Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging reguliere of bijzondere groei basisscholen

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-09-2006 t/m 30-09-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 augustus 2006, nr. GEG/2006/127435M, houdende de vaststelling van een telformulier in verband met aanvullende bekostiging voor personeelskosten voor reguliere of bijzondere groei van het aantal leerlingen van basisscholen (Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging reguliere of bijzondere groei basisscholen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 29, eerste lid, onderdeel b, en 30, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO;

Besluit:

Artikel 2. Vervallen oude formulieren

[Vervallen per 01-10-2010]

Het formulier met kenmerk CFI 53074 vervalt.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2006.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging reguliere of bijzondere groei basisscholen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina