Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (uitvoering richtlijnen nrs. 2001/42/EG en 2003/35/EG)

Geldend van 15-10-2008 t/m heden

Besluit van 16 augustus 2006 tot wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (uitvoering richtlijnen nrs. 2001/42/EG en 2003/35/EG)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 december 2005, nr. DJZ2005219366, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 7.2 en 7.5, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Gelet op richtlijn nr. 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (PbEG L 197) en artikel 3, achtste en negende lid, van richtlijn nr. 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 156);

De Raad van State gehoord (advies van 10 maart 2006, nr. W08.05.0602/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 augustus 2006, nr. DJZ 2006285311, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Indien ten aanzien van een plan als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat behoort tot een categorie van besluiten die is omschreven in kolom 3 van onderdeel C onderscheidenlijk onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994 zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, reeds openbaar kennis is gegeven van een milieu-effectrapport dan wel op grond van artikel 7.8b van de Wet milieubeheer is bepaald dat geen milieu-effectrapport behoeft te worden opgesteld, wordt geen milieu-effectrapport opgesteld ten aanzien van een op dat plan volgend plan als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat behoort tot een categorie van besluiten die is omschreven in kolom 4 van onderdeel C onderscheidenlijk onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994, zoals dat komt te luiden na inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop artikel I, onderdeel E, in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 augustus 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

P. L. B. A. van Geel

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

C. P. Veerman

Uitgegeven de eenendertigste augustus 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina