Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie [...] (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit)

[Regeling vervallen per 13-07-2011.]
Geldend van 06-09-2006 t/m 12-07-2011

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post 1997–2006 (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 augustus 2006, nr. arc-2006. 03077/4);

Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 15 augustus 2006

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument

[Vervallen per 13-07-2011]

De wettelijke taken van OPTA

[Vervallen per 13-07-2011]

Periode 1997–2006

Oorspronkelijk concept februari 2005

Peter Brand, Digital display BV

In opdracht van OPTA

Versie juni 2006 door OPTA, Erik Bordewijk

1. Verantwoording

[Vervallen per 13-07-2011]

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdt toezicht op de markten voor elektronische communicatie en post. De taken van OPTA zijn vastgelegd in de Postwet en de Wet op de Telecommunicatie. OPTA is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De documentaire neerslag die ontstaat bij de werkprocessen die OPTA uitvoert als gevolg van zijn wettelijke taken, valt onder de werking van de Archiefwet. Dat betekent dat OPTA deze documentaire neerslag (digitale en papieren dossiers en documenten) ‘in goede, geordende en toegankelijke staat’ moet hebben en houden en er selectie (bewaren/vernietigen) op moet toepassen. Hiervoor is een Basisselectiedocument (BSD) nodig.

In het verleden is er voor het ministerie van Economische Zaken een Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) en een Basisselectiedocument opgesteld voor het beleidsterrein telecommunicatie en post, (Rapport Institutioneel Onderzoek Telecommunicatie en Post) waarin ook een aantal handelingen zijn beschreven die door OPTA worden uitgevoerd. Dit Basisselectiedocument is nog niet vastgesteld, maar wel tijdens het driehoeksoverleg besproken. OPTA heeft een aantal bezwaren tegen dit concept-Basisselectiedocument naar voren gebracht. Zo zijn de handelingen die betrekking hebben op OPTA, niet duidelijk geformuleerd. Eveneens blijkt het Basisselectiedocument in de praktijk niet goed bruikbaar voor de DIV-afdeling.

OPTA heeft er daarom voor gekozen om een eigen Basisselectiedocument op te stellen.

Hierin zijn exclusief de handelingen van OPTA beschreven. Deze handelingen sluiten veel beter aan bij de (werk)processen die OPTA uitvoert. Uiteindelijk zullen de handelingen uit het Basisselectiedocument worden opgenomen in een Structuurplan Documentaire Informatievoorziening (SDI).

Het Basisselectiedocument van OPTA gaat in op de wettelijke taken van dit bestuursorgaan. Deze taken zijn deels op grond van nieuwe wetgeving en een veranderd takenpakket ontstaan. Het Basisselectiedocument bevat een institutionele beschrijving van de organisatie en een overzicht van de handelingen die door dit bestuursorgaan op het beleidsterrein telecommunicatie en post worden verricht. In het Basisselectiedocument zullen de geformuleerde handelingen worden gewaardeerd. Daarmee wordt bepaald wat er met de neerslag die uit de handelingen voortvloeit dient te gebeuren (vernietigen of bewaren).

2. Lijst met gebruikte afkortingen

[Vervallen per 13-07-2011]

AMM: Aanmerkelijke marktmacht(en)

Boht: Besluit ONP huurlijnen en telefonie

BSD: Basis Selectie Document

DGTP: Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (EZ)

DIV: Documentaire Informatie Voorziening

ERG: European Regulators Group

IRG: International Regulators Group

NMa: Nederlandse Mededingingsautoriteit

OPTA: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengings Termijn

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

SDI: Structuurplan Documentaire Informatievoorziening

TND: Directie Toezicht Netwerken en Diensten (V&W)

TTP: Trusted Third Parties

WOB: Wet Openbaarheid van Bestuur

ZBO: Zelfstandig Bestuursorgaan

3. Institutionele beschrijving van OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit)

[Vervallen per 13-07-2011]

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bestaat sinds 1997 als onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en telecommunicatie in Nederland. OPTA houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van post en elektronische communicatiediensten. Het gaat daarbij met name om de Postwet, de Telecommunicatiewet, de op deze wetten gebaseerde lagere regelgeving en Europese regelgeving. Deze wet- en regelgeving is erop gericht concurrentie op deze markten te bevorderen, waardoor er meer keuzemogelijkheden en eerlijke prijzen voor consumenten ontstaan. OPTA kan handhavend optreden tegen een aanbieder, als blijkt dat deze een te grote machtspositie heeft (aanmerkelijke marktmacht). Zo’n machtspositie kan de concurrentie afremmen. In zo’n situatie kan OPTA verplichtingen opleggen op het gebied van interconnectie, toegang tot netwerken en het reguleren van tarieven.

OPTA houdt zich ook bezig met geschillenbeslechting tussen marktpartijen en de uitgifte van telefoonnummers.

OPTA is een overheidsinstantie en opereert als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) op afstand van het ministerie van Economische Zaken.

3.1. Missie en Visie

[Vervallen per 13-07-2011]

Missie

[Vervallen per 13-07-2011]

OPTA stimuleert bestendige concurrentie in de telecommunicatie- en postmarkten. Dat wil zeggen: een duurzame situatie waarin particuliere en zakelijke eindgebruikers een keuze kunnen maken tussen aanbieders en tussen diensten, zodanig dat het prijs- en kwaliteitsaanbod op de diverse deelmarkten totstandkomt door effectieve marktprikkels. Bij onvoldoende keuze beschermt OPTA eindgebruikers.

Visie

[Vervallen per 13-07-2011]

Ieder jaar publiceert OPTA ‘Visie op de markt’. Hierin staan OPTA’s ideeën over de ontwikkelingen op markten voor post en elektronische communicatiediensten. Ook de topprioriteiten en doelstellingen die OPTA zich voor het komende jaar stelt, zijn hierin opgenomen.

3.2. Rol en bevoegdheid

[Vervallen per 13-07-2011]

Wettelijke taken

[Vervallen per 13-07-2011]

Op basis van de Nieuwe Telecommunicatiewet zal OPTA zelf markten definiëren, vaststellen welke partij op een markt zogenoemde ‘aanmerkelijke marktmacht’ heeft, en welke verplichtingen aan die partijen moeten worden opgelegd. Voor het vaststellen van aanmerkelijke marktmacht kijkt OPTA, naast het marktaandeel, naar prijsontwikkelingen, toetredingsmogelijkheden voor nieuwe partijen en verschuivingen van marktaandelen.

Hiernaast zijn de belangrijkste taken van OPTA:

 • Het beslechten van geschillen tussen aanbieders over toegang tot en interconnectie van netwerken.

 • Het goed- of afkeuren van interconnectie- en eindgebruikerstarieven.

 • De uitgifte van telefoonnummers.

 • De bescherming van de privacy van de consument op het gebied van post en telecommunicatie.

 • Het toezien op de certificatiedienstverleners van de elektronische handtekening.

 • Het waarborgen van wettelijk minimale dienstverlening op het gebied van post en vaste telefonie.

Bevoegdheden en sancties

[Vervallen per 13-07-2011]

Om toezicht uit te kunnen oefenen heeft OPTA bevoegdheid tot:

 • Het inwinnen van inlichtingen en het inzien van stukken.

 • Het opleggen van boetes bij overtreding van de wet.

 • Het opleggen van dwangsommen om naleving van wettelijke verplichtingen af te dwingen.

 • Het intrekken van uitgegeven telefoonnummers.

3.3. College

[Vervallen per 13-07-2011]

Het college van OPTA is belast met de wettelijke taken en verantwoordelijkheden. In de uitvoering hiervan worden de collegeleden bijgestaan door het bureau (de afdelingen) van OPTA. Het college bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen, afkomstig uit verschillende disciplines. De collegeleden worden benoemd door de minister van Economische Zaken.

3.4. Organogram

[Vervallen per 13-07-2011]

OPTA heeft vier afdelingen met daarboven het college

Telefonie & Nummers

Breedband & Omroep

Integriteitstoezicht, Post & Bestuursondersteuning

Algemene Zaken

Op dit moment, september 2005, werken ruim 150 mensen bij OPTA.

Bijlage 240497.png

De afdeling Telefonie en Nummers (T&N) ontwikkelt een instrumentarium om mededingingsproblemen in de markt op te lossen. Tevens vindt hier de uitvoering van alle toezichtstaken voor de markten vaste telefonie en mobiele telefonie plaats. Tot de kerntaken van de afdeling T&N behoren het uitvoeren van marktanalyses, het ontwerpen en invullen van concrete reguleringsmaatregelen, het beoordelen van concrete tariefvoorstellen, het rapporteren over verplichtingen die zijn opgelegd, ambtshalve handhaving, het uitvoeren van specifieke toezichtsprojecten en de behandeling van geschillen, klachten en juridische besluiten. Tevens verzorgt de afdeling de uitgifte van nummers.

De afdeling Breedband en Omroep (BO) ontwikkelt een instrumentarium om mededingingsproblemen in de markt op te lossen. Tevens vindt hier de uitvoering van alle toezichtstaken voor de markten Breedband, Huurlijnen en Omroep plaats. Tot de kerntaken van de afdeling BO behoren het uitvoeren van marktanalyses, het ontwerpen en invullen van concrete reguleringsmaatregelen, het beoordelen van concrete tariefvoorstellen, het rapporteren over verplichtingen die zijn opgelegd, ambtshalve handhaving, het uitvoeren van specifieke toezichtprojecten en de behandeling van geschillen, klachten en juridische besluiten.

Tot de kerntaken van de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning (IPB) behoren het ontwerpen en invullen van concrete reguleringsmaatregelen, het rapporteren over verplichtingen die zijn opgelegd, ambtshalve handhaving en de behandeling van geschillen, klachten en juridische besluiten. De sector Integriteitstoezicht & Post houdt zich bezig met toezicht en handhaving van bepalingen op het terrein van consumentenbescherming. Hieronder vallen onder meer consumentenvoorlichting en het bestrijden van spam. De behandeling van vragen en klachten vindt binnen deze sector plaats, evenals de taken van OPTA op het terrein van gedogen en uitgifte van digitale handtekeningen (TTP). De sector heeft tevens tot taak toezicht uit te oefenen op de postmarkt. Hierbij gaat het om toezicht en handhaving van de bepalingen uit de Postwet, om monitoring van de postmarkt en om toezicht op het gebied van kwaliteit, beschikbaarheid en prijsstelling van de publieke postdienst. De sector Bestuursondersteuning verzorgt de bestuurlijke en beleidsmatige ondersteuning van het college en interne en externe strategische communicatie.

In de afdeling Algemene Zaken worden ondersteunende en adviserende taken uitgevoerd op het gebied van financiën, personeel en organisatie, voorlichting, documentatie, intranet, bibliotheek en secretariaat. Ook vindt hier het facilitaire automatiseringsbeleid ten behoeve van de primaire taken van OPTA plaats. AZ treedt agenderend, coördinerend en adviserend op om tot een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering te komen die aansluit bij de integrale verantwoordelijkheid van de managers.

3.5. Geschiedenis

[Vervallen per 13-07-2011]

Achtergrond

[Vervallen per 13-07-2011]

Oorspronkelijk werden diensten op het gebied van telefonie, post en kabel door de overheid geleverd. De PTT, die de post- en telecommunicatiediensten verzorgde, was een staatsbedrijf. Door privatisering wordt een groot deel van deze diensten tegenwoordig door commerciële bedrijven aangeboden. Bij deze markten is zonder overheidsbemoeienis onvoldoende sprake van concurrentie om misbruik van economische machtsposities door deze bedrijven te voorkomen. Het risico bestaat dat een consument te hoge prijzen betaalt en onvoldoende keuzemogelijkheden heeft.

Onafhankelijke toezichthouder

[Vervallen per 13-07-2011]

De overheid heeft besloten de werking van deze markten te reguleren door middel van wet- en regelgeving. Om de naleving van deze regels te controleren, is een onafhankelijke toezichthouder aangesteld. Ook is het belangrijk dat de toezichthouder en de staat als aandeelhouder van KPN en TPG, duidelijk gescheiden partijen zijn. Bovendien vereist de Europese regelgeving op dit vlak een onafhankelijke toezichthouder. De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) werd opgericht op 1 augustus 1997 als opvolger van de Directie Toezicht Netwerken en Diensten (TND) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze voorganger van OPTA werd op aandringen van de Tweede Kamer verzelfstandigd. De wens tot scheiding van beleid en toezicht werd versterkt doordat de Nederlandse overheid ook grote belangen heeft als aandeelhouder van KPN, de machtigste aanbieder op de Nederlandse post- en telecommarkt.

De taken en bevoegdheden van OPTA zijn in de OPTA-wet geregeld. OPTA is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) en opereert op grond van deze status op afstand van het ministerie van Economische zaken. De minister van Economische Zaken, Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) is wel politiek verantwoordelijk voor een aantal taken van OPTA, maar heeft geen directe zeggenschap over de besluiten die het onafhankelijke OPTA-college neemt.

Om de onafhankelijkheid van de collegeleden te waarborgen mogen ze:

 • niet werkzaam zijn bij of banden hebben met een ministerie of een instelling die valt onder het ministerie;

 • geen lid zijn van de Eerste of Tweede Kamer;

 • geen lid zijn van een provinciaal of gemeentebestuur;

 • geen financiële of andere belangen hebben in post- of telecommunicatiebedrijven.

Indien nodig in verband met vereiste expertise kan het college zich laten adviseren door 'geassocieerde leden'. Geassocieerde leden mogen wel beperkte belangen hebben in de telecommunicatie- of postsector, mits er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Relatie OPTA–NMa

[Vervallen per 13-07-2011]

Het toezicht van OPTA op de post- en telecommarkt vertoont grote raakvlakken, zo niet overlap, met het mededingingstoezicht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit zijn beide toezichthouders. OPTA houdt sector-specifiek ex-ante toezicht, dit betekent toezicht vooraf, om concurrentie in markten voor post- en elektronische communicatiediensten te bevorderen. De NMa handhaaft in alle markten het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en kijkt achteraf (ex-post) op basis van de Mededingingswet of er een overtreding heeft plaatsgevonden. Daarnaast beoordeelt de NMa vooraf of bedrijven die zich bij haar melden, wel of niet mogen fuseren. Hier raken de ex-ante toezichtstaken van beide organisaties elkaar en werken de NMa en OPTA nauw samen.

Er zijn onderlinge afspraken gemaakt in de vorm van een Samenwerkingsprotocol.

Internationaal

[Vervallen per 13-07-2011]

OPTA is net als alle andere toezichthouders in de landen van de Europese Unie lid van de International Regulators Group (IRG) en van de European Regulators Group (ERG).

De ERG is een EU-samenwerkingsverband van nationale toezichthouders, dat onder meer de Europese Commissie adviseert over Europese wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie. Ook maken zij onderlinge afspraken over de uitvoering van deze regelgeving in de afzonderlijke lidstaten.

OPTA maakt ook deel uit van de Independent Regulatory Group (IRG), een ruimer samenwerkingsverband van Europese toezichthouders waaraan ook niet-EU-lidstaten deelnemen. De IRG publiceert zogenaamde PIB’s, Prinicples of Implementation and Best Practice. In deze PIB’s nemen de leden van de IRG een gezamenlijk standpunt in ten aanzien van een bepaald reguleringsvraagstuk.

4. Selectie

[Vervallen per 13-07-2011]

4.1. Doelstelling van de selectie

[Vervallen per 13-07-2011]

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving.

In dit Basisselectiedocument worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het Basisselectiedocument een V met een termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum of afsluiting van het dossier .

4.2. Selectiecriteria

[Vervallen per 13-07-2011]

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het Rapport Institutioneel Onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In dit Basisselectiedocument zijn de criteria van 1997 gehanteerd.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

De volgende algemene selectiecriteria worden door het Nationaal Archief gehanteerd om permanent te bewaren handelingen te selecteren:

Selectiecriterium

[Vervallen per 13-07-2011]

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van het beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij de terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een Basisselectiedocument beleidsterreinspecifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

4.3. Vaststellingsprocedure

[Vervallen per 13-07-2011]

In januari 2006 is het ontwerp-BSD door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 juli 2006 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de betrokken zorgdragers, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 10 augustus 2006 bracht de RvC advies uit (arc-2006.03077/4), hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tot wijzigingen in de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 15 augustus 2006 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, (C/S&A/06/1896) vastgesteld.

5. Leeswijzer van de handelingen

[Vervallen per 13-07-2011]

In dit Basisselectiedocument worden de handelingen beschreven. Iedere handeling is vastgelegd in een gegevensblok met zes of zeven velden. Op deze wijze:

...

Actor: ....

Handeling: ....

Grondslag: ....

Periode: ....

Product: ....

Opmerking: ....

Waardering: ....

Iedere handeling is voorzien van een uniek volgnummer.

Een actor is een orgaan dat een rol speelt op een beleidsterrein en de bevoegdheid heeft tot het zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie. De naam die voor een actor wordt gebruikt komt overeen met de naam uit de actorenbeschrijving in het hoofdstuk Actoren. In dit Basisselectiedocument is er slechts één actor, nl. OPTA.

Een handeling is een complex van activiteiten gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. Een actor kan handelingen via mandatering door organisatieonderdelen of -leden laten verrichten. De handelingen zijn in principe positief geformuleerd. Dat wil zeggen dat bij een handeling als ‘het vaststellen van een regeling’ ook ‘het intrekken van een regeling’ inbegrepen wordt geacht.

De grondslag of bron geeft de wet of de regeling krachtens de wet waarop een handeling is gebaseerd. Een groot aantal aangetroffen gelijksoortige grondslagen is soms samengevat of tot een keuze beperkt. Niet alle handelingen zijn gebaseerd op een grondslag. Dan is de beschrijving van de handeling ontleend aan de literatuur of bronnen. Voor enkele (algemene) handelingen is geen grondslag of bron aangetroffen.

De periode geeft aan wanneer een handeling is uitgevoerd. Hoewel het institutioneel onderzoek zich beperkt tot de periode 1997–2004, zijn handelingen waarvan de grondslag een vroegere startdatum doet vermoeden niet voorzien van een eerder gelegen jaartal. Als een handeling nog niet is beëindigd, is achter het eerste jaartal alleen een streepje gezet (bijvoorbeeld: 1997–). Deze handelingen waren bij het afsluiten van het onderzoek nog niet beëindigd. Onderhoud aan de selectielijst zal eventuele eindjaren moeten achterhalen.

Het product vormt het resultaat van de handeling.

Soms was het noodzakelijk bepaalde velden in de gegevensblokken te verduidelijken met een opmerking of toelichting.

De waardering geeft aan welke selectiebeslissing genomen moet worden ten aanzien van de neerslag van de handeling. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

6. Selectielijst van OPTA

[Vervallen per 13-07-2011]

6.1. Zorgdragen voor voorlichting

[Vervallen per 13-07-2011]

1.

Handeling: het onderhouden van klantencontacten

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: Bijeenkomsten, communicatieadviezen/-plannen, etc.

Waardering: V 10

2.

Handeling: het onderhouden van contacten met marktpartijen en uitgeven van

publicaties telecom

Periode: 1997–

Grondslag: Tw

Product: Publicaties Staatscourant, etc

Waardering: V 10

3.

