Instellingsregeling centrale deskundigencommissie beoordeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

[Regeling vervallen per 15-03-2007.]
Geldend van 01-09-2006 t/m 14-03-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie van 14 augustus 2006, nr. PG/E-2699000, houdende de instelling van een centrale deskundigencommissie voor de beoordeling van gemelde gevallen van late zwangerschapsafbreking in een categorie 2 geval of levensbeëindiging bij pasgeborenen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 15-03-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de in artikel 2 genoemde commissie;

 • b. categorie 2 geval: ongeborene waarbij sprake is van aandoeningen die tot ernstige en niet te herstellen functiestoornissen leiden waarbij naar redelijke verwachting een beperkte kans op overleven bestaat;

 • c. de Minister: de Minister van Justitie;

 • d. de Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

[Vervallen per 15-03-2007]

Er is een centrale deskundigencommissie die tot taak heeft het doen van voorstellen aan het College van Procureurs-generaal voor de beoordeling van gemelde gevallen van late zwangerschapsafbreking bij categorie 2 gevallen en van levensbeëindiging als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van het Besluit van 17 december 1993, houdende vaststelling van een formulier, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet op de lijkbezorging bij pasgeborenen.

Artikel 3

[Vervallen per 15-03-2007]

 • 1 De commissie bestaat uit vijf leden, waaronder één rechtsgeleerd lid, tevens voorzitter, drie artsen, afkomstig uit, alsmede werkzaam in terzake doende medische disciplines, en één deskundige inzake ethische of zingevingvraagstukken. Van de commissie maken tevens deel uit de plaatsvervangende leden van elk van de in de eerste volzin genoemde leden.

 • 2 De voorzitter en de leden, alsmede de plaatsvervangende leden worden door de Minister of de Staatssecretaris in overeenstemming met de andere bewindspersoon benoemd voor de tijd van zes jaar. Herbenoeming kan eenmaal plaatsvinden voor de tijd van zes jaar.

 • 3 De voorzitter en de leden, alsmede de plaatsvervangende leden kunnen door de Minister of de Staatssecretaris in overeenstemming van de andere bewindspersoon worden ontslagen op eigen verzoek en wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

 • 4 De commissie heeft een secretaris en één of meer plaatsvervangend secretarissen, allen rechtsgeleerden, die door de Minister of de Staatssecretaris in overeenstemming met de andere bewindspersoon worden benoemd.

Artikel 4

[Vervallen per 15-03-2007]

De voorzitter en de leden van een commissie alsmede de plaatsvervangende leden ontvangen vacatiegeld overeenkomstig het Vacatiegeldenbesluit 1988 alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

Artikel 5

[Vervallen per 15-03-2007]

De commissie stelt een reglement vast, waarin in ieder geval wordt geregeld:

 • a. de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden uitvoert;

 • b. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de commissie de arts, die de late zwangerschapsafbreking bij een categorie 2 geval of de levensbeëindiging bij een pasgeborene heeft uitgevoerd, over haar beoordeling informeert;

 • c. de gevallen waarin de arts wordt gehoord;

 • d. de wijze waarop de commissie verslag doet van haar werkzaamheden.

Artikel 6

[Vervallen per 15-03-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 15-03-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsregeling centrale deskundigencommissie beoordeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina