Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beheer Rijksbegroting vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken )

Geldend van 13-09-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beheer Rijksbegroting vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken )

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 25 juni 2006, nr. arc-2006.03077/3);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940–1993)’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. 98.28.RWS/JW d.d. 8 januari 1998 (gepubliceerd in de Staatscourant 1998, nr. 142)) wordt ingetrokken voor wat betreft de actor vakminister, handelingen 10, 80, 281, 288, 295, 296, 302, 305, 337, 340, 343, 351, 353, 357, 365, 368 en 369.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 augustus 2006

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:
de

projectdirecteur Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA)

,

A. van der Kooy

Terug naar begin van de pagina