Handeling: het onderhouden van contacten met marktpartijen en publicaties post

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: Publicaties Staatscourant, etc

Waardering: V 10

4.

Handeling: publiceren van openbare registers van nummers en registraties

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: publicatie registers van nummers en registraties

Waardering: V 10

5.

Handeling: onderzoeken en bewaken reputatie OPTA

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: rapporten mbt bewaking reputatie OPTA

Opmerking: betreft strategische communicatie

Waardering: V 10

6.

Handeling: verzorgen redactie, coördinatie en vormgeving jaarverslag

Periode: 1997–

Grondslag: Tw, Informatiestatuut OPTA

Product: Jaarverslag OPTA

Waardering: V 10 (eindproduct bewaren)

7.

Handeling: verzorgen communicatieadviezen en speeches

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: adviezen en toespraken

Waardering: V 5

8.

Handeling: beheer, onderhoud website

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: website OPTA

Waardering: V 5 (eindproduct + broncodes automatiseringsgegevens: B)

9.

Handeling: uitbrengen extern blad

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: Connecties (tijdschrift, uitgebracht door OPTA)

Waardering: V 5

10.

Handeling: onderhouden perscontacten en geven media-advies

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: diverse vormen van voorlichting

Waardering: V 5

11.

Handeling: verzorgen publicaties OPTA in Staatscourant

Periode: 1997–

Grondslag: Awb

Product: Publicaties van o.a. besluiten in De Staatscourant

Waardering: V 5

6.2. Zorgdragen voor marktregulering en uitvoering

[Vervallen per 13-07-2011]

12.

Handeling: maken en toepassen van economische analyses t.b.v. besluitvorming

Periode: 1997–

Grondslag: Tw

Product: economische analyses

Waardering: B 1

13.

Handeling: kennisvergaring door deelname aan conferenties, workshops en stuurgroepvergaderingen

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: kennisvergaring

Waardering: V 10

14.

Handeling: verrichten van onderzoek ter identificatie toezichtknelpunten

Periode: 1997–

Grondslag: Tw, Postwet

Product: stukken m.b.t. identificatie toezichtknelpunten

Waardering: B 1

15.

Handeling: adviseren van college en afdelingen m.b.t. wet- en regelgeving

Periode: 1997–

Grondslag: Tw, Postwet

Product: adviezen m.b.t. wet- en regelgeving

Opmerking: betreft interne adviezen en bestuur

Waardering: V 10

16.

Handeling: analyseren ontwikkelingen voor de beoordeling van toekomstige tariefvoorstellen

Periode: 997–

Grondslag: nTw, Besluit ONP huurlijnen en telefonie

Product: stukken m.b.t. analyses van toekomstige ontwikkelingen m.b.t. tarieven

Waardering: B 5

17.

Handeling: operationaliseren prijsmaatregelen huurlijnen marktanalyse besluit

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 6a.7, 6a.13 Tw

Product: besluiten mbt prijsmaatregelen huurlijnen

Waardering: B 5

18.

Handeling: operationaliseren prijsmaatregelen breedband marktanalyse besluit

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 6a.7, 6a.13 Tw

Product: besluiten m.b.t. prijsmaatregelen breedband

Waardering: B 5

19.

Handeling: operationaliseren prijsmaatregelen vaste telefonie marktanalyse besluit

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 6a.7, 6a.13 Tw

Product: besluiten m.b.t. prijsmaatregelen vaste telefonie

Waardering: B 5

20.

Handeling: operationaliseren maatregelen marktanalyse besluit gescheiden boekhouding

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 6a.10 Tw

Product: besluiten m.b.t. maatregelen marktanalyse besluit gescheiden boekhouding

Waardering: B 5

21.

Handeling: ontwikkelen beleidsmatige invulling prijsmaatregelen breedbanddiensten

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 6a.7, 6a.13 Tw

Product: besluiten m.b.t. beleidsmatige invulling prijsmaatregelen breedbanddiensten

Waardering: B 5

22.

Handeling: ontwikkelen beleidsmatige invulling prijsmaatregelen huurlijnendiensten

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 6a.7, 6a.13 Tw

Product: besluiten m.b.t. beleidsmatige invulling prijsmaatregelen huurlijnendiensten

Waardering: B 5

23.

Handeling: ontwikkelen beleidsmatige invulling prijsmaatregelen vaste telefoniediensten

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 6a.7, 6a.13 Tw

Product: besluiten m.b.t. beleidsmatige invulling prijsmaatregelen vaste telefoniediensten

Waardering: B 5

24.

Handeling: ontwikkelen beleidsmatige invulling maatregelen gescheiden boekhouding

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 6a.10 Tw

Product: besluiten m.b.t. beleidsmatige invulling maatregelen gescheiden boekhouding

Waardering: B 5

25.

Handeling: analyseren marktgegevens breedbandmarkt

Periode: 1997–

Grondslag: H 6a nTw (art. 6a1, 6a2, 6a3)

Product: besluiten m.b.t. analyse marktgegevens breedbandmarkt

Waardering: B 1

26.

Handeling: analyseren marktgegevens huurlijnen markten (AMM huurlijnenbesluit)

Periode: 1997–

Grondslag: H 6a nTw (art. 6a1, 6a2, 6a3)

Product: besluiten m.b.t. analyse marktgegevens huurlijnen markten

Waardering: B 1

27.

Handeling: analyseren marktgegevens mobiele telefonie

Periode: 1997–

Grondslag: H 6a Tw

Product: besluiten m.b.t. analyse marktgegevens mobiele telefonie

Opmerking: marktafbakening, MTA, A&O

Waardering: B 1

28.

Handeling: analyseren marktgegevens omroepmarkt

Periode: 1997–

Grondslag: H 6a nTw , 3.11 en 8.5 nTw

Product: besluiten m.b.t. analyse marktgegevens omroepmarkt

Opmerking: deelbesluit marktanalyse omroep, herziening

Waardering: B 1

29.

Handeling: analyseren marktgegevens vaste telefonie

Periode: 1997–

Grondslag: H 6a nTw , 3.11 en 8.5 nTw

Product: besluiten m.b.t. analyse marktgegevens vaste telefonie

Opmerking: besluitanalyse vaste telefonie

Waardering: B 1

30.

Handeling: analyseren marktgegevens – afstemming met NMa

Periode: 1997–

Grondslag: H 18.3 nTw en samenwerkingsprotocol

Product: besluiten m.b.t. afstemming met Nma m.b.t. analyse marktanalyse

Waardering: B 1

31.

Handeling: aanpassen richtsnoeren voorwaardelijke toegang

Periode: 1997–

Grondslag: H 8.5 nTw

Product: besluiten m.b.t. aanpassing richtsnoeren voorwaardelijke toegang

Waardering: B 1

32.

Handeling: opstellen richtsnoeren omroep

Periode: 1997–

Grondslag: H 6 nTw

Product: richtsnoeren omroep

Waardering: B 1

33.

Handeling: beleidsregels en opstellen voorschriften AMM verplichtingen

Periode: 1997–

Grondslag: H 6a Tw

Product: beleidsregels en voorschriften verplichtingen m.b.t. aanmerkelijke marktmacht

Waardering: B 1

34.

Handeling: ontwikkelen kostenmodel Mobiele Terminating Tarieven (MTA)

Periode: 1997–

Grondslag: H 6a Tw

Product: kostenmodel Mobiele Terminating Tarieven (MTA)

Waardering: B 1

35.

Handeling: opleggen verplichtingen (remedies) breedbandmarkt

Periode: 1997–

Grondslag: H 6a nTw (art. 6a1, 6a2, 6a3)

Product: verplichtingen (remedies) breedbandmarkt

Waardering: B 1

36.

Handeling: opleggen verplichtingen huurlijnenmarkt

Periode: 1997–

Grondslag: H 6a nTw (art. 6a1, 6a2, 6a3)

Product: verplichtingen (remedies) huurlijnenmarkt

Waardering: B 1

37.

Handeling: opleggen verplichtingen mobiele telefonie MTA

Periode: 1997–

Grondslag: H 6a Tw

Product: besluiten marktanalyse mobiele telefonie MTA

Waardering: B 1

38.

Handeling: opleggen verplichtingen omroep

Periode: 1997–

Grondslag: H 6 nTw, 3.11, 8.5 nTw

Product: besluiten marktanalyse omroep

Waardering: B 1

39.

Handeling: opleggen verplichtingen vaste telefonie

Periode: 1997–

Grondslag: H 6 nTw, 3.11, 8.5 nTw

Product: besluiten marktanalyse vaste telefonie

Waardering: B 1

40.

Handeling: afstemming met NMa inzake remediebesluiten

Periode: 1997–

Grondslag: art. 18.3 nTw en samenwerkingsprotocol

Product: besluiten m.b.t. afstemming met NMa inzake remediebesluiten

Waardering: B 1

41.

Handeling: afstemming met Europese Commissie inzake remediebesluiten

Periode: 1997–

Grondslag: 6B nTw

Product: besluiten afstemming met Europese Commissie inzake remediebesluiten

Waardering: B 1

42.

Handeling: registreren en bijhouden van aanbieders

Periode: 1997–

Grondslag: H 2 Tw

Product: registraties van aanbieders

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

43.

Handeling: registreren en bijhouden van overeenkomsten van aanbieders

Periode: 1997–

Grondslag: H 2 Tw

Product: registraties van overeenkomsten van aanbieders

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

44.

Handeling: registreren van gekwalificeerde certificaten aan publiek

Periode: 1997–

Grondslag: H 2 Tw

Product: registraties van gekwalificeerde certificaten aan publiek

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

45.

Handeling: registreren en bijhouden van marktgegevens van aanbieders

Periode: 1997–

Grondslag: H 2 Tw

Product: registraties van marktgegevens van aanbieders

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

46.

Handeling: toekennen en reserveren van informatienummers

Periode: 1997–

Grondslag: H 4 Tw

Product: besluiten van toekenningen en reserveringen van informatienummers

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

47.

Handeling: toekennen en reserveren van niet-informatienummers

Periode: 1997–

Grondslag: H 4 Tw

Product: besluiten van toekenningen en reserveringen van niet-informatienummers

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

48.

Handeling: veilen en loten van nummers

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 4.2 lid 6,7 Tw

Product: beschikkingen voor nummers op grond van veilen en loten

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

6.3. Zorgdragen voor het toezicht

[Vervallen per 13-07-2011]

49.

Handeling: verbeteren van de kennis van het kostensysteem KPN

Periode: 1997–

Grondslag: nTw, Boht

Product: notities m.b.t. kennis van het kostensysteem KPN

Waardering: B 1

50.

Handeling: beoordelen financiële rapportages KPN

Periode: 1997–

Grondslag: nTw, Besluit ONP huurlijnen en telefonie, art. 16, 35 Boht

Product: besluiten m.b.t. goed- of afkeuring financiële rapportages KPN

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

51.

Handeling: beoordelen tariefvoorstellen KPN

Periode: 1997–

Grondslag: nTw, Besluit ONP huurlijnen en telefonie

Product: besluiten m.b.t. goed- of afkeuring tariefvoorstellen KPN

Waardering: B 5

52.

Handeling: toezicht op elektronische communicatie

Periode: 1997–

Grondslag: H 2, art. 18.15–18.18 Tw

Product: besluiten m.b.t. toezicht op elektronische communicatie

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v.concurrentiebevordering

Waardering: B 5

53.

Handeling: toezicht op naleving van de Tw, Pw en Boht (Toezichtsteam)

Periode: 1997–

Grondslag: Tw, Postwet en Boht

Product: besluiten m.b.t. toezicht op naleving van de Tw, Pw en Boht

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v.concurrentiebevordering

Waardering: B 5

54.

Handeling: beoordelen toerekeningssysteem post

Periode: 1997–

Grondslag: Ond. 6 Barp

Product: besluiten m.b.t. goed- of afkeuring toerekeningssysteem post

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v.concurrentiebevordering

Waardering: B 5

55.

Handeling: toezicht op informatienummers en niet-informatienummers

Periode: 1997–

Grondslag: H 4 Tw

Product: besluiten m.b.t. toezicht op informatienummers en niet-informatienumm

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten) t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

56.

Handeling: toezicht op geregistreerde partijen

Periode: 1997–

Grondslag: H 4 Tw

Product: besluiten m.b.t. toezicht op geregistreerde partijen

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

57.

Handeling: toezicht op certificatieverleners elektronische handtekeningen

Periode: 1997–

Grondslag: H 2,art. 18.15–18.18 Tw

Product: besluiten m.b.t. toezicht op certificatieverleners elektronische handtekeningen

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

58.

Handeling: toezicht op overeenkomsten aanbieders

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 7.1, 7.2 Tw

Product: besluiten m.b.t. toezicht op overeenkomsten aanbieders

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

59.

Handeling: toezicht naleving kenbaarheidsvereisten

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 7.3 Tw, art. 3.2 Reg. UD en eindgebruikerbelangen, art. 4.1 Besluit UD en eindgebruikerbelangen

Product: besluiten m.b.t. toezicht naleving kenbaarheidsvereisten

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

60.

Handeling: publieksvoorlichting

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 18.7 lid 5 Tw

Product: antwoorden op vragen van eindgebruikers

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: V 10 (1 exemplaar eindproduct B)

61.

Handeling: toezicht privacybepalingen

Periode: 1997–

Grondslag: Privacyrichtlijn, H 11 Tw, Reg. en Besluit UD en eindgebruikerbelangen.

Product: besluiten m.b.t. toezicht privacybepalingen

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

62.

Handeling: toezicht naleving bepalingen Universele Dienstverlener (KPN)

Periode: 1997–

Grondslag: UD-richtlijn, H 9 Tw, Reg. en Besluit UD en eind-gebr. bel.

Product: besluiten m.b.t. toezicht naleving bepalingen Universele Dienstverlener (KPN)

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

63.

Handeling: toezicht kwaliteit dienstverlening aanbieders

Periode: 1997–

Grondslag: UD-richtlijn, art. 7.4 Tw

Product: besluiten m.b.t. toezicht kwaliteit dienstverlening aanbieders

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

64.

Handeling: toezicht verplichtingen mobiele aanbieders

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 4.1 Tw, gedragscode SMS-dienstverlening

Product: besluiten m.b.t. toezicht verplichtingen mobiele aanbieders

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

65.

Handeling: toezicht slamming

Periode: 1997–

Grondslag: 6a.17 Tw, 7.1 Tw

Product: besluiten m.b.t. toezicht slamming

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

66.

Handeling: toezicht spamverbod

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 11.7 lid 1–3 Tw

Product: besluiten m.b.t. toezicht spamverbod

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

67.

Handeling: beoordelen concessierapportages universele postdienstverlening

Periode: 1997–

Grondslag: Ond. 6 en 7 Besluit algemene richtlijnen Post (Barp)

Product: besluiten m.b.t. goed- of afkeuring concessierapportages universele postdienstverlening

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten) t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

68.

Handeling: toezicht tarieven post

Periode: 1997–

Grondslag: Ond.5 Barp

Product: besluiten m.b.t. toezicht tarieven post

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten) t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

69.

Handeling: toezicht kwaliteit post

Periode: 1997–

Grondslag: Ond.2 Barp

Product: besluiten m.b.t. toezicht kwaliteit post

Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten) t.b.v. eindgebruikerbelangen

Waardering: B 5

70.

Handeling: visie en monitoren ontwikkelingen post- en telecommarkt

Periode: 1997–

Grondslag: OPTA-wet en informatiestatuut

Product: notities m.b.t. visie ontwikkelingen post- en telecommarkt

Waardering: V 10 (eindproduct B)

71.

Handeling: geschillen interoperabiliteit

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 6.1 – 6.5 Tw

Product: besluiten van geschillen m.b.t. interoperabiliteit

Opmerking: betreft aankiesbaarheid nummers

Waardering: V 10

72.

Handeling: geschillen communicatienetwerken

Periode: 1997–

Grondslag: H 5, 6, 8 en 15 Tw Art. 3.11 lid 4 Tw

Product: besluiten van geschillen m.b.t communicatienetwerken

Waardering: V 10

73.

Handeling: geschillen communicatiediensten

Periode: 1997–

Grondslag: 6.1 ev, 6a.1 Tw H 6 nTw, 8.7 oTw, 6.1 ev, 6a.1 Tw H 6 nTw, 12, 15 Tw H 12, 6a Tw

Product: besluiten van geschillen m.b.t communicatiediensten

Waardering: V 10

74.

Handeling: geschillen voorwaardelijke toegang

Periode: 1997–

Grondslag: H 6 Tw

Product: besluiten van geschillen m.b.t voorwaardelijke toegang

Waardering: V 10

75.

Handeling: geschillen postbussen

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 2d Postwet

Product: besluiten van geschillen m.b.t. postbussen

Waardering: V 10

76.

Handeling: beslechten geschillen tussen eindgebruiker en partijen

Periode: 1997–

Grondslag: Tw

Product: besluiten van geschillen tussen eindgebruiker en partijen

Waardering: V 10

6.4. Zorgdragen voor de handhaving

[Vervallen per 13-07-2011]

77.

Handeling: handhaving regelgeving nummers

Periode: 1997–

Grondslag: H 4 Tw

Product: besluiten handhavingsverzoeken m.b.t nummers

Opmerking: betreft handhaving van regelgeving m.b.t. de uitgifte van nummers

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

78.

Handeling: handhaving regelgeving registratie

Periode: 1997–

Grondslag: H 15 Tw

Product: besluiten handhaving regelgeving m.b.t. registratie

Opmerking: betreft handhaving van regelgeving m.b.t. de registratie van telecommunicatieactiviteiten

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

79.

Handeling: handhaving TTP

Periode: 1997–

Grondslag: H 15, art. 18.15–18.18 Tw

Product: besluiten handhaving regelgeving m.b.t. registratie m.b.t. TTP

Opmerking: na sluiting van dossier blijft de elektronische handtekening die hoort bij het certificaat voortbestaan

Waardering: B 5

80.

Handeling: handhaving elektronische communicatie

Periode: 1997–

Grondslag: H 15 Tw

Product: besluiten handhaving regelgeving elektronische communicatie

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

81.

Handeling: handhaving eindgebruikerbepalingen

Periode: 1997–

Grondslag: H 4,7,9,11 Reg. en Besluit UD en eindgebruikerbelangen.

Product: besluiten handhaving eindgebruikerbepalingen

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

82.

Handeling: handhaving spam

Periode: 1997–

Grondslag: 11.7 en 15.4 Tw

Product: besluiten handhaving m.b.t regelgeving spam

Waardering: V 5 (eindproduct bewaren)

83.

Handeling: behandelen van bezwaarschriften

Periode: 1997–

Grondslag: Awb,Tw, Postwet, WOB

Product: besluiten bezwaarschriften

Waardering: V 10

84.

Handeling: behandelen van (hoger) beroepschriften

Periode: 1997–

Grondslag: Awb,Tw, Postwet, WOB

Product: besluiten beroepschriften

Waardering: V 10

85.

