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC, en die op 1 maart 2001 in die functie blijft benoemd, heeft met ingang van 1 maart 2001 aanspraak op een salaris bij het op hem van toepassing zijnde salarisnummer als bedoeld in de bijlage, onderdeel D, subonderdeel D, bij dit besluit.

  • 2. De betrokkene die op 28 februari 2001 was benoemd in een functie als bedoeld in titel 13 van hoofdstuk 1 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en die op 1 maart 2001 aansluitend wordt benoemd in diezelfde functie met hetzelfde maximumsalaris heeft met ingang van die datum aanspraak op een salaris zoals dat zou zijn vastgesteld op grond van het eerste lid.

  • 3. Voor de betrokkene die op 28 februari 2001 was benoemd in een functie als bedoeld in titel 13 van hoofdstuk 1 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en die op 1 maart 2001 aansluitend wordt benoemd in dezelfde functie met een ander maximumsalaris dan wel in een functie als bedoeld in titel 12 of titel 14 van hoofdstuk 1 van bedoeld besluit, wordt ten behoeve van de vaststelling van het salaris in de nieuwe functie het in die vorige onderwijsfunctie genoten salaris vastgesteld zoals het zou zijn vastgesteld op grond van het eerste lid.

  • 4. De in de bijlage, onderdeel D, subonderdeel D, gehanteerde salarisnummers maken onderdeel uit van de in de bijlage, onderdeel C, opgenomen schalen.

 • C. Salarisaanspraak onderwijsondersteunend personeel per 1 maart 2001

  • 1. De betrokkene die op 28 februari 2001 was benoemd in een functie als bedoeld in titel 14 van hoofdstuk I van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC, en die op 1 maart 2001 in diezelfde functie blijft benoemd, heeft met ingang van die datum aanspraak op een salaris bij het op hem van toepassing zijnde salarisnummer als bedoeld in de bijlage, onderdeel D, subonderdeel E, bij dit besluit, indien hij op 28 februari 2001 werd bezoldigd naar een bedrag vermeld achter een salarisnummer.

  • 2. De in de bijlage, onderdeel D, subonderdeel E, gehanteerde salarisnummers maken onderdeel uit van de in bijlage C opgenomen schalen.

 • D. Compensatiemaatregel voor leraren

  • 1. De leraar die op 28 februari 2001 en op 1 maart 2001 in dienst is, met uitzondering van de leraar die een bezoldiging geniet op grond van titel 2 dan wel titel 4 van hoofdstuk 5 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en die voldoet aan de voorwaarde van het tweede lid, heeft aanspraak op een compensatie ter grootte van € 90,76 bij een normbetrekking.

  • 2. De bezoldiging op 28 februari 2001 vindt plaats op of boven het maximum salarisbedrag van de functieschalen 9, 10, 11 of 12 of naar functieschaal 11, salarisnummer 10.

  • 3. Het bedrag van de compensatie bij normbetrekking wordt met het genoten salaris in de maand februari vermenigvuldigd en gedeeld door het salaris bij normbetrekking waarnaar de betrokkene in die maand wordt bezoldigd als deze betrokkene niet de gehele maand februari benoemd is geweest of als de omvang van de werktijdfactor in die maand ongelijk is aan 1. De uitkomst wordt rekenkundig afgerond op centen.

  • 4. De compensatie wordt niet aangemerkt als bezoldiging en maakt geen onderdeel uit van het inkomen, bedoeld in het pensioenreglement.

 • E. Salarisaanspraak directieleden per 1 maart 2001

  • 1. De betrokkene die op 28 februari 2001 was benoemd in een functie als bedoeld in titel 12 van hoofdstuk 1 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en die op 1 maart 2001 in die functie benoemd blijft, heeft met ingang van 1 maart 2001 aanspraak op een salaris bij het op hem van toepassing zijnde salarisnummer als bedoeld in de bijlage, onderdeel D, subonderdeel A, indien betrokkene directeur is, dan wel onderdeel D, subonderdeel B, indien betrokkene adjunct-directeur is.

  • 2. De betrokkene die op 28 februari 2001 was benoemd in een functie als bedoeld in titel 12 van hoofdstuk 1 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en die op 1 maart 2001 aansluitend wordt benoemd in diezelfde functie met hetzelfde maximumsalaris, heeft met ingang van 1 maart 2001 aanspraak op een salaris zoals dat zou zijn vastgesteld op grond van het eerste lid.

  • 3. Voor de betrokkene die op 28 februari 2001 was benoemd in een functie als bedoeld in titel 12 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en die op 1 maart 2001 aansluitend wordt benoemd in dezelfde functie met een ander maximumsalaris dan wel in een functie als bedoeld in titel 13 of 14 van bedoeld besluit, wordt ten behoeve van de vaststelling van het salaris in de nieuwe functie het in die vorige onderwijsfunctie genoten salaris vastgesteld zoals dat zou zijn vastgesteld op grond van het eerste lid.

  • 4. De in de bijlage, onderdeel D, gehanteerde salarisnummers maken onderdeel uit van de in de bijlage, onderdeel C, opgenomen schalen.

 • F. Salarisaanspraak per 1 maart 2001 ingeval van salarisuitzicht

  • 1. Voor de betrokkene die op 28 februari 2001 een salaris genoot op grond van één van de artikelen 262, 266, 267, 268, 269, 270 of 271 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en die met ingang 1 maart 2001 in dezelfde functie werkzaam blijft, wordt met ingang van die datum het salaris vastgesteld volgens het tweede, derde en vierde lid.

  • 2. Aan de hand van dit besluit, artikel XII, onderdeel E, eerste lid, wordt vastgesteld welke salarisschaal met ingang van 1 maart 2001 in de plaats is gekomen van de maximumschaal waarin betrokkene op 28 februari 2001 was benoemd.

  • 3. Het salaris dat betrokkene op 28 februari 2001 genoot, wordt verhoogd met de toelage die in de bijlage onderdeel D, subonderdeel C, is vermeld bij de desbetreffende functie.

  • 4. De inpassing in de in het tweede lid vastgestelde salarisschaal geschiedt op basis van het in het derde lid vastgestelde bedrag op hetzelfde bedrag en indien dat bedrag niet voorkomt op het naasthogere bedrag in die schaal. Indien het in het derde lid vastgestelde bedrag hoger is dan het maximum salarisbedrag in de salarisschaal die in het tweede lid is vastgesteld, vindt inpassing plaats in de navolgende salarisschaal met een hoger maximumsalaris in dezelfde categorie als in het tweede lid is vastgesteld op hetzelfde bedrag en indien dat bedrag niet voorkomt op het naasthogere bedrag in die salarisschaal.

  • 5. Indien betrokkene een salaris geniet op grond van artikel 262 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC, geen aanspraak maakt op een toelage als bedoeld in het derde lid en volgens het vierde lid wordt ingepast op een salarisbedrag dat hoger is dan het maximumbedrag van de in tweede lid vastgestelde salarisschaal, vervalt de inpassing volgens dit artikel en blijft de bezoldiging gelden zoals die gold op 28 februari 2001.

  • 6. Voor de toepassing van dit artikel wordt uitgegaan van het salaris en de toelage behorende bij een normbetrekking met loonpeil 1 maart 2001.

 • G. Overgangsrecht salarisuitzicht

  • 1. Voor de betrokkene die op 28 februari 2001 een salaris genoot op basis van één van de artikelen 262, 266, 267, 268, 269, 270 of 271 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC wordt met ingang 1 maart 2001 een salarisuitzicht vastgesteld dat afhankelijk is van de op grond van het tweede lid vastgestelde uitkomst.

  • 2. Bij het salarisbedrag dat hoort bij het salarisuitzicht, bedoeld in artikel 262, 266, 267, 268, 269, 270 of 271 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC, wordt opgeteld de toelage die in de bijlage, onderdeel D, subonderdeel C, is vermeld bij de salarisschaal waarin betrokkene op 28 februari 2001 was benoemd.

  • 3. Het salarisuitzicht op grond van artikel 262 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC blijft onverkort van toepassing voor de betrokkene waarvoor onderdeel F, vijfde lid, geldt. In de overige gevallen wordt het salarisuitzicht vastgesteld op basis van het tweede lid vastgestelde bedrag op hetzelfde bedrag en indien dat bedrag niet voorkomt op het naasthogere bedrag in een salarisschaal waar dat bedrag voor het eerst in voorkomt in de categorie zoals die in onderdeel F, tweede lid, is vastgesteld.

  • 4. Zolang het in onderdeel F, vierde lid, van dit artikel vastgestelde salaris lager is dan het volgens het derde lid vastgestelde uitzicht, wordt jaarlijks met toepassing van artikel 95 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC een periodieke verhoging toegekend in de salarisschaal die is vastgesteld op grond van onderdeel F, vierde lid, van dit artikel. Op het moment dat de betrokkene wordt bezoldigd volgens het maximum salarisbedrag van die salarisschaal wordt op 1 augustus aansluitend op het jaar waarin betrokkene volgens bedoeld maximum salarisbedrag wordt bezoldigd, in afwijking van artikel 95 van bedoeld besluit, diens salaris naasthoger ingepast in de opvolgende salarisschaal van dezelfde categorie. Zolang het op deze wijze vastgestelde salarisbedrag niet gelijk is aan het salarisbedrag van het salarisuitzicht wordt aan betrokkene jaarlijks met toepassing van artikel 95 van bedoeld besluit een periodiek toegekend totdat het salarisuitzicht is bereikt.

  • 5. De overige aan het salarisuitzicht verbonden aanspraken en voorwaarden van de in dit artikel genoemde artikelen, zoals die luidden op 28 februari 2001, blijven onverkort van toepassing.

  • 6. Voor de toepassing van dit artikel wordt uitgegaan van het salaris en de toelage behorende bij een normbetrekking met loonpeil 1 maart 2001.

  • 7. Ingeval betrokkene in een andere of eenzelfde betrekking in het onderwijs gaat werken en volgens de voorwaarde van de garantie zoals die gold op 28 februari 2001 aanspraak blijft houden op die garantie dan wordt op de ontslagbeschikking aangegeven op welk salarisschaal en salarisnummer die garantie is gebaseerd en op grond van welk overgangsrecht die aanspraak bestaat.

 • H. Salarisaanspraak per 1 augustus 2001 voor leraren

  • 1. De betrokkene die op 31 juli 2001 was benoemd in een functie als bedoeld in titel 13 van hoofdstuk 1 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en die op 1 augustus 2001 in die functie blijft benoemd, heeft met ingang van 1 augustus 2001 aanspraak op een salaris bij het op hem van toepassing zijnde salarisnummer als bedoeld in de bijlage, onderdeel F, bij dit besluit.

  • 2. De in de bijlage, onderdeel F, gehanteerde salarisnummers maken onderdeel uit van de in de bijlage, onderdeel E, opgenomen schalen.

 • I. Salarisaanspraak op 1 augustus 2002 voor leraren

  • 1. De betrokkene die op 31 juli 2002 was benoemd in een functie als bedoeld in titel 13 van hoofdstuk 1, van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en die op 1 augustus 2002 in die functie blijft benoemd, heeft met ingang van 1 augustus 2002 aanspraak op een salaris bij het op hem van toepassing zijnde salarisnummer als bedoeld in de bijlage, onderdeel H, bij dit besluit.

  • 2. De in de bijlage, onderdeel H, gehanteerde salarisnummers maken onderdeel uit van de in de bijlage, onderdeel G, opgenomen schalen.

Artikel XIX. Overgangsrecht Formatiebesluit W.V.O.

Het Formatiebesluit W.V.O. wordt als volgt gewijzigd:

A

Vanaf 1 augustus 2001 tot 1 augustus 2003 luidt artikel 14:

Artikel 14. Formatie reguliere taken van de school

De formatie voor de vervulling van reguliere taken van de school, bedoeld in artikel 13, eerste lid onderdeel a , bestaat uit:

 • a. de normatieve formatie,

 • b. een opslag in verband met formatieve fricties en,

 • c. een opslag vanwege herbezetting in verband met arbeidsduurverkorting.

B

Vanaf 1 augustus 2001 tot 1 augustus 2003 luidt artikel 29:

Artikel 29. Opslag vanwege herbezetting i.v.m. arbeidsduurverkorting

 • 1. De aantallen formatierekeneenheden voor het onderwijzend personeel en schoolleiding en de aantallen formatierekeneenheden voor speciale doeleinden, berekend op grond van artikel 35, eerste lid, worden verhoogd met 8,11% vanwege herbezetting in verband met arbeidsduurverkorting.

 • 2. De aantallen formatierekeneenheden voor onderwijsondersteunend personeel, berekend op grond van artikel 35, tweede lid, worden verhoogd met 5,68% vanwege herbezetting in verband met arbeidsduurverkorting.

 • 3. De uitkomst van het aantal formatierekeneenheden, berekend op grond van het eerste en het tweede lid, wordt telkens afgerond.

Artikel XX. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 augustus 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de negentiende september 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Bijlage

1. Algemeen

Vanaf 1 januari 2001 zijn er verschillende maatregelen getroffen die invloed hadden op de salarisschalen. Met ingang van:

 • 1 januari 2001 werd het carrièrepatroon van de schalen 1 tot en met 6 voor het onderwijsondersteunende personeel verkort.

 • 1 maart 2001 werden de carrièrepatronen van de salarisschalen voor leraren en directieleden gewijzigd. Tevens wijzigde de schaalaanduiding van een cijfer in 2 letters.

 • 1 augustus 2001 en 1 augustus 2002 werden de carrièrepatronen van de leraarsschalen verder verkort.

Dit betekent dat de bijlagen waar de schalen in staan vermeld in het RPB WPO/WEC moeten worden aangepast. Ook moet via conversietabellen worden aangegeven hoe een betrokkene vanuit het «oude» carrièrepatroon in het nieuwe carrièrepatroon moet worden ingepast. De genoemde zaken zijn ondergebracht in diverse onderdelen van deze bijlage.

De bijlage bestaat uit de onderdelen A tot en met I. Onderdeel I bevat overzichten van salarisschalen zoals die op de aangegeven data zijn komen te luiden en zullen worden opgenomen in de betreffende bijlagen bij het Rechtspositiebesluit WPO/WEC (RPB WPO/WEC). De onderdelen B, D, F en H bevatten overzichten waarin wordt aangegeven hoe de salarisposities in de «oude» salarisschalen worden omgezet naar de nieuwe salarisschalen, de zogenoemde conversie. De nieuwe salarisschalen zijn respectievelijk opgenomen in de onderdelen A, C, E en G. Deze onderdelen zijn gebaseerd op de overgangsartikelen zoals aangegeven in artikel VIII.

2. Inhoudsopgave

Onderdeel A

Betreft de situatie 1 januari 2001. Op dat moment vervallen de laatste salarisposities die aangeduid worden met een U. Hiervoor dient bijlage 1A bij het RPB WPO/WEC te worden aangepast. Deze maatregel betekende dat de lengte van het carrièrepatroon van de schalen 1 tot met 5 werd verkort.

Onderdeel B

Bevat het overzicht waarbij salarisposities die aangegeven werden met een U werden omgezet (conversie) naar een salarispositie in de aangepaste salarisschaal per 1 januari 2001.

Onderdeel C

Betreft de situatie per 1 maart 2001. Op dat moment veranderde de schaalindelingen en moeten de bijlagen 1 en 2 bij het RPB WPO/WEC worden vervangen door de bijlagen zoals die onder deze bijlage zijn opgenomen.

De bijlagen 3 tot 5, die al in het RPB WPO/WEC staan opgenomen, wijzigen niet.

De bijlagen 12.1, 12.2 en 13.1 wijzigen wel.

Onderdeel D

Betreft de situatie per 1 maart 2001 (conversie) waarbij alle salarisschalen zijn omgezet naar de situatie zoals in Onderdeel C aangegeven.

Onderdeel E

Betreft de situatie per 1 augustus 2001 waarbij de lengte van de lerarenschalen in bijlage 1A (categorie 3) is verkort.

Onderdeel F

Geeft de omzetting (conversie) aan van de leraarschalen per 1 augustus 2001.

Onderdeel G

Betreft de situatie per 1 augustus 2002 waarbij de lengte van de lerarenschalen in bijlage 1A (categorie 3) is verkort.

Onderdeel H

Dit onderdeel heeft betrekking op de situatie per 1 augustus 2002 en is verder inhoudelijk gelijk aan F.

Onderdeel I

Betreft de bijlagen I en 2 van het RPB WPO/WEC met als loonpeil 1 augustus 2005 zoals die per 1 januari 2006 moeten luiden.

3. Onderdelen

Onderdeel A, als bedoeld in artikel XII, onderdeel A, derde lid

Bijlage 1A bij het RPB WPO/WEC

Salarisschalen met salarisnummers en maandbedragen in euro’s per 1 januari 2001

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

1219,31

0

1244,72

0

1271,04

0

1297,81

1

1271,04

1

1297,81

1

1297,81

1

1321,86

2

1321,86

2

1346,82

2

1346,82

2

1374,50

3

1346,82

3

1403,54

3

1403,54

3

1440,30

4

1374,50

4

1440,30

4

1482,95

4

1533,78

5

1403,54

5

1482,95

5

1533,78

5

1583,24

6

1440,30

6

1533,78

6

1583,24

6

1630,89

   

7

1583,24

7

1630,89

7

1678,53

       

8

1678,53

8

1723,91

       

9

1723,91

9

1769,74

           

10

1814,67

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

Schaal 8

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

1346,82

0

1440,30

0

1630,89

0

1859,14

1

1403,54

1

1482,95

1

1678,53

1

1952,16

2

1482,95

2

1583,24

2

1769,74

2

2045,19

3

1583,24

3

1678,53

3

1859,14

3

2145,02

4

1630,89

4

1723,91

4

1905,88

4

2202,65

5

1678,53

5

1769,74

5

1952,16

5

2255,74

6

1723,91

6

1814,67

6

1997,09

6

2301,57

7

1769,74

7

1859,14

7

2045,19

7

2351,49

8

1814,67

8

1905,88

8

2094,20

8

2402,77

9

1859,14

9

1952,16

9

2145,02

9

2448,14

10

1905,88

10

1997,09

10

2202,65

10

2491,71

Schaal 9

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

2045,19

0

1952,16

0

2629,66

0

3194,61

1

2145,02

1

2045,19

1

2729,03

1

3289,45

2

2255,74

2

2145,02

2

2817,98

2

3382,02

3

2351,49

3

2255,74

3

2906,92

3

3475,05

4

2448,14

4

2351,49

4

2995,86

4

3564,90

5

2539,35

5

2448,14

5

3095,69

5

3659,74

6

2629,66

6

2539,35

6

3194,61

6

3752,76

7

2729,03

7

2629,66

7

3289,45

7

3842,16

8

2817,98

8

2729,03

8

3382,02

8

3935,64

   

9

2817,98

9

3475,05

9

4051,80

   

10

2906,92

10

3564,90

10

4108,98

   

11

2995,86

11

3613,00

   
   

12

3095,69

       

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

Schaal 16

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

3659,74

0

3842,16

0

4167,52

0

4517,38

1

3752,76

1

3935,64

1

4284,14

1

4640,36

2

3842,16

2

4051,80

2

4401,21

2

4766,96

3

3935,64

3

4167,52

3

4517,38

3

4896,74

4

4051,80

4

4284,14

4

4640,36

4

5052,84

5

4167,52

5

4401,21

5

4766,96

5

5213,93

6

4284,14

6

4517,38

6

4896,74

6

5380,02

7

4401,21

7

4640,36

7

5052,84

7

5551,55

8

4457,03

8

4766,96

8

5213,93

8

5728,52

   

9

4896,74

9

5380,02

9

5911,39

Schaal 17

Schaal 18

       

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

       

0

4896,74

0

5380,02

       

1

5052,84

1

5551,55

       

2

5213,93

2

5728,52

       

3

5380,02

3

5911,39

       

4

5551,55

4

6100,17

       

5

5728,52

5

6294,84

       

6

5911,39

6

6495,86

       

7

6100,17

7

6703,70

       

8

6294,84

8

6917,88

       

9

6495,86

9

7138,87

       

Onderdeel B

Salarisaanspraak per 1 januari 2001 als bedoeld in artikel XII, onderdeel A, eerste lid.

Maximumschaal 1

Bezoldiging was op 31 december 2000

Bezoldiging wordt op 1 januari 2001

U4

1.4

U5

1.5

U5 Wachtjaar ex. Artikel I-P13, tweede lid

1.6

U7

1.6

Maximumschaal 2

Bezoldiging was op 31 december 2000

Bezoldiging wordt op 1 januari 2001

U5

2.5

U6

2.6

U5 Wachtjaar ex. Artikel I-P13, tweede lid

2.7

U8

2.7

Maximumschaal 3

Bezoldiging was op 31 december 2000

Bezoldiging wordt op 1 januari 2001

U7

3.7

U8

3.8

U8 Wachtjaar ex. Artikel I-P13, tweede lid

3.9

U10

3.9

Maximumschaal 4

Bezoldiging was op 31 december 2000

Bezoldiging wordt op 1 januari 2001

U8

4.8

U9

4.9

U9 Wachtjaar ex. Artikel I-P13, tweede lid

4.10

U11

4.10

Onderdeel C, als bedoeld in artikel XII, onderdeel B, vierde lid, onderdeel C, tweede lid, en onderdeel E, vierde lid

Met ingang van 1 maart 2001

Bijlage 1A bij het RPB WPO/WEC

Salarisschalen

met salarisnummers en maandbedragen in euro’s bij een normbetrekking

Loonpeil 1 maart 2001

Categorie 1

Verklaringen van de afkortingen

BO = basisschool (hoofdstuk 1, titel 12, paragraaf 2, van dit besluit)

SBO = speciale school voor basisonderwijs (hoofdstuk 1, titel 12, paragraaf 2 van dit besluit)

SO = speciaal onderwijs (voortgezet (WVO DEEL II) en WEC) (hoofdstuk 1, titel 12, paragraaf 3 van dit besluit)

Y = aantal leerlingen (als bedoeld in artikel 130, onder e, van dit besluit)

Q = de totale normatieve formatie (bedoeld in artikel 145, onder f, van dit besluit)

Onderdeel A:

Directeuren PO

als bedoeld in artikel 133, eerste lid, en artikel 145 van dit besluit

BO

Y < 200

BO

Y 200–400

BO

Y 400–900

   

SBO

Y < 200

SBO

Y 200–400

   

SO

Q < 24

SO

Q 24–42

DA

 

DB

 

DC

 

1

2302,93

1

2393,69

1

2484,45

2

2393,69

2

2575,20

2

2756,71

3

2484,45

3

2756,71

3

2938,23

4

2575,20

4

2847,47

4

3119,74

5

2665,96

5

2938,23

5

3301,25

6

2756,71

6

3028,98

6

3392,01

7

2847,47

7

3119,74

7

3482,76

8

2938,23

8

3210,50

8

3573,52

9

3028,98

9

3301,25

9

3664,28

10

3119,74

10

3392,01

10

3755,03

11

3210,50

11

3482,76

11

3845,79

12

3301,25

12

3573,52

12

3936,54

13

3392,01

13

3664,28

13

4027,30

   

14

3755,03

14

4118,06

   

15

3845,79

15

4208,81

       

16

4299,57

BO

Y ≥ 900

Niet normfuncties

Niet normfuncties

SBO

Y ≥ 400

   

SO

Q ≥ 42

   

DC + uitloop

DD

 

DE

 

1

2484,45

1

2515,30

1

2609,24

2

2756,71

2

2701,81

2

2804,36

3

2938,23

3

2895,57

3

2986,78

4

3119,74

4

3078,44

4

3180,55

5

3301,25

5

3282,65

5

3379,76

6

3392,01

6

3379,76

6

3570,80

7

3482,76

7

3475,05

7

3760,02

8

3573,52

8

3570,80

8

3855,77

9

3664,28

9

3662,91

9

3947,89

10

3755,03

10

3760,02

10

4043,64

11

3845,79

11

3855,77

11

4163,43

12

3936,54

12

3947,89

12

4282,32

13

4027,30

13

4043,64

13

4402,12

14

4118,06

14

4163,43

14

4522,37

15

4208,81

15

4282,32

15

4641,72

16

4299,57

16

4402,12

16

4767,87

U17

4390,32

17

4522,37

17

4898,10

U18

4481,08

18

4579,55

18

5031,52

Onderdeel B:

Meerhoofdige schoolleiding basisschool

als bedoeld in artikel 133, tweede lid, van dit besluit

BO

Y < 200

BO

Y 200–400

BO

Y 400–900

BO

Y ≥ 900

DA

 

DA

 

DB

 

DB + uitloop

1

2302,93

1

2302,93

1

2393,69

1

2393,69

2

2393,69

2

2393,69

2

2575,20

2

2575,20

3

2484,45

3

2484,45

3

2756,71

3

2756,71

4

2575,20

4

2575,20

4

2847,47

4

2847,47

5

2665,96

5

2665,96

5

2938,23

5

2938,23

6

2756,71

6

2756,71

6

3028,98

6

3028,98

7

2847,47

7

2847,47

7

3119,74

7

3119,74

8

2938,23

8

2938,23

8

3210,50

8

3210,50

9

3028,98

9

3028,98

9

3301,25

9

3301,25

10

3119,74

10

3119,74

10

3392,01

10

3392,01

11

3210,50

11

3210,50

11

3482,76

11

3482,76

   

12

3301,25

12

3573,52

12

3573,52

   

13

3392,01

13

3664,28

13

3664,28

       

14

3755,03

14

3755,03

       

15

3845,79

15

3845,79

           

U16

3936,54

           

U17

4027,30

Meerhoofdige schoolleiding speciale school voor basisonderwijs

als bedoeld in artikel 133, tweede lid, van dit besluit

SBO

Y < 100

SBO

Y 100–200

SBO

Y 200–400

SBO

Y ≥ 400

DB

 

DB

 

DC

 

DC + uitloop

1

2393,69

1

2393,69

1

2484,45

1

2484,45

2

2575,20

2

2575,20

2

2756,71

2

2756,71

3

2756,71

3

2756,71

3

2938,23

3

2938,23

4

2847,47

4

2847,47

4

3119,74

4

3119,74

5

2938,23

5

2938,23

5

3301,25

5

3301,25

6

3028,98

6

3028,98

6

3392,01

6

3392,01

7

3119,74

7

3119,74

7

3482,76

7

3482,76

8

3210,50

8

3210,50

8

3573,52

8

3573,52

9

3301,25

9

3301,25

9

3664,28

9

3664,28

10

3392,01

10

3392,01

10

3755,03

10

3755,03

   

11

3482,76

11

3845,79

11

3845,79

       

12

3936,54

12

3936,54

       

13

4027,30

13

4027,30

           

U14

4118,06

           

U15

4208,81

Categorie 2

Adjunct-directeuren

als bedoeld in artikel 135 en artikel 146 van dit besluit

BO

Y < 400

BO

Y 400–900

BO

Y ≥ 900

   

SBO

Y < 200

SBO

Y ≥ 200

   

SO

Q < 24

SO

Q ≥ 24

AA

 

AB

 

AC

 

1

2007,98

1

2055,17

1

2101,46

2

2104,18

2

2150,46

2

2204,01

3

2199,47

3

2253,02

3

2317,91

4

2302,03

4

2366,92

4

2416,38

5

2415,93

5

2465,39

5

2515,30

6

2514,40

6

2564,31

6

2609,24

7

2613,32

7

2658,24

7

2701,81

8

2707,25

8

2750,82

8

2804,36

9

2799,82

9

2853,37

9

2895,57

10

2902,38

10

2944,58

10

2986,78

11

2993,59

11

3035,79

11

3078,44

   

12

3127,45

12

3180,55

   

13

3229,55

13

3282,65

       

14

3379,76

       

15

3475,05

       

16

3570,80

       

17

3662,91

       

18

3712,38

Niet normfuncties

AD

Niet normfuncties

AE

   

1

2204,01

1

2317,91

   

2

2317,91

2

2515,30

   

3

2515,30

3

2701,81

   

4

2701,81

4

2895,57

   

5

2804,36

5

3078,44

   

6

2895,57

6

3282,65

   

7

2986,78

7

3379,76

   

8

3078,44

8

3475,05

   

9

3180,55

9

3570,80

   

10

3282,65

10

3662,91

   

11

3379,76

11

3760,02

   

12

3475,05

12

3855,77

   

13

3570,80

13

3947,89

   

14

3662,91

14

4043,64

   

15

3760,02

15

4163,43

   

16

3855,77

16

4282,32

   

17

3947,89

17

4402,12

   

18

4043,64

18

4522,37

   

19

4163,43

19

4579,55

   

20

4221,97

       

Categorie 3

Leraren

als bedoeld in hoofdstuk 1, titel 13, van dit besluit

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

Schaal LD

Schaal LE

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

1

2006,16

1

2081,49

1

2093,74

1

2101,46

1

2701,81

2

2040,20

2

2115,52

2

2184,04

2

2204,01

2

2804,36

3

2074,68

3

2164,08

3

2295,67

3

2317,91

3

2895,57

4

2108,26

4

2198,11

4

2370,09

4

2416,38

4

3078,44

5

2142,30

5

2253,02

5

2452,23

5

2515,30

5

3282,65

6

2178,15

6

2288,87

6

2520,30

6

2701,81

6

3379,76

7

2207,64

7

2328,35

7

2589,27

7

2804,36

7

3475,05

8

2237,14

8

2367,37

8

2657,79

8

2895,57

8

3570,80

9

2266,18

9

2406,85

9

2726,31

9

2986,78

9

3662,91

10

2295,67

10

2445,88

10

2813,44

10

3078,44

10

3760,02

11

2325,17

11

2485,35

11

2899,66

11

3180,55

11

3855,77

12

2354,67

12

2524,38

12

2986,33

12

3282,65

12

3947,89

13

2384,16

13

2563,86

13

3073,45

13

3379,76

13

4043,64

14

2418,65

14

2602,88

14

3160,13

14

3475,05

14

4163,43

15

2452,68

15

2642,36

15

3246,34

15

3570,80

15

4221,97

16

2487,17

16

2681,39

16

3333,47

16

3662,91

16

4282,32

17

2521,66

17

2781,67

17

3419,23

17

3760,02

17

4402,12

18

2565,67

18

2881,05

18

3504,09

18

3855,77

18

4522,37

19

2609,69

19

2981,34

19

3589,40

19

3947,89

19

4579,55

20

2701,81

20

3080,71

20

3662,91

20

4043,64

   

21

2804,36

21

3180,55

21

3712,38

21

4163,43

   

22

2895,57

       

22

4221,97

   

Categorie 4

Onderwijsondersteunend personeel

als bedoeld in hoofdstuk 1, titel 14, van dit besluit

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

J15

626,45

J15

639,61

J15

639,61

   

J16

626,45

J16

639,61

J16

639,61

J16

652,99

J17

626,45

J17

639,61

J17

639,61

J17

652,99

J18

751,73

J18

767,53

J18

767,53

J18

783,59

J19

877,02

J19

895,45

J19

895,45

J19

914,19

J20

1002,31

J20

1023,37

J20

1023,37

J20

1044,78

J21

1127,60

J21

1151,29

J21

1151,29

J21

1175,38

1

1252,89

1

1279,21

1

1279,21

1

1305,98

2

1305,98

2

1333,66

2

1384,03

2

1358,16

3

1358,16

3

1384,03

3

1442,11

3

1412,62

4

1384,03

4

1442,11

4

1523,34

4

1479,78

5

1412,62

5

1479,78

5

1575,98

5

1575,98

6

1442,11

6

1523,34

6

1626,80

6

1626,80

7

1479,78

7

1575,98

7

1675,81

7

1675,81

   

8

1626,80

8

1724,82

8

1724,82

       

9

1771,10

9

1771,10

           

10

1818,30

           

11

1864,58

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

Schaal 8

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

       

1

1479,78

1

1675,81

J16

666,83

   

2

1523,34

2

1724,82

J17

666,83

J17

692,02

3

1626,80

3

1818,30

J18

800,20

J18

830,42

4

1818,30

4

2006,16

J19

933,56

J19

968,82

5

1909,96

5

2101,46

J20

1066,93

J20

1107,22

6

1958,52

6

2204,01

J21

1200,29

J21

1245,63

7

2006,16

7

2263,46

1

1333,66

1

1384,03

8

2051,99

8

2317,91

2

1358,16

2

1442,11

9

2101,46

9

2365,10

3

1442,11

3

1626,80

10

2151,83

10

2416,38

4

1523,34

4

1724,82

11

2204,01

11

2469,02

5

1626,80

5

1771,10

12

2263,46

12

2515,30

6

1675,81

6

1818,30

   

13

2560,23

7

1724,82

7

1864,58

       

8

1771,10

8

1909,96

       

9

1818,30

9

1958,52

       

10

1864,58

10

2006,16

       

11

1909,96

11

2051,99

       

12

1958,52

           

Schaal 9

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

1

1909,96

1

1909,96

1

2006,16

1

2701,81

2

2006,16

2

2101,46

2

2101,46

2

2804,36

3

2204,01

3

2204,01

3

2204,01

3

2895,57

4

2317,91

4

2317,91

4

2317,91

4

2986,78

5

2416,38

5

2416,38

5

2416,38

5

3078,44

6

2515,30

6

2515,30

6

2515,30

6

3180,55

7

2609,24

7

2609,24

7

2609,24

7

3379,76

8

2701,81

8

2701,81

8

2804,36

8

3475,05

9

2804,36

9

2804,36

9

2895,57

9

3570,80

10

2895,57

10

2895,57

10

2986,78

10

3662,91

   

11

2986,78

11

3078,44

11

3760,02

   

12

3078,44

12

3180,55

12

3855,77

   

13

3180,55

13

3282,65

13

3947,89

       

14

3379,76

14

4043,64

       

15

3475,05

15

4163,43

       

16

3570,80

16

4221,97

       

17

3662,91

   
       

18

3712,38

   

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

1

3282,65

1

3760,02

1

3947,89

2

3379,76

2

3855,77

2

4043,64

3

3475,05

3

4043,64

3

4163,43

4

3570,80

4

4163,43

4

4402,12

5

3662,91

5

4282,32

5

4522,37

6

3855,77

6

4402,12

6

4641,72

7

3947,89

7

4522,37

7

4767,87

8

4043,64

8

4641,72

8

4898,10

9

4163,43

9

4767,87

9

5031,52

10

4282,32

10

4898,10

10

5191,70

11

4402,12

11

5031,52

11

5357,33

12

4522,37

   

12

5527,95

13

4579,55

       

Categorie 5

I/D-banen

Instroombaan

Schaal 1

Doorstroombaan

Schaal 2

Doorstroombaan

Schaal 3

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

salnr.

bedrag

a1

1249,20

1

1279,21

1

1279,21

a2

1216,58

2

1333,66

2

1384,03

1

1252,89

3

1384,03

3

1442,11

2

1305,98

4

1442,11

4

1523,34

3

1358,16

5

1479,78

5

1575,98

4

1384,03

6

1523,34

6

1626,80

5

1412,62

7

1575,98

7

1675,81

6

1442,11

8

1626,80

   

7

1479,78

       

Bijlage IB. Maximumsalarisbedragen

als bedoeld in hoofdstuk 5, titel 2, 3 of 4 met maandbedragen in euro’s bij een normbetrekking per 1 maart 2001

15-jaarsuitzicht

Kolom 1

Kolom 2

 

schaal

salnr.

bedrag

 

10

10

2986,78

 

10

11

3078,44

 

10

12

3180,55

 

11

6

3282,65

 

11

7

3379,76

 

11

8

3475,05

 

11

9

3570,80

 

11

10

3662,91

 

12

3

3760,02

 

12

4

3855,77

 

12

5

3947,89

 

12

6

4043,64

 

12

7

4163,43

 

13

5

4282,32

 

13

6

4402,12

 

13

7

4522,37

 

14

6

4639,90

 

14

7

4760,15

 

14

8

4887,67

 

15

6

5025,16

 

15

7

5159,48

 

15

8

5294,71

 

16

6

5453,98

 

16

7

5610,99

 

16

8

5769,36

 

17

6

5928,64

 

17

7

6087,01

 

17

8

6245,83

 

18

6

6439,14

 

18

7

6630,64

 

18

8

6822,59

Bijlage 1C. Maandsalaris

voor de salarisvaststelling van de functie leraar in opleiding (LIO) als bedoeld in hoofdstuk 1, titel 15, van dit besluit.

per 1 maart 2001

Het salaris van de leraar in opleiding die is benoemd of aangesteld aan een:

 • basisschool (LIO A), bedraagt bij een normbetrekking 1003,18 euro’s;

 • speciale school voor basisonderwijs, aan een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs dan wel aan een school of instelling voor speciaal en voortgezet onderwijs (LIO B), bedraagt bij normbetrekking 1040,75 euro’s.

Bijlage ID. Herleidingtabellen

Tabellen als bedoeld in artikel 264 van dit besluit waarmee het laatstgenoten salaris wordt vastgesteld voor betrokkenen die voor 1 maart 2001 voor het laatst in het primair onderwijs werkzaam zijn geweest.

Inhoud van de kolommen

 • 1. werkzaam voor 1-8-85

 • 2. Carrièrepatroon in de periode 1-8-85 tot 1-8-91

 • 3. Carrièrepatroon in de periode 1-8-91 tot 1-8-97

 • 4. Carrièrepatroon in de periode 1-8-97 tot 1-3-01

 • 5. Positie laatstgenoten salaris in het vanaf 1-3-01 geldende carrièrepatroon (horizontale omzetting)

Loonpeil 1 maart 2001

Schaal LA (voor 1 maart 2001 maximumschaal 9)

1

2

 

3

4

5

1479,78

6.0

     

1

1523,34

6.1

 

1

 

1

1626,80

6.2

 

2

3

1

1724,82

6.3

 

3

4

2

1771,10

6.4

 

4

5

3

1818,30

6.5

7.2

5

6

4

1864,58

6.6

 

6

7

5

1909,96

6.7

7.3

7.3

8

6

1958,52

6.8

7.4

7.4

9

7

2006,16

6.9

7.5

7.5

10

8

2051,99

6.10

7.6

7.6

11

9

2101,46

 

7.7

7.7

12

10

2151,83

 

7.8

7.8

13

11

2204,01

 

7.9

7.9

14

12

2263,46

 

7.10

7.10

15

13

2317,91

 

8.5

8.5

16

14

2365,10

 

8.6

8.6

17

15

2416,38

 

8.7

8.7

8.7

16

2469,02

 

8.8

8.8

8.8

17

2515,30

 

8.9

8.9

8.9

18

2560,23

 

8.10

8.10

8.10

19

2609,24

 

9.5

9.5

9.5

20

2701,81

 

9.6

9.6

9.6

21

2804,36

 

9.7

9.7

9.7

22

2895,57

 

9.8

9.8

9.8

22

Schaal LB (voor 1 maart 2001 maximumschaal 10)

1

2

 

3

4

5

1675,81

7.0

     

1

1724,82

7.1

 

1

2

1

1818,30

7.2

 

2

3

2

1909,96

7.3

 

3

4

3

1958,52

7.4

 

4

5

4

2006,16

7.5

8.1

5

6

5

2051,99

7.6

 

6

7

6

2101,46

7.7

8.2

8.2

8

7

2151,83

7.8

     

7

2204,01

7.9

8.3

8.3

9

8

2263,46

7.10

8.4

8.4

10

9

2317,91

 

8.5

8.5

11

10

2365,10

 

8.6

8.6

12

11

2416,38

 

8.7

8.7

13

12

2469,02

 

8.8

8.8

14

13

2515,30

 

8.9

8.9

15

14

2560,23

 

8.10

8.10

16

15

2609,24

 

9.5

9.5

9.5

16

2701,81

 

9.6

9.6

9.6

17

2804,36

 

9.7

9.7

9.7

18

2895,57

 

9.8

9.8

9.8

19

2986,78

 

10.10

10.10

10.10

20

3078,44

 

10.11

10.11

10.11

21

3180,55

 

10.12

10.12

10.12

21

Schaal LC (voor 1 maart 2001 maximumschaal 11)

1

2

 

3

4

5

1909,96

8.0

 

1

2

1

2006,16

8.1

 

2

3

2

2101,46

8.2

 

3

4

3

2204,01

8.3

 

4

5

4

2263,46

8.4

 

5

6

5

2317,91

8.5

9.2

9.2

7

6

2365,10

8.6

     

6

2416,38

8.7

9.3

9.3

8

7

2469,02

8.8

     

8

2515,30

8.9

9.4

9.4

9

8

2560,23

8.10

     

8

2609,24

 

9.5

9.5

10

9

2701,81

 

9.6

9.6

11

10

2804,36

 

9.7

9.7

12

11

2895,57

 

9.8

9.8

13

12

2986,78

 

10.10

10.10

14

13

3078,44

 

10.11

10.11

10.11

14

3180,55

 

10.12

10.12

10.12

15

3282,65

 

11.6

11.6

11.6

16

3379,76

 

11.7

11.7

11.7

17

3475,05

 

11.8

11.8

11.8

18

3570,80

 

11.9

11.9

11.9

19

3662,91

 

11.10

11.10

11.10

20

3712,38

 

11.11

11.11

11.11

21

Bijlage 2. Toelagen, kortingen

Onderdeel 1. Minimumloon

per maand in euro’s bij een normbetrekking als bedoeld in artikel 98 van dit besluit.

per 1 maart 2001

Bij de leeftijd van

Bedrag

 

23 jaar of ouder

1180,40

 

22 jaar

1003,30

 

21 jaar

885,70

 

20 jaar

735,90

 

19 jaar

619,70

 

18 jaar

537,00

 

17 jaar

466,20

 

16 jaar

407,20

 

15 jaar

354,10

 

Onderdeel 2. Minimum vakantie-uitkering

per maand in euro’s bij een normbetrekking als bedoeld in artikel 75, derde lid, van dit besluit.

per 1 maart 2001

Bij de leeftijd van

Bedrag

 

22 jaar of ouder

124,24

 

21 jaar

111,82

 

20 jaar

99,39

 

19 jaar

86,97

 

18 jaar

74,54

 

17 jaar

62,12

 

16 jaar

62,12

 

15 jaar

62,12

 

Onderdeel 3. E.H.B.O. toelage

als bedoeld in artikel 115 van dit besluit.

Bedraagt per maand 8,49 euro.

Onderdeel 4. Uitlooptoeslag

per maand bij een normbetrekking in euro’s als bedoeld in artikel 273 van dit besluit.

per 1 maart 2001

schaal LA: 25,87

schaal LB: 22,69

schaal LC: 41,29

schaal LD: 20,42

Onderdeel 5. Toelage directie bij vervanging

per maand bij een normbetrekking in euro’s als bedoeld in artikel 141 van dit besluit.

1: 105,45

2: 98,89

Onderdeel 6. Minimumbedrag bij promotie

als bedoeld in artikel 125 van dit besluit.

Bedraagt in euro’s 90,76.

Onderdeel 7. (leeg)

Onderdeel 8. Ingangsdata uitlooptoeslag

als bedoeld in artikel 273, derde lid.

Het overzicht geeft het schaal- en salarisnummer aan waar een betrokkene naar werd bezoldigd op 31 december 1999, de ingangsdatum waarop de uitlooptoeslag tot uitbetaling zou zijn gekomen (was) en zoals die gerekend vanaf 1 maart 2001 is geworden (wordt).

Schaal LA (was max 9)

Bezoldiging op 31-12-1999

Was

Wordt

8.10 2e jaar art. 155, eerste lid, RPB WPO/WEC zoals dat toen luidde.

1-8-2003

1-8-2002

8.10 3e jaar art. 155, eerste lid, RPB WPO/WEC zoals dat toen luidde.

1-8-2003

1-8-2002

9.5

1-8-2002

1-3-2002

Schaal LB (was max 10)

Bezoldiging op 31-12-1999

Was

Wordt

9.8 2e jaar art. 155, eerste lid, RPB WPO/WEC zoals dat toen luidde.

1-8-2002

1-3-2002

9.8 3e jaar art.I 155, eerste lid, RPBO zoals dat toen luidde.

1-8-2002

1-3-2002

Schaal LC (was max 11)

Bezoldiging op 31-12-1999

Was

Wordt

10.12 2e jaar art.155, eerste lid, RPB WPO/WEC zoals dat toen luidde.

1-8-2005

1-8-2003

10.12 3e jaar art.155, eerste lid, RPB WPO/WEC zoals dat toen luidde.

1-8-2005

1-8-2003

11.6

1-8-2004

1-8-2002

11.7

1-8-2003

1-8-2002

Schaal LD (was max 12)

Bezoldiging op 31-12-1999

Was

Wordt

11.11 2e jaar art. 155, eerste lid, RPB WPO/WEC zoals dat toen luidde.

1-8-2005

1-8-2002

12.5

1-8-2004

1-8-2002

12.6

1-8-2003

1-3-2002

12.7

1-8-2002

1-3-2002

Onderdeel D

Conversietabellen per 1 maart 2001

Subonderdeel A

als bedoeld in artikel XII, onderdeel E, eerste lid.

Directeuren

Verklaringen van de afkortingen

BO = basisschool (hoofdstuk 1, titel 12, paragraaf 2, van dit besluit)

SBO = speciale school voor basisonderwijs (hoofdstuk 1, titel 12, paragraaf 2, van dit besluit)

SO = speciaal onderwijs (voortgezet (WVO DEEL II) en WEC) (hoofdstuk 1, titel 12, paragraaf 3, van dit besluit)

Y = aantal leerlingen (als bedoeld in artikel 130, onder e, van dit besluit)

Q = de totale normatieve formatie (bedoeld in artikel 145, onder f, van dit besluit)

Directeuren BO

Schaal 10

Y < 200

Schaal DA

Schaal 11

Y200–400

Schaal DB

Schaal 11

Y400–900

Schaal DC

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

8.0

1

10.0

1

10.0

1

10.0

1

10.1

1

10.1

1

10.1

2

10.2

2

10.2

1

10.2

3

10.3

2

10.3

2

10.3

4

10.4

3

10.4

2

10.4

5

10.5

3

10.5

3

10.5

6

10.6

4

10.6

3

10.6

7

11.0

4

11.0

3

10.7

8

11.1

5

11.1

4

10.8

9

11.2

6

11.2

4

10.9

10

11.3

7

11.3

5

10.10

11

11.4

8

11.4

5

10.11

12

11.5

9

11.5

6

10.12

13

11.6

10

11.6

7

   

11.7

11

11.7

8

   

11.8

12

11.8

9

   

11.9

13

11.9

10

   

11.10

14

11.10

11

   

11.11

15

11.11

13

Directeuren speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs (en directeur basisschool met schaal 12)

Schaal 11

Schaal DB

Schaal 12

Schaal DC

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

10.0

1

11.0

3

10.1

1

11.1

3

10.2

2

11.2

4

10.3

2

11.3

4

10.4

3

11.4

5

10.5

3

11.5

5

10.6

4

12.0

6

11.0

4

12.1

7

11.1

5

12.2

8

11.2

6

12.3

9

11.3

7

12.4

10

11.4

8

12.5

11

11.5

9

12.6

12

11.6

10

12.7

13

11.7

11

12.8

14

11.8

12

12.9

15

11.9

13

12.10

16

11.10

14

   

11.11

15

   
Meerhoofdige schoolleiding

Schaal 10

Y < 200

Schaal DA11

Schaal 10

Y200–400

Schaal DA13

Schaal 10

Y400–900

Schaal DB15

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

8.0

1

8.0

1

8.0

1

10.0

1

10.0

1

10.0

1

10.1

2

10.1

2

10.1

1

10.2

3

10.2

3

10.2

2

10.3

4

10.3

4

10.3

2

10.4

5

10.4

5

10.4

3

10.5

6

10.5

6

10.5

3

10.6

7

10.6

7

10.6

4

10.7

8

10.7

8

10.7

5

10.8

9

10.8

9

10.8

6

10.9

10

10.9

10

10.9

7

10.10

11

10.10

11

10.10

8

10.11

12

10.11

12

10.11

9

10.12

13

10.12

13

10.12

10

Schaal 11

Y ≥ 900

Schaal DB15 + uitloop

       

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

       

10.0

1

       

10.1

1

       

10.2

2

       

10.3

2

       

10.4

3

       

10.5

3

       

10.6

4

       

11.0

4

       

11.1

5

       

11.2

6

       

11.3

7

       

11.4

8

       

11.5

9

       

11.6

10

       

11.7

11

       

11.8

12

       

11.9

13

       

11.10

14

       

11.11

15

       
Meerhoofdige schoolleiding aan speciale school voor basisonderwijs

Schaal 11.6

Y < 100

Schaal DB10

Schaal 11.7

Y100–200

Schaal DB11

Schaal 12.7

Y200–400

Schaal DC13

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

10.0

1

10.0

1

11.0

3

10.1

1

10.1

1

11.1

3

10.2

2

10.2

2

11.2

4

10.3

2

10.3

2

11.3

4

10.4

3

10.4

3

11.4

5

10.5

3

10.5

3

11.5

5

10.6

4

10.6

4

12.0

6

11.0

4

11.0

4

12.1

7

11.1

5

11.1

5

12.2

8

11.2

6

11.2

6

12.3

9

11.3

7

11.3

7

12.4

10

11.4

8

11.4

8

12.5

11

11.5

9

11.5

9

12.6

12

11.6

10

11.6

10

12.7

13

   

11.7

11

   

Schaal 12.7

Y200–400

Schaal DC13 + uitloop

       

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

       

11.0

3

       

11.1

3

       

11.2

4

       

11.3

4

       

11.4

5

       

11.5

5

       

12.0

6

       

12.1

7

       

12.2

8

       

12.3

9

       

12.4

10

       

12.5

11

       

12.6

12

       

12.7

13

       

Subonderdeel B

als bedoeld in artikel XII, onderdeel E, eerste lid.

Adjunct-directeur

BO

Adjunct-directeur

BO, SO en SBO

Adjunct-directeur

BO, SO en SBO

Schaal 9

Schaal AA

Schaal 10

Schaal AB

Schaal 11

Schaal AC

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

8.0

1

8.0

1

10.0

1

8.1

2

10.0

2

10.1

1

9.0

3

10.1

3

10.2

2

9.1

4

10.2

4

10.3

3

9.2

5

10.3

5

10.4

4

9.3

6

10.4

6

10.5

5

9.4

7

10.5

7

10.6

6

9.5

8

10.6

8

11.0

7

9.6

9

10.7

9

11.1

8

9.7

10

10.8

10

11.2

9

9.8

11

10.9

11

11.3

10

   

10.10

12

11.4

11

   

10.11

13

11.5

12

   

10.12

14

11.6

13

       

11.7

14

       

11.8

15

       

11.9

16

       

11.10

17

       

11.11

18

Subonderdeel C

als bedoeld in artikel XII, onderdelen F en G.

Overzicht van de toelagen die van toepassing zijn voor de vaststelling per 1 maart 2001 van het salarisbedrag voor de inpassing en het salarisuitzicht zoals respectievelijk bedoeld in artikel XII, de onderdelen F en G.

Was op 28-02-2001

Maximumschaal

Toelage was

28-2-2001

Toelage wordt

1-3-2001

Directeur BO

10

117,08

120,25

 

11

46,74

48,10

       

Adjunct-directeur BO

9

47,65

98,02

 

9

95,29

98,02

 

10

47,65

49,01

       

Bijlage 2, onderdeel 5 van het besluit RPB WPO/WEC

 

93,93

95,29

96,20

98,47

       

Adjunct-directeur SBO en SO

10

0,00

49,01

Subonderdeel D

als bedoeld in artikel XII, onderdeel B, eerste lid.

Leraren

Schaal 9

Schaal LA

Schaal 10

Schaal LB

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

3

1

2

1

4

2

3

2

5

3

4

3

6

4

5

4

7

5

6

5

8

6

7

6

9

7

8

7

10

8

9

8

11

9

10

9

12

10

11

10

13

11

12

11

14

12

13

12

15

13

14

13

16

14

15

14

17

15

16

15

8.7

16

9.5

16

8.8

17

9.6

17

8.9

18

9.7

18

8.10

19

9.8

19

9.5

20

10.10

20

9.6

21

10.11

21

9.7

22

10.12

21

9.8

22

   

Schaal 11

Schaal LC

Schaal 12

Schaal LD

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

2

1

10.1

1

3

2

10.2

2

4

3

10.3

3

5

4

10.4

4

6

5

10.5

5

7

6

11.0

6

8

7

11.1

7

9

8

11.2

8

10

9

11.3

9

11

10

11.4

10

12

11

11.5

11

13

12

11.6

12

14

13

11.7

13

10.11

14

11.8

14

10.12

15

11.9

15

11.6

16

11.10

16

11.7

17

11.11

17

11.8

18

12.5

18

11.9

19

12.6

19

11.10

20

12.7

20

11.11

21

12.8

21

   

12.9

22

   

12.10

22

Subonderdeel E

als bedoeld in artikel XII, onderdeel C, eerste lid.

OOP-schalen per 1 maart 2001

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

1.0

1

2.0

1

2.0

1

1.1

2

2.1

2

3.2

2

1.2

3

2.2

3

3.3

3

1.3

4

2.3

4

3.4

4

1.4

5

2.4

5

3.5

5

1.4

6

2.5

6

3.6

6

1.5

7

2.6

7

3.7

7

   

2.7

8

3.8

8

       

3.9

9

Schaal 4

Schaal 5

Schaal 6

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

3.0

1

4.0

1

5.0

1

4.1

2

4.1

2

5.1

2

4.2

3

5.1

3

6.2

3

4.3

4

5.2

4

6.3

4

4.4

5

5.3

5

6.4

5

4.5

6

5.4

6

6.5

6

4.6

7

5.5

7

6.6

7

4.7

8

5.6

8

6.7

8

4.8

9

5.7

9

6.8

9

4.9

10

5.8

10

6.9

10

4.10

11

5.9

11

6.10

11

   

5.10

12

   

Schaal 7

Schaal 8

Schaal 9

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

6.0

1

7.0

1

8.0

1

6.1

2

7.1

2

8.1

2

6.2

3

7.2

3

9.1

3

7.2

4

8.1

4

9.2

4

7.3

5

8.2

5

9.3

5

7.4

6

8.3

6

9.4

6

7.5

7

8.4

7

9.5

7

7.6

8

8.5

8

9.6

8

7.7

9

8.6

9

9.7

9

7.8

10

8.7

10

9.8

10

7.9

11

8.8

11

   

7.10

12

8.9

12

   
   

8.10

13

   

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

8.0

1

10.0

1

11.0

1

10.1

2

10.1

2

11.1

2

10.2

3

10.2

3

11.2

3

10.3

4

10.3

4

11.3

4

10.4

5

10.4

5

11.4

5

10.5

6

10.5

6

11.5

6

10.6

7

10.6

7

12.1

7

10.7

8

11.1

8

12.2

8

10.8

9

11.2

9

12.3

9

10.9

10

11.3

10

12.4

10

10.10

11

11.4

11

12.5

11

10.11

12

11.5

12

12.6

12

10.12

13

11.6

13

12.7

13

   

11.7

14

12.8

14

   

11.8

15

12.9

15

   

11.9

16

12.10

16

   

11.10

17

   
   

11.11

18

   

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

Bezoldiging was op 28-02-01 nr.

Bezoldiging wordt op 01-03-01 nr.

12.0

1

13.0

1

14.0

1

12.1

2

13.1

2

14.1

2

12.2

3

14.1

3

14.2

3

12.3

4

14.2

4

15.1

4

12.4

5

14.3

5

15.2

5

13.1

6

14.4

6

15.3

6

13.2

7

14.5

7

15.4

7

13.3

8

14.6

8

15.5

8

13.4

9

14.7

9

15.6

9

13.5

10

14.8

10

15.7

10

13.6

11

14.9

11

15.8

11

13.7

12

   

15.9

12

13.8

13

       

Onderdeel E, als bedoeld in artikel XII, onderdeel H, tweede lid en artikel V, onderdeel H

Situatie 1 augustus 2001

Bijlage 1A bij het RPB WPO/WEC

Categorie 3

Leraren, als bedoeld in hoofdstuk 1, titel 13, van dit besluit

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

Schaal LD

Schaal LE

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

1

2006,16

1

2081,49

1

2093,74

1

2101,46

1

2701,81

2

2042,46

2

2126,87

2

2194,93

2

2225,34

2

2804,36

3

2078,77

3

2172,25

3

2296,58

3

2349,67

3

2895,57

4

2115,07

4

2217,62

4

2385,07

4

2474,01

4

3078,44

5

2151,37

5

2263,00

5

2473,56

5

2598,35

5

3282,65

6

2187,67

6

2308,38

6

2562,04

6

2722,68

6

3379,76

7

2223,98

7

2353,76

7

2650,53

7

2829,77

7

3475,05

8

2260,28

8

2399,14

8

2739,02

8

2936,87

8

3570,80

9

2298,85

9

2444,51

9

2827,50

9

3043,96

9

3662,91

10

2337,42

10

2489,89

10

2915,99

10

3151,05

10

3760,02

11

2375,99

11

2535,27

11

3004,48

11

3258,14

11

3855,77

12

2414,56

12

2580,65

12

3092,97

12

3365,23

12

3947,89

13

2453,14

13

2626,03

13

3181,45

13

3472,33

13

4043,64

14

2491,71

14

2671,40

14

3269,94

14

3579,42

14

4163,43

15

2530,28

15

2773,05

15

3358,43

15

3686,51

15

4221,97

16

2568,85

16

2874,70

16

3446,91

16

3793,60

16

4282,32

17

2607,42

17

2976,34

17

3535,40

17

3900,69

17

4402,12

18

2703,17

18

3077,99

18

3623,89

18

4007,79

18

4522,37

19

2799,37

19

3180,55

19

3712,38

19

4114,88

19

4579,55

20

2895,57

       

20

4221,97

   

Bijlage 2. Toelagen, kortingen

Onderdeel 7. Bindingstoelage

In een jaarbedrag in euro’s bij een normbetrekking die in de maand augustus betaalbaar wordt gesteld als bedoeld in artikel 114a van dit besluit.

Functiecategorie

Bedrag

Leraar

299,49

Directiefunctie

199,66

Onderwijsondersteunend personeel met maximumschaal 9

199,66

Onderdeel F, als bedoeld in artikel XII, onderdeel H, eerste lid

Conversietabellen per 1 augustus 2001

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

Schaal LD

Bezoldiging was op 31-7-01 nr.

Bezoldiging wordt op 1-8-01 inclusief 1-8 periodiek nr.

Bezoldiging was op 31-7-01 nr.

Bezoldiging wordt op 1-8-01 inclusief 1-8 periodiek nr.

Bezoldiging was op 31-7-01 nr.

Bezoldiging wordt op 1-8-01 inclusief 1-8 periodiek nr.

Bezoldiging was op 31-7-01 nr.

Bezoldiging wordt op 1-8-01 inclusief 1-8 periodiek nr.

1

2

1

2

1

2

1

2

2

3

2

3

2

3

2

3

3

4

3

4

3

4

3

4

4

5

4

5

4

5

4

5

5

6

5

6

5

6

5

6

6

7

6

7

6

7

6

7

7

8

7

8

7

8

7

8

8

9

8

9

8

9

8

9

9

10

9

10

9

10

9

10

10

11

10

11

10

11

10

11

11

12

11

12

11

12

11

12

12

13

12

13

12

13

12

13

13

14

13

14

13

14

13

14

14

15

14

15

14

15

14

15

15

16

15

16

15

16

15

16

16

17

16

17

16

17

16

17

17

18

17

18

17

18

17

18

18

19

18

19

18

19

18

19

19

20

19

19

19

19

19

20

20

20

20

19

20

19

20

20

21

20

21

19

21

19

21

20

22

20

       

22

20

Onderdeel G, als bedoeld in artikel XII, onderdeel I, tweede lid, met ingang van 1 augustus 2002

Bijlage 1a. Salarisschalen

Categorie 3

Leraren, als bedoeld in hoofdstuk 1, titel 13, van dit besluit.

Loonpeil 1 juli 2002

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

1

2073

1

2150

1

2162

2

2114

2

2201

2

2267

3

2156

3

2251

3

2373

4

2199

4

2302

4

2469

5

2241

5

2352

5

2567

6

2283

6

2403

6

2664

7

2326

7

2454

7

2762

8

2367

8

2504

8

2860

9

2414

9

2555

9

2957

10

2461

10

2606

10

3055

11

2508

11

2656

11

3152

12

2555

12

2707

12

3250

13

2602

13

2757

13

3347

14

2649

14

2863

14

3445

15

2696

15

2968

15

3542

16

2794

16

3074

16

3639

17

2893

17

3179

17

3737

18

2991

18

3285

18

3834

Schaal LD

Schaal LE

   

nr.

bedrag

nr.

bedrag

   

1

2171

1

2791

   

2

2299

2

2897

   

3

2428

3

2991

   

4

2556

4

3179

   

5

2686

5

3390

   

6

2814

6

3491

   

7

2943

7

3589

   

8

3072

8

3688

   

9

3201

9

3783

   

10

3329

10

3884

   

11

3459

11

3982

   

12

3587

12

4078

   

13

3716

13

4177

   

14

3845

14

4300

   

15

3974

15

4407

   

16

4103

16

4515

   

17

4232

17

4623

   

18

4361

18

4730

   

Onderdeel H, als bedoeld in artikel XII, onderdeel I, eerste lid

Conversietabellen per 1 augustus 2002

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

bezoldiging was op 31-7-02 nr.

bezoldiging wordt op 1-8-02 inclusief 1-8 periodiek nr.

bezoldiging was op 31-7-02 nr.

bezoldiging wordt op 1-8-02 inclusief 1-8 periodiek nr.

bezoldiging was op 31-7-02 nr.

bezoldiging wordt op 1-8-02 inclusief 1-8 periodiek nr.

1

2

1

2

1

2

2

3

2

3

2

3

3

4

3

4

3

4

4

5

4

5

4

5

5

6

5

6

5

6

6

7

6

7

6

7

7

8

7

8

7

8

8

9

8

9

8

9

9

10

9

10

9

10

10

11

10

11

10

11

11

12

11

12

11

12

12

13

12

13

12

13

13

14

13

14

13

14

14

15

14

15

14

15

15

16

15

16

15

16

16

17

16

17

16

17

17

18

17

18

17

18

18

18

18

18

18

18

19

18

19

18

19

18

20

18

       

Schaal LD

Schaal LE

   

bezoldiging was op 31-7-02 nr.

bezoldiging wordt op 1-8-02 inclusief 1-8 periodiek nr.

bezoldiging was op 31-7-02 nr.

bezoldiging wordt op 1-8-02 inclusief 1-8 periodiek nr.

   

1

2

1

2

   

2

3

2

3

   

3

4

3

4

   

4

5

4

5

   

5

6

5

6

   

6

7

6

7

   

7

8

7

8

   

8

9

8

9

   

9

10

9

10

   

10

11

10

11

   

11

12

11

12

   

12

13

12

13

   

13

14

13

14

   

14

15

14

15

   

15

16

15

16

   

16

17

16

17

   

17

18

17

18

   

18

18

18

18

   

19

18

19

18

   

20

18

       

Onderdeel I, als bedoeld in artikel X, onderdeel D, met ingang van 1 januari 2006

[Red: Wijzigt het Rechtspositiebesluit WPO/WEC.]

Terug naar begin van de pagina