Handeling: behandelen verzoeken om voorlopige voorziening

Periode: 1997–

Grondslag: Awb,Tw, Postwet, WOB

Product: besluiten verzoeken om voorlopige voorziening

Waardering: V 10

86.

Handeling: schrijven van boetebesluiten

Periode: 1997–

Grondslag: Tw

Product: boetebesluiten

Waardering: B 5

87.

Handeling: behandelen klachten en vragen interconnectie

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen interconnectie

Waardering: V 5

88.

Handeling: behandelen klachten en vragen gedogen (kabels)

Periode: 1997–

Grondslag: H 5 en 15 Tw

Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen gedogen (kabels)

Waardering: V 5

89.

Handeling: behandelen klachten en vragen post

Periode: 1997–

Grondslag: Postwet, Awb

Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen post

Opmerking: betreft behandeling backoffice post

Waardering: V 5

6.5. Behandelen klachten en verzoeken van eindgebruikers

[Vervallen per 13-07-2011]

90.

Handeling: verzorgen opvang frontoffice

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen eindgebruikers

Waardering: V 5

91.

Handeling: verzorgen backoffice elektronische communicatie

Periode: 1997–

Grondslag: Awb

Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen eindgebruikers via elektronische communicatie

Waardering: V 5

92.

Handeling: verzorgen backoffice post

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen eindgebruikers m.b.t. post

Waardering: V 5

6.6. Zorgdragen voor beleidsinteractie

[Vervallen per 13-07-2011]

93.

Handeling: gevraagd adviseren ministerie van EZ via uitvoeringstoetsen

Periode: 1997–

Grondslag: Tw, Postwet, Informatiestatuut

Product: uitvoeringstoetsen

Waardering: B 1

94.

Handeling: onderhouden van contacten en (ongevraagde) advisering aan EZ, de

NMa, en andere organisaties

Periode: 1997–

Grondslag: Tw, Informatiestatuut, samenwerkingsprotocollen

Product: adviezen

Waardering: B 1

95.

Handeling: monitoren van en leveren bijdragen aan internationaal beleid Trusted

Third Parties (TTP)

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: notities m.b.t. monitoring van en bijdragen aan internationaal beleid Trusted Third Parties (TTP)

Waardering: B 1

96.

Handeling: geven internationaal advies m.b.t. elektronische communicatie

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 3 lid 4 Kaderrichtlijn, Besluit EC oprichting ERG

Product: adviezen m.b.t. elektronische communicatie

Waardering: B 1

97.

Handeling: geven internationaal advies post

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: advies m.b.t. postzaken

Waardering: B 1

98.

Handeling: beoordelen marktanalysebesluiten andere Europese toezichthouders

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 7 kaderrichtlijn

Product: notities m.b.t. marktanalysebesluiten andere Europese toezichthouders

Waardering: B 1

99.

Handeling: evalueren/herzien aanbeveling relevante markten

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 15 kaderrichtlijn

Product: evaluaties en herzieningen aanbevelingen relevante markten

Waardering: B 2

100.

Handeling: opstellen handleiding openbare voorbereidingsprocedure en Europese notificatie

Periode: 1997–

Grondslag: H 6b Tw

Product: handleidingen openbare voorbereidingsprocedure en Europese notificatie

Waardering: B 1

6.7. Zorgdragen voor de bedrijfsvoering van OPTA

[Vervallen per 13-07-2011]

101.

Handeling: evalueren werkwijze OPTA

Periode: 1997–

Grondslag: OPTA-wet, Informatiestatuut

Product: evaluaties werkwijze OPTA

Waardering: B 2

102.

Handeling: verbeteren van de procesvoering binnen OPTA

Periode: 1997–

Grondslag: H 6,6a,15 Tw

Product: besluiten m.b.t. verbetering van de procesvoering binnen OPTA

Waardering: V 5

103.

Handeling: houden van workshops inzake marktanalyses

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: notities m.b.t.kennis over marktanalyses

Waardering: V 5

104.

Handeling: aanpassen taken en processen N&R aan nieuwe Telecommunicatiewet

Periode: 1997–

Grondslag: nieuwe Tw

Product: taak- en procesomschrijvingen sector Nummers & Registraties

Waardering: V 5

105.

Handeling: invoeren nieuw vergoedingensysteem marktpartijen

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 16.1 Tw

Product: nieuw vergoedingensysteem marktpartijen

Waardering: V 5

106.

Handeling: het op elektronische wijze aanbieden van producten aan klanten

Periode: 1997–

Grondslag: Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Product: producten aan klanten

Waardering: V 5

107.

Handeling: het vereenvoudigen van het vastleggen van gegevens marktpartijen

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: stukken m.b.t. vastlegging gegevens van marktpartijen

Waardering: V 5

108.

Handeling: beheren systemen waarin gegevens marktpartijen worden vastgelegd

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: stukken m.b.t. beheer systemen waarin gegevens marktpartijen worden vastgelegd

Waardering: V 5

109.

Handeling: reduceren administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: stukken m.b.t. reduceren administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Waardering: V 5

110.

Handeling: verzorgen interne informatievoorziening rond belangrijke projecten

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: stukken m.b.t. interne informatievoorziening rond belangrijke

projecten

Waardering: V 5

111.

Handeling: uitgeven personeelsblad

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: Optater

Waardering: V 5

112.

Handeling: verzorgen van de bibliotheekfunctie

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: bibliotheek

Waardering: V 5

113.

Handeling: bevorderen kennisuitwisseling (kennis/contentmanagement)

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: kennismanagement

Waardering: V 5

114.

Handeling: geven van organisatie-interne adviezen en ondersteuning

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: adviezen en ondersteuning

Waardering: V 10

115.

Handeling: behandelen van klachten inzake het gedrag van OPTA

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: behandeling van klachten inzake het gedrag van OPTA

Waardering: V 5

116.

Handeling: adviseren van medewerkers inzake integriteitvragen

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: adviezen m.b.t. integriteitvragen

Waardering: V 10

117.

Handeling: opstellen strategische notitie OPTA

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: strategische notitie OPTA

Waardering: B 1/2

118.

Handeling: opstellen van financiële rapportages

Periode: 1997–

Grondslag: OPTA-wet, BW bk 2, Informatiestatuut

Product: financiële rapportages, begroting, jaarrekening

Waardering: B 3

119.

Handeling: verwerken van financiële gegevens

Periode: 1997–

Grondslag: OPTA-wet, regelingen vergoedingen OPTA 2005, BW bk 2

Product: financiële rapportages

Waardering: V 7

120.

Handeling: overige diensten begrotingsuitvoering

Periode: 1997–

Grondslag: OPTA-wet, BW2

Product: begroting

Waardering: V 7

121.

Handeling: beheren financieel instrumentarium

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: financieel instrumentarium

Waardering: V 7

122.

Handeling: beleid informatievoorziening

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: informatievoorziening

Waardering: B 1

123.

Handeling: bieden van ICT-ondersteuning

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: ICT ondersteuning

Waardering: V 5

124.

Handeling: beheren van hard- en software

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: beheer van hard- en software

Waardering: V 5

125.

Handeling: beveiligen van informatie

Periode: 1997–

Grondslag: VIR

Product: beveiliging van informatie

Waardering: B 5

126.

Handeling: beheren van het archief

Periode: 1997–

Grondslag: Archiefwet 1995

Product: archief

Waardering: V 10 (documenten tav het beleid van het archief bewaren)

127.

Handeling: verzorgen van het personeelsbeleid

Periode: 1997–

Grondslag: CAO Rijk

Product: personeelsbeleid

Waardering: B 5

128.

Handeling: verzorgen van personeelsadvies

Periode: 1997–

Grondslag: ARAR, BBRA

Product: personeelsadvies

Waardering: V 10

129.

Handeling: verzorgen van personeelsbeheer

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: personeelsbeheer

Waardering: personeelsinformatiesysteem en functiewaarderingssysteem : V 7

beheer salarisadministratie: V 10

beheer personeelsarchief: V 75 na einde dienstverband

130.

Handeling: beheer van personeelszorg

Periode: 1997–

Grondslag: ARAR, BBRA, Arbowet, ZW, Wet verbetering Poortwachter

Product: personeelszorg

Waardering: Arbo Coördinatie, arbeidsvoorwaardenbeleid, opstellen TFO, uitoefenen vraagbaakfunctie en ziekteverzuimbeleid: V 5/werving en selectie: V 7

131.

Handeling: inrichten en wijzigen organisatie

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: inrichting en wijziging organisatie

Waardering: B 4

132.

Handeling: aansturen organisatie

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 8 OPTA-wet

Product: aansturing organisatie

Waardering: B 4

133.

Handeling: intern overleggen

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: intern overleg

Waardering: V 5

134.

Handeling: opstellen interne processen en procedures

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: interne processen en procedures

Waardering: B 4

135.

Handeling: ontwikkelen (systematiek) managementinformatie

Periode: 1997–

Grondslag: Art. 25 OPTA-wet

Product: managementinformatie

Waardering: V 10

136.

Handeling: verlenen van managementondersteuning aan het management

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: managementondersteuning

Waardering: V 10

137.

Handeling: ontwikkelen beleid medezeggenschap medewerkers

Periode: 1997–

Grondslag: Wet OR

Product: beleid OR

Waardering: B 4

138.

Handeling: uitvoeren beleid medezeggenschap medewerkers

Periode: 1997–

Grondslag: Wet OR

Product: OR

Waardering: V 5

139.

Handeling: verzorgen van huisvesting en kantoorinrichting

Periode: 1997–

Grondslag: Arbowet

Product: huisvesting en kantoorinrichting

Waardering: V 20

140.

Handeling: verzorgen van onderhoud gebouwen

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: onderhoud

Waardering: V 5

141.

Handeling: verzorgen schoonmaak gebouw en interieur

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: schoonmaak

Waardering: V 5

142.

Handeling: verzorgen catering

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: catering

Waardering: V 5

143.

Handeling: verzorgen inkoop

Periode: 1997–

Grondslag: –

Product: inkoop

Waardering: V 5

144.

Handeling: verzorgen vergaderfaciliteiten

Periode: 1997–

Grondslag: –

Product: vergaderfaciliteiten

Waardering: V 5

145.

Handeling: verzorgen van beveiliging en veiligheid

Periode: 1997–

Grondslag: Arbowet

Product: beveiliging en veiligheid

Waardering: V 5

146.

Handeling: verzorgen van algemene administratieve ondersteuning

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: administratieve ondersteuning

Waardering: V 5

147.

Handeling: verzorgen van receptiediensten

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: receptiediensten

Waardering: V 5

148.

Handeling: verzorgen secretariaten

Periode: 1997–

Grondslag: nvt

Product: secretariaten

Waardering: V 5

7. Bronnen

[Vervallen per 13-07-2011]

7.1. Wet- en regelgeving

[Vervallen per 13-07-2011]

 • Wet OPTA, Stb. 1997, 320

 • Telecommunicatiewet, Stb. 1998, 610 (Stb. 2004, 189)

 • Postwet, Stb 2000, 201

 • Informatiestatuut OPTA

 • Kaderrichtlijn

 • Besluit Europese Commissie oprichting ERG

 • Besluit algemene richtlijnen post

 • Besluit ONP huurlijnen en telefonie (Boht)

 • Regeling Universele Dienstverlening en eindgebruikerbelangen

 • Besluit Universele Dienstverlening en eindgebruikerbelangen

 • Privacyrichtlijn

 • Gedragscode SMS-dienstverlening

7.2. Overige bronnen

[Vervallen per 13-07-2011]

 • Aanvulling Rapport Institutioneel Onderzoek Telecommunicatie en Post, 1993–2002 (ministerie van Economische Zaken)

 • Aanvulling Basisselectiedocument Telecommunicatie en Post, 1993–2002 (ministerie van Economische Zaken

 • Procedurehandboek voor post en archiefzaken bij OPTA

 • Inter- en Intranet OPTA

 • Begroting OPTA 2005

 • Goedgekeurde externe begroting OPTA 2004

 • Visie op de markt, Jaarverslag OPTA 2003

 • de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning (IPB) voor toelichting intern

 • Juridische toetsing intern

 • dr. G. Hogesteeger, Concentratie en centralisatie bij de openbare telefonie in Nederland 1881–1940 (Den Haag, 1984).

7.3. Interviews

[Vervallen per 13-07-2011]

 • Wout de Natris, (lijnafdeling) Interconnectie en Bijzondere toegang

 • Pieter Hoogeland, (lijnafdeling) Nummers en Registraties

 • Symen Formsma, (stafafdeling) Juridische Zaken

 • Daphne Braal, (stafafdeling) Strategie en Communicatie

 • Frank van der Plas, (lijnafdeling) Eindgebruikersmarkt

 • Nico Ruitenbeek (stafafdeling) Bedrijfsvoering-Cluster FEZ

(De in paragraaf 7.3 genoemde afdelingen dateren van voor de reorganisatie op 1 september 2005).

Terug naar begin van de pagina